ServiciiDirecţia Generală AdministrativăDirecția EconomicăPrezentare generala Directia Economica

Prezentare generală Direcția Economică

Direcția Economică reprezintă o structură funcțional administrativă condusă de un Director Economic, aflată în subordinea Directorului Direcției Generale Administrative şi coordonată de Prorectorul de Management economic și financiar și probleme sociale ale studenților.

Direcția Economică asigură măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea desfăşurată. De asemenea, asigură informaţii ordonatorului de credite (Rectorul) cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, patrimoniului aflat în administrare şi a contului anual de execuţie.

Direcţia Economică asigură înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale Universității din Craiova, cât şi pentru relaţiile cu ordonatorul principal de credite (ME), organisme fiscale şi de control şi alţi utilizatori.

Direcția Economică asigură exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Universității, prin persoanele desemnate prin decizia rectorului Universității din Craiova, emisă în baza avizului acordat de către Ministerul Educației.

 

Structura organizatorică a Direcției Economice:

1. Serviciul pentru Activități de Învățământ include patru birouri aflate în subordinea sa, respectiv:

  • Biroul financiar;
  • Biroul de contabilitate a alocațiilor bugetare și veniturilor proprii;
  • Biroul de contabilitate a activității de cercetare și a fondurilor externe nerambursabile;
  • Biroul pentru bugete și controlul angajamentelor bugetare.

2. Serviciul pentru Activități Economice

Fiecare serviciu este condus de un şef de serviciu subordonat Directorului Direcţiei Economice, iar fiecare birou este condus de un șef de birou subordonat șefului de serviciu și Directorului Direcției Economice.

Aceste subunități asigură activitatea contabilă până la nivel de balanță de verificare, care se preia în balanța centralizată și în bilanțul contabil al Universității din Craiova.