ÎnvăţământEducaţiePrograme de DoctoratRomânii de pretutindeni

 

ADMITERE ROMÂNI DE PRETUTINDENI 2019-2020

Studii universitare de DOCTORAT

 

Școlarizarea românilor de pretutindeni  în învăţământul  superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în anul universitar 2019-2020

 

Admiterea la studii universitare de DOCTORAT a românilor de pretutindeni

 

Calendar admitere DOCTORAT

 • Perioada înscrierii la colocviul de admitere: 3-11 septembrie 2019 (în zilele lucrătoare).
 • Perioada desfășurării colocviilor de admitere la doctorat: 12-24 septembrie 2019;
 • Afișarea rezultatelor: 25 septembrie 2019;
 • Înregistrarea și rezolvarea contestațiilor (în cazul în care există probe scrise de specialitate): 26-27 septembrie 2019
 • Afișarea rezultatelor finale: 30 septembrie 2019
 • Înmatricularea la studii: 1 octombrie 2019

Orice dosar de candidatură primit după termenul limită nu va fi acceptat.

 

1.Condiții de eligibilitate:

La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii 84/1995 şi absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de masterat organizate conform Legii nr. 288/2004.

 

            Media de absolvire trebuie să fie cel puţin 8 (opt), calculată astfel:

 • pentru candidaţii absolvenţi de studii universitare de lungă durată, conform Legii 84/1995, se va considera media aritmetică dintre media anilor de studii şi media de la licenţă/proiect;
 • pentru candidaţii absolvenţi de studii universitare de lungă durată care au masterat şi pentru candidaţii cu diplomă de master, absolvenţi ai ciclului de studii universitare de masterat organizate conform Legii 288/2004, se va considera media aritmetică dintre media anilor de studii (master) şi nota de la Disertaţie.
 • media de absolvire a studiilor de licență sau de master poate scădea la 7 (șapte) dacă un candidat face dovada că de la finalizarea ultimului ciclu de studii universitare absolvite și până la inscrierea la colocviul de admitere la studii doctorale a desfășurat o activitate de cercetare științifică susținută în domeniul de doctorat în care dorește să se înscrie, activitate ce rezultă din CV-ul și lista de lucrări științifice ale candidatului. In acest caz, cererea de înscriere la colocviul de admitere la studii doctorale trebuie avizată în prealabil de către Consiliul Școlii Doctorale în funcție de Domeniul în care dorește să se înscrie pentru colocviu, după analizarea datelor din CV-ul candidatului, din lista de lucrări științifice precum și a lucrărilor științifice prezentate în format pdf.

 

2.Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:

  1. Cerere tip de înscriere (se pune la dispoziţie de către Serviciul Doctorat);
  2. Fişa de înscriere (se pune la dispoziţie de către Serviciul Doctorat);
  3. Declarația privind apartenența la identitatea culturală română (Anexa 3);
  4. Certificat de naștere: copie și traducere legalizată;
  5. Copie a actului care atestă domiciliul stabil în străinătate;
  6. Copie a pașaportului;
  7. Copie și traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalenta acesteia, autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;
  8. Copie și traducere legalizată a diplomei de licență sau echivalentul acesteia, autentificată de autoritățile de resort din țara emitentă;
  9. Copie și traducere legalizată a diplomei de master sau echivalentul acesteia, autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;
  10. Copie și traducere legalizată a adeverinței care atestă promovarea examenului de licență/master pentru absolvenții anului curent (2019);
  11. Foile matricole în copie și traducere legalizată, aferente studiilor efectuate;
  12. Atestatul de absolvire a anului pregătitor de limba română sau certificatul de competență lingvistică, nivelul B2, după caz, cu excepția candidaților care optează pentru un program de studii doctorale organizat într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză), caz în care candidatul completează dosarul cu certificatul de competență lingvistică Nivelul B2 aferent;
  13. Curriculum vitae;
  14. Listă de lucrări ştiinţifice publicate sau comunicate;
  15. Atestat de cunoaştere a unei limbi străine de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană, italiană) – Examenul de competenţă lingvistică se susţine la Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova abilitată să elibereze certificate de competenţă lingvistică. Perioada de obținere a atestatului este 3 – 10 septembrie 2019, între orele 9,00 – 12,00 de la Secretariatul Facultății de Litere);
  16. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere în copie şi în original
  17. Un dosar plic de culoare albă.

 

* Traducerile legalizate sunt obligatorii numai pentru documentele care nu sunt emise in limba română sau într-o limbă de largă circulație internațională (engleză, franceză).

 

Nu au nevoie de certificate de competență lingvistică următoarele categorii de candidați:

- Candidații care au diploma de licența sau de master pe o specializare  într-o limbă de largă circulație internațională;

- Candidații care au diploma de licență sau de master obținută într-o țară a Uniunii Europene dacă limba de predare  a fost o limbă de circulație internațională (Diploma astfel obținută trebuie să fie echivalată la CNRED – Ministerul Educației Naționale).

 

Repartizare locuri DOCTORAT pentru românii de pretutindeni 2019-2020: 5 locuri

 • Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă: 3
 • Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă: 2

 

Documente utile:

 

 

Documente de informare: