AdmitereRomâni de pretutindeni

Români de Pretutindeni 2021-2022

 

Admitere Master – septembrie 2021 – candidați Români de Pretutindeni

Admitere Licență – septembrie 2021 – candidați Români de Pretutindeni

ANUNȚ în atenția candidaților potențiali admiși Români de Pretutindeni pentru ciclul de studii licență septembrie 2021

 
 
 
Locuri disponibile în sesiunea Septembrie 2021
 
Locuri LICENȚĂ
 • 53 locuri la Buget, CU BURSĂ
 • 50 locuri la Buget, FĂRĂ BURSĂ
 Locuri MASTER
 • 1 loc la Buget, CU BURSĂ (Facultatea de Educație Fizică și Sport)
 • 55 locuri la Buget, FĂRĂ BURSĂ

 

Perioada de înscriere la studii de Master pentru candidaţii români de pretutindeni se prelungeşte până pe data de 19septembrie 2021, ora 23.59.

Candidații Români de pretutindeni se vor înscrie online, pe www.ucv.ro, prin intermediul  platformei de admitere EvStud.

 

Ghid înscriere în platforma românilor de pretutindeni

 

ANUNȚ în atenția candidaților Români de Pretutindeni declarați admiși în urma redistribuirii locurilor pentru ciclul de studii licență

ANUNȚ în atenția candidaților potențiali admiși Români de Pretutindeni pentru ciclul de studii licență

Admitere Licență – iulie 2021 – candidați Români de Pretutindeni

Admitere Master – iulie 2021 – candidați Români de Pretutindeni

 

În atenţia cadidaţilor români de pretutindeni: Perioada de înscriere la studii de Licență pentru candidaţii români de pretutindeni se prelungeşte până pe data de 14 iulie 2021, ora 23.59.

Școlarizarea românilor de pretutindeni  în învăţământul  superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în anul universitar 2021-2022

 

Din categoria românilor de pretutindeni fac parte:

a) Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus;

b) Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățenii români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.   

 

Candidații își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența documentelor digitale/scanate încărcate în platforma de înscriere și  cele originale.

Românii de pretutindeni sunt scutiți de plata taxelor de înscriere și înmatriculare, conform OM.4107/6.07.2018,

Romani de pretutindeni pot candida pe locurile de la buget doar la programele în limba română, conform Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni, aprobată prin ordin comun nr. 3900/2017.

 

Românii de pretutindeni plătesc taxă de școlarizare în următoarele cazuri:

-     candidează pentru programe cu predare exclusiv în limbă străină;

-     au beneficiat de finanțare de la bugetul statului român pentru același ciclu de studii, un al doilea program de studiu putând fi urmat doar în regim cu taxă;

-     se reînscriu la studii după exmatriculare sau retragere de la studii.

 

Admiterea la studii universitare de LICENȚĂ a românilor de pretutindeni

SESIUNEA IUNIE-IULIE 2021

 

 

Candidații se vor înscrie pe platforma de admitere EvStud, în secțiunea alocată pentru candidații romani de pretutindeni, în perioada:

 

Sesiunea Iunie-Iulie 2021:

 • 01.06.2021-13.07.2021

 

Admiterea la studii universitare de LICENȚĂ a românilor de pretutindeni

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

 

 

Sesiunea Septembrie 2021:
 • 01.09.2021-12.09.2021

 

 • 53 locuri la Buget, CU BURSĂ
 • 50 locuri la Buget, FĂRĂ BURSĂ

 

 

 1. FOARTE IMPORTANT:

  • Dosarele candidașilor români de pretutindeni înscriși în platforma de admitere pe locurile special alocate, sunt verificate și validate de comisia de admitere;
  • Candidații români de pretutindeni NU sunt scutiți de la susținerea probelor (ELIMINATORII/DE CONCURS/SCRISE/PRACTICE) menționate în calendarul admiterii, cu excepția cazurilor particulare în care există prevederi speciale în acest sens sens;
  • Locurile alocate candidaților români de pretutindeni sunt incluse în capacitatea de școlarizare aprobată de ARACIS;
  • Candidații vor fi admiși la un singur program de licență, în ordine descrescătoare a mediei de bacalaureat, a locurilor disponibile la programele pentru care candidatul a optat la înscriere;
  • În situația în care mediile candidaților sunt egale,  se aplică departajarea candidaților în funcție de următoarele criterii:
   • Media anilor de liceu;
   • Media ultimului an de studii liceale;
  • Listele preliminare cu candidații admiși vor fi afișate centralizat la datele stabilite în calendarul general de admitere:
   • 17.07.2021, sesiunea iulie;
   • 14.09.2021, sesiunea septembrie;
  • Candidații români de pretutindeni au obligația de a-și confirma locul la un singur program de studii, prin completarea formularului din Anexa 4 și încărcarea acestuia în platforma de admitere, în perioada:
   • 18.07.2021-23.07.2021, sesiunea iulie;
   • 15.09.2021-18.09.2021, sesiunea septembrie;
  • După încheierea perioadei de confirmare se va face redistribuirea locurilor neconfirmate și se va afșa lista intermediară cu candidații admiși:
   • 24.07.2021, sesiunea iulie;
   • 14.09.2021, sesiunea septembrie;
  • Candidații admiși vor depune actele în original/documentele autentificate, transmise anterior prin mijloace electronice, pâna la data de:
   • 29 iulie 2021, sesiunea iulie;
   • 24.09.2021, sesiunea septembrie;
  • Modalităţi de transmitere a documentelor originale:

