ServiciiRecunoaștere și EchivalareRecunoaștere DiplomeDiplomă doctor

 

Procedura recunoasterii  diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate

 

Prezenta metodologie stabileşte modalitatea prin care se efectuează recunoaşterea, în cadrul Universității din Craiova, a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate.

Prevederile prezentei metodologii se aplică cetățenilor români, cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elevețiană și cetățenilor din state terțe, care au obținut diploma de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinut în străinătateîn instituţii de învăţământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu din alte state incluse în „Listauniversităţilor de prestigiu din alte state”, aprobată prin OMECTS nr. 5825/2016 şi actualizată periodic.

Prezenta metodologie se poate accesa în format PDF (aici)


Dosarul pentru recunoașterea diplomei de doctor obținute în străinătate se depune la Biroul de Studii Doctorale și conține următoarele documente:

  • Cerere de recunoaștere a titlului de doctor, înregistrată la registratura universității, adresată Rectorului Univeraității din Craiova (aici)
  • Actul de identitate – copie și dovada schimbării numelui – copie;
  • Certificat de naștere – copie sau copie tradusă și legalizată daca actul nu e redactat intr-o limbă de circulație internațională;
  • Diploma de doctor;
  • Diploma de doctor supusă recunoașterii este autentificată cu apostila de la Haga pentru statele care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, iar pentru celelalte state actul de studii este supralegalizat sau este însoțit de adeverința de autenticitate emisă de autoritatea competentă din țara de proveniență. Scutirea de apostilare sau supralegalizare este permisă
  • Teza de doctorat pe baza căreia a obținut titlul de doctor, in format electronic (pdf) și în format tipărit, al cărei conținut este autentificat de instituția care a efectuat școlarizarea absolventului;
  • Curriculum vitae;
  • Listă de lucrări științifice;
  • dovada de achitare a taxei de recunoaștere a diplomei de doctor și a titlului de doctor, in valoare de 1500 lei (300 lei pentru procesarea dosarului, 1200 de lei pentru plata membrilor referenți);

Documentele prezentate la dosar vor fi în copie certiflcată (conf. OUG 41/2016). Acestea vor fi în limba română, traducere autorizată şi legalizată.


Căi de atac
Contestația se depune la Universitatea din Craiova în termen de 15 zile lucrătoare, decizia definitivă a universităţii poate fi atacată la instanţele de judecată.


Date de contact:
Biroul unic de informare
Str. A. I. Cuza nr.13, Craiova, România
Tel:  +40 251 414 398
E-mail: rectorat@central.ucv.ro

 

Metodologia pentru Echivalarea/recunoaşterea diplomelor de doctorat şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate poate fi consultată şi prin Punctul de Contact Unic Electronic.