ServiciiRecunoaștere și EchivalareRecunoaștere DiplomeDiplomă calitate conducător doctor

 

 Procedura recunoasterii calitatii de conducator de doctorat

 

Prezenta metodologie stabileşte modalitatea prin care se efectuează recunoaşterea, în cadrul Universității din Craiova, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate.

Prevederile prezentei metodologii se aplică cetățenilor români, cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elevețiană și cetățenilor din state terțe, care au obținut calitatea de conducător de doctorat în instituţii de învăţământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu din alte state incluse în „Lista universităţilor de prestigiu din alte state”, aprobată prin OMECTS nr. 5825/2016 şi actualizată periodic.

Prezenta metodologie se poate accesa în format PDF (aici)

Dosarul de recunoaștere a calității de conducător de doctorat va conține următoarele documente:

  • cererea de recunoaștere (aici);
  • act de identitate — copie — și dovada schimbării numelui — copie și traducere legalizată (dacă este cazul);
  • diploma de doctorat, dacă actul de studii este obținut in Romania sau la una dintre instituțiile acreditate de învățământ universitar menționate la art. 1 alin (1) din metodologie, respectiv atestatul de recunoaștere emis de CNRED, dace actul de studii este obținut la alte instituții acreditate de învățământ universitar din străinătate;
  • diploma/adeverința care atestă calitate de conducător de doctorat sau abilitarea, eliberată de una dintre instituțiile prevăzute la art. 1, alin. 1 din metodologie;
  • fișa de indeplinire a standardelor minimale și necesare in domeniul in care solicită recunoașterea calității de conducător de doctorat și a abilitării, constituită in conformitate cu prevederile Regulamentului Universității din Craiova de organizare și desfășurare a procesului de obținere a atestatului de abilitare in vigoare;
  • lista de lucrări reprezentative in domeniul in care a obținut abilitarea (minim 10);
  • lucrările reprezentative, in format pdf;
  • teza de abilitare (sau echivalentul acesteia) pe baza căreia a obținut calitatea de conducator de doctorat sau abilitarea in domeniul solicitat;

Documentele prezentate la dosar vor fi în copie certiflcată (conf. OUG 41/2016). Acestea vor fi în limba română, traducere autorizată şi legalizată.


Căi de atac
Contestația se depune la Universitatea din Craiova în termen de 15 zile lucrătoare, decizia definitivă a universităţii poate fi atacată la instanţele de judecată.


Date de contact:
Biroul unic de informare
Str. A. I. Cuza nr.13, Craiova, România
Tel:  +40 251 414 398
E-mail: rectorat@central.ucv.ro

Metodologia privind recunoașterea calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în străinătate poate fi consultată şi prin Punctul de Contact Unic Electronic.