ÎnvăţământEducaţiePrograme de DoctoratInformații

Admitere -Informații

 

CALENDAR ADMITERE - sesiunea septembrie 2023

 

REPARTIZARE LOCURI -  BUGET si TAXA 2023

 • Repartizare locuri BUGET si TAXA

 

CONDIȚII

 

CALENDARUL ADMITERII

Colocviile de admitere la doctorat în anul academic 2023-2024 se vor desfășura după următorul calendar:

 1. Perioada de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de doctorat este 1 - 9 septembrie 2023 (zilele lucratoare).
 2. Perioada desfășurării colocviilor de admitere la studii universitare de doctorat este 13 –19 septembrie 2023.
 3. Afișarea rezultatelor: 20 septembrie 2023.
 4. Confirmarea locului: 21-27 septembrie 2023.
 5. Inmatricularea la studii: 28 septembrie 2023.

 

ACTELE NECESARE (candidați români)-  Înscrierii la concursul de admitere la doctorat

- sesiunea septembrie 2023

 1. Cerere de inscriere - doctorat
 2. Fişa de înscriere;
 3. Copie după certificatul de naştere;
 4. Copie xerox după cartea / buletinul de identitate;
 5. Copie după certificatul de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (dacă este cazul);
 6. Copie după Diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia;
 7. Copie după Diploma de licenţă sau echivalentul acesteia;
 8. Copie după suplimentul la diplomă / foaia matricolă;
 9. Copie după diploma de master (dacă este cazul);
 10. Copie după supliment la diploma de master / Foaie matricolă;
 11. Curriculum vitae;
 12. Listă de lucrări ştiinţifice publicate sau comunicate;
 13. Atestat de cunoaştere a unei limbi străine de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană, italiană) – Examenul de competenţă lingvistică se susţine la Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova abilitată să elibereze certificate de competenţă lingvistică. Perioada de obținere a atestatului este 1 – 9 septembrie 2021, între orele 9,00 – 12,00 de la Secretariatul Facultății de Litere);
 14. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere în copie şi în original.
 15. Un dosar plic de culoare albă
 16. Adeverinţă medicală.

 

* Autentificarea documentelor aflate în copie la dosarul de inscriere se va face în momentul depunerii dosarului de înscriere, pe baza prezentării documentelor originale de către candidat.

 

 

ACTELE NECESARE (candidați non UE)-  Înscrierii la concursul de admitere la doctorat

-sesiunea septembrie 2023

Dosarul de înscriere la studii universitare de doctorat a cetăţenilor străini din statele care nu sunt membre ale UE, SEE sau ai Confederației Elvețiene, va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele documente:

a.  Fişa de înscriere – tipizat  elaborat de IOSUD

b.  Cererea de eliberare a Scrisorii de acceptare, tipizat  elaborat de MEN;

c.  Certificat de naștere: copie și traducere legalizată;

d.  Copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;

e.  Copie de pe pașaport sau carte de identitate, după caz;

f.  Copie și traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalenta acesteia, autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;

g.  Copie și traducere legalizată a diplomei de licență sau echivalentul acesteia, autentificată de autoritățile de resort din țara emitentă;

h.  Copie și traducere legalizată a diplomei de master sau echivalentul acesteia, autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;

i.   Copie  și  traducere  legalizată  a  adeverinței  care  atestă  promovarea examenului de licență/master pentru absolvenții anului curent (2022);

j.   Foile matricole în copie și traducere legalizată, aferente studiilor efectuate;

k.  Atestatul de absolvire a anului pregătitor de limba română sau certificatul de competență lingvistică, nivelul B2, după caz, cu excepția candidaților care optează pentru un program de studii doctorale organizat într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză), caz în care candidatul completează dosarul cu certificatul de competență lingvistică Nivelul B2 aferent;

l.   Certificat medical, într-o limbă de circulație internațională, care atestă faptul că nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

 

 • Candidatul trebuie  să aibă nota minim 7,00, calculată ca medie între media anilor de studii si media de la examenul final. Daca sistemul de evalaure este altul decat in Romania, se incearcă, pe cat posibil, o echivalare a nivelului de pregătire.
 • Dosarul va fi inaintat școlii doctorale în care Domeniul de doctorat ales de candidat este integrat, respectiv, directorului de școala doctorală. În cazul în care un conducător de doctorat poate accepta coordonarea științifică a candidatului, acesta semnează un acord preliminar, necesar pentru obtinerea Scrisorii de acceptare. Candidatul poate participa la concursul de admitere în sesiunea legal organizată, sau intr-o sesiune suplimentară, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2021. Inmatricularea este posibilă numai după promovarea concursului de admitere la studii doctorale.
 • Traducerile legalizate sunt solicitate în cazul in care documentul nu este emis într-o limbă de largă circulație internațională (engleza, franceză).

 

Cuantumul taxelor de admitere pentru anul universitar 2023-2024