   • Personal, cu programare efectuată în prealabil prin e-mail, la adresa relint@ucv.ro;
   • Prin delegat/împuternicit pe bază de procură notarială;
   • Prin poștă/curier rapid, la adresa:

   Universitatea din Craiova, Departamentul de Relații Internaționale, sala 445,

   Str. A.I. Cuza nr. 13, 200585 Craiova, Dolj, România

   Studenții români de pretutindeni din Republica Moldova se pot adresa Asociației Studenților Basarabeni din Craiova pentru sprijin în ceea ce privește colectarea documentelor.  

  • Lista finală a candidaților admiși va fi publicată la data de:
   • 30 iulie 2021, sesiunea iulie;
   • 25.09.2021, sesiunea septembrie;
  • Ulterior, comisia centrală va transmite către Ministerul Educației lista candidaților admiși cu rezultatele finale în vederea obținerii aprobărilor de școlarizare.

 

Dosarul de candidatură trebuie să conține următoarele documente:

a)    cerere de înscriere, conform Anexei 2

b)    certificat de naștere – copie și traducere legalizată;

c)    paşaport (primele trei pagini), valabil cel puţin şase luni de la data depunerii dosarului - copie;

d)    carte de identitate care atestă domiciliul stabil – copie;

e)    certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie și și traducere legalizată în română sau într-o limbă de circulaţie internaţională;

f)    diplomă de Bacalaureat sau diploma echivalentă - copie și traducere legalizată în română sau într-o limbă de circulaţie internaţională;

g)    foi matricole privind studiile liceale - copie și traducere legalizată în română sau într-o limbă de circulaţie internaţională;

h)    recomandarea ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz - copie;

i)    certificat medical într-o limbă de circulație internațională, care  să permită accesul la studii în colectivitate, să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie – copie;

j)    declarația privind apartenența la identitatea culturală română, doar pentru românii de pretutindeni (cu excepția cetațenilor din Republica Moldova și a candidaților pentru care cel puțin unul dintre părinți poate face dovada cetățeniei române), autentificată de misiunea diplomatică a Romaniei în țara de origine (Ambasadă, Consulat General) (Anexa 3) – copie;

k)    dovada studierii limbii române (atestatul de absolvire a Anului pregătitor de limba română, acte de studii romanești - diplome, certificate-, sau acte de studii, situații școlare care atestă cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, sau certificatul de competență lingvistică de nivel minim B1, eliberat de instituții de învățământ superior acreditate din Romania, care organizează an pregătitor, de lectoratele de limbă, literatură, cultură și civilizație romanească în universități din străinătate/Institutul Limbii Romane sau Institutul Cultural Român). Românii de pretutindeni care au dobândit competenţe de limba română în contexte nonformale sau informale pot obţine certificarea acestor competenţe printr -o evaluare (nivel minim B1), definită conform Cadrului European comun de referinţă pentru învăţarea limbilor;

l)    declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat de școlarizare finanțată de la bugetul de stat din România și că nu deține acte de identitate eliberate de instituțiile abilitate din România (Anexa 6).

 

 Documente utile: 

 

Admiterea la studii universitare de MASTER a românilor de pretutindeni

 

 • 1 loc la Buget, CU BURSĂ (Facultatea de Educație Fizică și Sport)
 • 55 locuri la Buget, FĂRĂ BURSĂ

 

Admiterea la studii universitare de DOCTORAT a românilor de pretutindeni

 

În funcție de evoluția In epidemiei de SARS-CoV-2 la nivel național și internațional, autoritățile române pot aplica măsuri suplimentare privind sănătatea publică care să vizeze transportul internațional, înmatricularea la studii și participarea la cursuri.

 

Documente de informare: 

 

 

Contact

Departamentul de Relații Internaționale (DRI)

Adresă: str. A.I. Cuza nr. 13, 200585 Craiova, etaj II, clădirea centrală, sala 445

Email: relint@ucv.ro

Tel. /Fax sala 445: +40 251 419 030