STATUTUL

Centrului de Cercetare, Educaţie şi Promovare a Matematicii în Ştiinţă, Tehnică şi  Societate

Center for Research, Education and Promotion of Mathematics in Science, Technology and Society

 

Capitolul 1. Dispoziţii generale

Art.1. Denumirea centrului: Centrul de Cercetare, Educaţie şi Promovare a Matematicii în Ştiinţă, Tehnică şi  Societate (Center for Research, Education and Promotion of Mathematics in Science, Technology and Society), denumire reprezentată în continuare prin acronimul CCEPM.

Art.2. CCEPM este o organizaţie profesională de cercetare Ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică care funcţionează sub egida Universităţii, în conformitate cu Regulamentul de Funcţionare al CCEPM şi cuprinde în structura sa cadre didactice universitare, cercetători,  doctoranzi şi masteranzi, cu preocupări ştiinţifice în domeniile de activitate ale centrului.

Art. 3. CCEPM este reprezentat pe plan administrativ de către director.

Art.4. Sediul CCEPM este în cadrul Universităţii din Craiova, Str. A.I.Cuza, nr.13, sala 438,

e-mail: dma.ucv@gmail.com, web: http://www.ucv.ro/departamente_academice/dma/CCEPM/

Art.5. Durata de activitate a CCEPM este nelimitată.

 

Capitolul 2. Obiectul de activitate

Art. 6. Activitatea CCEPM constă în:

a) expertizare şi consultanţă; b) inovare şi transfer tehnologic; c) sprijin pentru activitatea de experimentare sau producţie de prototipuri; d) promovare a educaţiei ştiinţifice; e) cooperare ştiinţifică, tehnologică şi de creaţie ştiinţifică cu universităţi şi instituţii de cercetare din ţară şi din străinătate: f)conceperea şi derularea de programe de cercetare inter şi pluridisciplinare în domeniile de competenţă, prin participarea la competiţiile de finanţare naţionale şi internaţionale; g) Derularea de teme de cercetare solicitate de beneficiari interni sau externi sau identificate prin activităţi proprii în vederea valorificării ulterioare; h) Dezvoltarea bazei materiale prin achiziţii şi autodotare din contracte de cercetare; i) Formarea cadrelor didactice tinere şi a studenţilor masteranzi/doctoranzi în pentru cercetarea ştiinţifică şi aplicativă; j) Perfecţionarea  continuă a cercetătorilor cu experienţă; k) Pregătirea condiţiilor pentru promovarea şi derularea de programe de formare de tip studii postuniversitare de specializare (master, doctorat, formare continuă) distanţă; l) Promovarea şi diseminarea pe plan naţional şi internaţional prin conferinţe, simpozioane şi publicaţii în reviste a rezultatelor cercetării ştiinţifice; m) acordarea de asistenţă sub aspect tehnic şi de laborator programelor de învăţământ şi cercetare care se derulează în Universitatea din Craiova etc.

Art. 7. Domeniile de activitate ale centrului:

1)Componenta stiintifica: realizarea unor cercetări ştiinţifice în domenii variate, folosind expertiza matematica a membrilor, conform domeniilor de interes ale membrilor centrului;

2)Componenta didactică: participarea la diverse programe cu caracter didactic, organizarea unor cursuri, spre exemplu, de aducere la nivel a cunostintelor matematice pentru studentii de la facultatile beneficiare, in urma unor testari initiale, sau a pregatirii studentilor cu rezultate bune pentru concursuri matematice, sesiuni de comunicari, publicatii; 

3)Componenta de promovare a matematicii: organizarea unor seminarii sau simple intalniri pe anumite teme ştiinţifice, organizarea unor conferinte stiintifice; atragerea studenţilor către partea ştiinţifică, cu implicare în coordonarea acestora (la nivel de  licenţă, master, doctorat).

 

Capitolul 3: Personalul de cercetare ştiinţifică

Art. 8. Personalul de cercetare ştiinţifică al CCEPM este format din:

a) membrii permanenţi,

b) membrii asociaţi.

