ServiciiRecunoaștere și EchivalareRecunoaștere DiplomeDiplomă funcții didactice

 

Procedura recunoasterii funcțiilor didactice obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate

 

Prezenta metodologie stabileşte modalitatea prin care se efectuează recunoaşterea automată, în cadrul Universității din Craiova, a funcțiilor didactice obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate.
Prevederile prezentei metodologii se aplică cetățenilor români, cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elevețiană și cetățenilor din state terțe, care au obținut funcţii didactice în instituţii de învăţământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu din alte state incluse în „Lista universităţilor de prestigiu din alte state”, aprobată prin OMECTS nr. 5825/2016 şi actualizată periodic.


Prezenta metodologie se poate accesa în format PDF (aici)

Dosarul de recunoaştere cuprinde următoarele documente:

  • cererea de recunoaştere (aici);
  • actul de identitate — copie şi dovada schimbării numelui — copie (certificată) şi traducere legalizată (dacă este cazul);
  • diploma de doctor, dacă actul de studii este obținut in Roinânia sau la una dintre instituțiile acreditate de învățământ universitar menționate la Art. 4 alin. (1) din metodologie, respectiv atestatul de recunoaştere emis de CNRED, dacă actul de studii este obținut la alte instituții aereditate de învățământ universitar din străinătate;
  • dovada funcției didactice şi a vechimii în activitatea didactică, eliberată de instituțiile prevăzute la Art. 4 alin. (1) şi (2)  din metodologie;
  • chitanța de plată a tæxei de procesare a dosarului.

Documentele prezentate la dosar vor fi în copie certiflcată (conf. OUG 41/2016). Acestea vor fi în limba română, traducere autorizată şi legalizată.

Căi de atac
Contestația se depune la Universitatea din Craiova în termen de 15 zile lucrătoare, decizia definitivă a universităţii poate fi atacată la instanţele de judecată.


Date de contact:
Biroul unic de informare
Str. A. I. Cuza nr.13, Craiova, România
Tel:  +40 251 414 398
E-mail: rectorat@central.ucv.ro


Metodologia privind modalitatea prin care se efectuează recunoaşterea automată, a funcțiilor didactice obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate poate fi consultată şi prin Punctul de Contact Unic Electronic.