InternaţionalProgramePrograme EuropeneErasmus+

Erasmus+

Erasmus+ este programul UE în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2014-2020. Educația, formarea, tineretul și sportul pot avea o contribuție majoră la abordarea schimbărilor socio-economice, principalele provocări cu care Europa se va confrunta până la sfârșitul deceniului, și la punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020 pentru creștere economică, locuri de muncă, echitate socială și incluziune.

Programul Erasmus+ este conceput cu scopul de a sprijini eforturile țărilor participante la program de a utiliza în mod eficient talentul uman și capitalul social al Europei, confirmând în același timp principiul învățării pe tot parcursul vieții prin corelarea sprijinului acordat învățării formale, non-formale și informale în domeniile educației, formării și tineretului. De asemenea, programul îmbunătățește posibilitățile de cooperare și de mobilitate cu țările partenere, în special în domeniile învățământului superior și tineretului.

Per ansamblu, programul sprijină acțiunile, cooperarea și instrumentele compatibile cu obiectivele Strategiei Europa 2020 și inițiativele sale emblematice, cum ar fi Tineretul în mișcare și Agenda pentru noi competențe și locuri de muncă. De asemenea, programul contribuie la atingerea - prin intermediul metodelor deschise de coordonare - a obiectivelor cadrului strategic în domeniul educației și formării și ale Strategiei UE pentru tineret.

Programul Erasmus+ se bazează pe realizările celor peste 25 de ani de programe europene în domeniile educației, formării și tineretului, acoperind o dimensiune de cooperare atât intraeuropeană, cât și internațională. Erasmus+ este rezultatul integrării următoarelor programe europene puse în aplicare de Comisie în perioada 2007-2013:

 • Programul de învățare pe tot parcursul vieții
 • Programul Tineretul în acțiune
 • Programul Erasmus Mundus
 • Tempus
 • Alfa
 • Edulink
 • Programe de cooperare cu țările industrializate în domeniul învățământului superior

Aceste programe sprijină acțiuni în domenii precum învățământul superior (inclusiv dimensiunea sa internațională), educația și formarea profesională, educația școlară, educația adulților și tineretul (inclusiv dimensiunea sa internațională).

Erasmus+ urmărește să meargă dincolo de aceste programe, prin promovarea sinergiilor și a fertilizării încrucișate în cadrul diferitelor domenii ale educației, formării și tineretului, îndepărtând granițele artificiale dintre diferitele acțiuni și formate de proiecte, încurajând idei noi, atrăgând noi actori din domeniul forței de muncă și din societatea civilă și stimulând noi forme de cooperare. Erasmus+ urmărește să devină un instrument mai eficient care să abordeze nevoile reale în ceea ce privește dezvoltarea capitalului uman și social în Europa și în afara acesteia.

Pentru a-și atinge obiectivele, programul Erasmus+ pune în aplicare următoarele acțiuni:

ACȚIUNEA-CHEIE 1 – MOBILITATEA PERSOANELOR

Această acțiune-cheie sprijină:

 • mobilitatea cursanților și a personalului: oportunități de învățare și/sau experiență profesională în altă țară pentru studenți, stagiari, tineri și voluntari, precum și pentru cadre didactice universitare, profesori, formatori, lucrători de tineret, personalul din instituțiile de învățământ și organizații ale societății civile; 
 • Programe de masterat comune Erasmus Mundus: programe de studiu internaționale integrate, de nivel avansat, oferite de consorții alcătuite din instituții de învățământ superior, care acordă burse integrale pentru programe de studii complete celor mai buni studenți înscriși la masterat la nivel mondial; 
 • Împrumuturi Erasmus+ pentru studenții înscriși la masterat: studenții din învățământul superior din țările participante la program pot obține de la țările partenere un împrumut susținut prin program, pentru a se înscrie la un program complet de masterat în străinătate. Studenții trebuie să se adreseze băncilor naționale sau agențiilor de împrumut pentru studenți.