În categoria membrilor sunt cuprinşi:

a)membrii permanenţi: cadre didactice care aparţin Departamentului de Matematici Aplicate sau din alte departamente din cadrul Universităţii din Craiova, ori din alte universităţi din ţară sau străinătate, care îndeplinesc standardele CNATDCU în vigoare în momentul aderării, minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului didactic de conferenţiar universitar;

b)membrii asociaţi: cadre didactice care aparţin Departamentului de Matematici Aplicate sau din alte departamente din cadrul Universităţii din Craiova, ori din alte universităţi din ţară sau străinătate, care îndeplinesc condiţia  (Irecent  este suma factorilor de impact ai revistelor ISI, fiecare factor superior lui 0.5, se împarte la numărul de autori ai fiecărei publicaţii, în ultimii 7 ani), din standardele CNATDCU în vigoare în momentul aderării, minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului didactic de conferenţiar universitar (condiţia  fiind inlocuita cu o conditie similara in cazul schimbarii standardelor CNATDCU); de asemenea studenţi cuprinşi în studiile de licenţă, în programele de masterat/doctorat. Statutul de membru permanent sau asociat al CCEPM se dobandeste printr-o cerere scrisa de aderare, aprobata de Consiliul Ştiinţific al CCEPM.

Adunarea Generala a centrului este formata din totalitatea membrilor permanenti. Ea se intalneste cel putin o data pe an, prin convocarea de catre Director sau de catre cel putin jumatate din membrii Consiliului. Hotararile Adunarii Generale se iau prin vot secret, cu exceptia persoanelor care nu sunt prezente, dar trimit un vot (Da sau Nu) care se refera la o problema precisa. Directorul si Consiliul CCEPM sunt alesi de majoritatea Adunarii Generale. Toate deciziile legate de începerea sau încetarea calităţii de membru se iau de catre Adunarea Generala. Se considera ca Adunarea Generala este legal constituita pentru luarea unei decizii, daca isi exercita  votul cel putin jumatate plus unu dintre membrii sai.

 

Capitolul 4. Organizarea centrului

Art. 9. Statutul juridic al centrului

a) CCEPM nu are personalitate juridică proprie. Activitatea lui ştiinţifică este subordonată Consiliului Cercetării Ştiinţifice al Universităţii din Craiova.

b) Organele de conducere şi administrare sunt:

- Consiliul Ştiinţific si

- Directorul Centrului, care reprezintă Consiliul Ştiinţific

Alcătuirea Consiliul Ştiinţific. Consiliul Ştiinţific este format din:

- Directorul centrului

- Membrii, care au fost aleşi de Adunarea Generală, în număr de doi, dacă numărul membrilor permanenţi este mai mic sau egal cu 12 şi în număr de patru, dacă numărul membrilor permanenţi este cel puţin 13. Unul dintre membrii Consiliului Ştiinţific va fi desemnat să ţină locul directorului centrului în lipsa acestuia.

Atribuţiile Consiliului Ştiinţific, reprezentat de Directorul centrului:

- Consiliul Ştiinţific al CCEPM este învestit cu toate drepturile necesare pentru a putea lua acele decizii ce nu sunt rezervate Adunării Generale, respectând legislaţia şi prevederile regulamentelor universitare;

- Coordonează şi corelează activitatea colectivelor centrului în vederea atingerii obiectivelor fixate în prezentul statut şi în programele de activitate;

- Identifică şi face demersuri pentru atragerea surselor de finanţare pentru asigurarea funcţionării CCEPM.

- Reprezintă CCEPM în relaţia cu Universitatea din Craiova;

- Reprezentarea CCEPM în relaţiile cu beneficiarii şi partenerii externi;

- Se preocupă de dezvoltarea bazei materiale;

- Asigură administrarea bugetului, putând folosi ajutorul personalului Universităţii care are pregătire financiară.

c) Administrare

Activitatea Centrului se organizează în conformitate cu Hotărârile Consiliului Ştiinţific. CCEPM are obligaţia de a raporta Departamentului Cercetării Ştiinţifice toate activităţile derulate, implicările în proiecte de cercetare, dezvoltare, inovare, precum şi rezultatele obţinute. CCEPM este evaluat periodic atât la nivelul Universităţii din Craiova (evaluare internă, cât şi cu ocazia evaluărilor externe la care este implicată instituţia).