ACȚIUNEA-CHEIE 2 – COOPERARE PENTRU INOVARE ȘI SCHIMB DE BUNE PRACTICI

Această acțiune-cheie sprijină:

 • parteneriatele strategice transnaționale care urmăresc să dezvolte inițiative care abordează unul sau mai multe domenii ale educației, formării și tineretului și promovează inovarea, schimbul de experiență și knowhow între diferite tipuri de organizații implicate în educație, formare și tineret sau în alte domenii relevante. Anumite activități de mobilitate sunt sprijinite în măsura în care contribuie la obiectivele proiectului; 
 • alianțe ale cunoașterii între instituții de învățământ superior și întreprinderi, care au scopul de a stimula inovarea, antreprenoriatul, creativitatea, inserția profesională, schimbul de cunoștințe și/sau predarea și învățarea multidisciplinară; 
 • alianțe ale competențelor sectoriale care sprijină proiectarea și punerea în aplicare a unor programe de formare profesională comune, a unor programe și metodologii de predare și învățare, elaborate pe baza tendințelor într-un anumit sector economic și a aptitudinilor necesare pentru a activa în unul sau mai multe domenii profesionale; 
 • proiectele de consolidare a capacităților care susțin cooperarea cu țările partenere în domeniile învățământului superior și tineretului. Proiectele de consolidare a capacităților urmăresc să sprijine organizațiile/instituțiile și sistemele în procesul de modernizare și internaționalizare a acestora. În anumite țări partenere eligibile, activitățile de mobilitate sunt sprijinite în măsura în care contribuie la obiectivele proiectului; 
 • Platforme de asistență informatică, precum eTwinning, Platforma electronică pentru învățarea în rândul adulților în Europa (EPALE) și Portalul european pentru tineret, care oferă spații virtuale de colaborare, baze de date cu oportunități, comunități de practică și alte servicii online pentru profesori, formatori si practicieni în domeniul educației școlare și al învățământului pentru adulți, precum și pentru tineri, voluntari și lucrători de tineret din Europa și din afara acesteia.

ACȚIUNEA-CHEIE 3 – SPRIJIN PENTRU REFORMAREA POLITICILOR

Această acțiune-cheie sprijină: 

 • cunoștințe în domeniile educației, formării și tineretului pentru a elabora, pe bază de date concrete, politici și acțiuni de monitorizare în cadrul inițiativei Europa 2020, în special:

- analize tematice și specifice fiecărei țări, inclusiv prin cooperarea cu rețele academice

- învățarea reciprocă și evaluările inter pares prin metode deschise de coordonare în domeniile educației, formării și tineretului

 • inițiative pentru inovarea politicilor care să stimuleze dezvoltarea de politici inovatoare în rândul părților interesate și să permită autorităților publice să testeze eficiența politicilor inovatoare prin teste pe teren bazate pe metodologii de evaluare fiabile; 
 • sprijin pentru instrumentele de politică europene în scopul facilitării transparenței și a recunoașterii competențelor și calificărilor, precum și a transferului de credite, pentru a stimula asigurarea calității, pentru a sprijini validarea învățării non-formale și informale, gestionarea competențelor și orientarea. Această acțiune include, de asemenea, sprijinirea rețelelor care facilitează schimburile transeuropene, mobilitatea cetățenilor pentru a studia și a lucra, precum și dezvoltarea unor parcursuri de învățare flexibile între diferite domenii ale educației, formării și tineretului;
 • cooperarea cu organizațiile internaționale cu expertiză și capacitate analitică recunoscute la scară largă (cum ar fi OCDE și Consiliul Europei), pentru a consolida impactul și valoarea adăugată a politicilor în domeniile educației, formării și tineretului;
 • dialogul între părțile interesate, promovarea politicilor și a programului în rândul autorităților publice, al furnizorilor și al părților interesate în domeniile educației, formării și tineretului sunt necesare pentru creșterea gradului de conștientizare cu privire la Strategia Europa 2020, Educație și formare 2020, Strategia UE pentru tineret și alte programe de acțiune specifice sectorului, precum și la dimensiunea externă a educației, formării și politicilor pentru tineret din cadrul UE. Acestea sunt esențiale pentru dezvoltarea capacității părților interesate de a sprijini în mod concret punerea în aplicare a politicilor prin stimularea exploatării eficiente a rezultatelor programului și prin generarea unui impact tangibil.

ACTIVITĂȚILE JEAN MONNET

Activitățile Jean Monnet vor sprijini: 

 • module academice, catedre, centre de excelență pentru a intensifica predarea studiilor de integrare europeană încorporate într-o programă de învățământ oficială a unei instituții de învățământ superior, precum și pentru a desfășura, a monitoriza și a supraveghea cercetarea privind UE, inclusiv pentru alte niveluri educaționale, cum ar fi formarea cadrelor didactice și învățământul obligatoriu. De asemenea, acțiunile sunt destinate să asigure predarea aprofundată a unor aspecte de integrare europeană pentru viitorii profesioniști în domenii tot mi căutate pe piața muncii și, în același timp, au ca scop încurajarea, consilierea și îndrumarea tinerei generații de cadre didactice și cercetători în materie de integrare europeană; 
 • dezbaterea politicilor cu mediul academic, sprijinită prin: a) rețele pentru intensificarea cooperării între diferite universități din Europa și din întreaga lume, încurajarea cooperării și crearea unei importante platforme pentru schimbul de cunoștințe cu actorii publici și cu serviciile Comisiei pe subiecte foarte importante pentru UE, b) proiecte de inovare și fertilizare încrucișată și diseminare a conținutului UE care urmăresc să promoveze discuția și reflecția cu privire la aspecte legate de UE și să îmbunătățească cunoștințele despre UE și procesele sale;
 • sprijin pentru instituții și asociații, în vederea organizării și desfășurării activităților statutare ale asociațiilor care se ocupă de studii UE și subiecte legate de UE și a mediatizării acțiunilor UE în contextul unei cetățenii europene active îmbunătățite a publicului mai larg. Activitățile Jean Monnet oferă, de asemenea, granturi de funcționare pentru instituții desemnate care urmăresc un obiectiv de interes european; 
 • studii și conferințe cu scopul de a furniza factorilor de decizie politică idei noi și sugestii concrete prin exprimarea de opinii academice independente esențiale și de a reflecta asupra aspectelor curente ale UE, în special prin intermediul conferinței anuale internaționale majore pe subiecte politice de mare importanță, cu participarea factorilor de decizie politică, a societății civile și a unor cadre universitare de elită.

SPORT

Acțiunile în domeniul sportului vor sprijini: 

 • parteneriatele de colaborare, care urmăresc să promoveze integritatea sportului (combaterea dopajului, combaterea aranjării meciurilor, protecția minorilor), să sprijine abordările inovatoare pentru punerea în aplicare a principiilor UE privind buna guvernanță în sport, a strategiilor UE în domeniul incluziunii sociale și al egalității de șanse, să încurajeze participarea la activități sportive și fizice (sprijinirea implementării orientărilor UE privind activitatea fizică, voluntariatul, ocuparea forței de muncă în domeniul sportului, precum și educația și formarea în acest domeniu) și să sprijine punerea în aplicare a orientărilor UE privind carierele duble ale atleților;
 • evenimente sportive europene nonprofit, în sprijinul organizațiilor individuale responsabile cu pregătirea organizarea și monitorizarea unui anumit eveniment. Activitățile implicate vor include organizarea de activități de formare pentru sportivi și voluntari în perioada premergătoare evenimentului, ceremonii de deschidere și de închidere, concursuri, activități auxiliare evenimentului sportiv (conferințe, seminare), precum și punerea în aplicare a activităților ulterioare, cum ar fi evaluările sau activitățile de monitorizare; 
 • consolidarea bazei de date concrete în vederea elaborării politicilor prin studii, culegere de date, analize, rețele, conferințe și seminare care diseminează bunele practici utilizate de țările participante la program și de organizațiile sportive și consolidează rețelele la nivelul UE astfel încât membrii naționali ai rețelelor respective să beneficieze de sinergii și de schimburi cu partenerii lor; 
 • dialogul cu părțile interesate europene relevante, în principal în cadrul forumului european anual al sportului, și prin sprijinirea evenimentelor sportive ale președinției, organizate de statele membre ale UE care dețin președinția UE. De asemenea, pot fi organizate, după caz, și alte reuniuni ad-hoc și seminare relevante pentru a asigura dialogul optim cu părțile interesate din sport;