d) Conducerea operativă

Este asigurată de Directorul Centrului ales de Adunarea Generală. Directorul centrului este ales pentru mandate de patru ani. El nu poate asigura mai mult de două mandate consecutive. Acesta:

i)  Reprezintă Centrul de cercetare în toate acţiunile vieţii civile.

ii)  Convoacă şi conduce Adunarea Generală şi reuniunile Consiliului Ştiinţific.

iii) Are calitatea de a reprezenta in justiţie, dacă este cazul, Centrul de Cercetare.

iv) Are responsabilitatea de a aduce la cunostinţa autorităţilor interesate în intervalul de timp legal orice schimbare survenită în administrarea sau conducerea CCEPM.

v)  Poate sa desemneze o alta persoana din cadrul consiliului sau a membrilor permanenti, care sa-l reprezinte intr-o chestiune specifica,

e) Directorul centrului şi Consiliul Ştiinţific poate folosi ajutorul personalului Universităţii care are pregătire financiară.

f) Pentru realizarea programelor de cercetare la care există finanţare, pe perioada desfăşurării programelor, pot participa şi alte cadre didactice sau/şi cercetători, studenţi, masteranzi, doctoranzi din Universitatea din Craiova, din alte centre universitare şi de cercetare, precum şi cercetători din instituţiile cu care s-au încheiat parteneriate.

g) CCEPM poate angaja temporar personal de cercetare din exterior pentru îndeplinirea obiectivelor asumate în condiţiile legii şi ale Universităţii din Craiova.

Remunerarea se va face din resurse proprii.

h) Gestiunea economico-financiară a Centrului se face în conformitate cu legislaţia în vigoare.

i) Activitatea CCEPM, inclusiv în domeniul economico-financiar, va fi audiată si verificată de către organele abilitate prin lege. Activitatea CCEPM trebuie sa fie conformă cu prezentul statut aprobat de Adunarea Generală.

Art. 10. Finanţare si patrimoniu

Finantarea Centrului se face prin aport complex, astfel:

- Venituri din activităţi proprii: realizate din contracte de cercetare, consultanţă şi evaluare, expertize, venituri din organizarea unor manifestări ştiinţifice;

- Sponsorizări, donaţii, subvenţii, concesiuni.

Toate aceste fonduri vor fi cheltuite în conformitate cu obiectul de activitate.

- Patrimoniul centrului este constituit din echipamente, instalaţii, software, cărţi şi alte documentaţii obţinute din diferite surse.

Universitatea din Craiova asigură constituirea, posibilitatea utilizării bazei materiale şi, prin calitatea sa de persoană juridică, asigură facilităţi de ordin tehnic, economic şi juridic. De asemenea, Centrul are uzufructul echipamentelor achiziţionate prin programele de cercetare proprii, pe toată durata existenţei sale, echipamente ce fac parte din patrimoniul Universităţii din Craiova.

Utilizarea resurselor:

Resursele atrase trebuie să asigure:

- Salariile personalului

- Cheltuielile de funcţionare

- Finanţarea invesţitiilor

- Materiale necesare funcţionării

- Perfecţionarea resursei umane: formarea şi perfecţionarea cercetătorilor, participări la manifestări naţionale şi internaţionale, organizarea de proiecte, editare carte.

- Finanţarea întreţinerii şi înlocuirii mijloacelor fixe.

 

Capitolul 5. Dispoziţii finale

Art. 11.

a)      Valorificarea rezultatelor cercetării este posibilă numai cu acordul Comisiei special constituite la nivelul Universităţii în vederea valorificării rezultatelor cercetării;

b)      Pentru realizarea obiectivelor, Consiliul de conducere al CCEPM poate să încheie contracte de prestări servicii cu terţi;

c)      Evidenţa financiară şi contabilă a CCEPM se ţine de către compartimentele specializate ale Universităţii din Craiova şi de către personalul propriu;

d)     CCEPM poate stabili relaţii de colaborare cu alte centre de cercetare sau instituţii din ţară şi străinătate.

Art. 12. Modificări ale prezentului Statut sunt posibile numai cu avizul Adunării generale a membrilor CCEPM.