AdmitereRomâniActe necesare înscriere online

Acte necesare pentru înscrierea online la concursul de admitere

 

În atenţia absolvenţilor de liceu, promoţia 2024

Absolvenţii de liceu promoţia 2024 care nu au primit documentele de absolvire (diplomă sau adeverinţă)  se pot înscrie online în admitere la Universitatea din Craiova, fără a încărca aceste documente în platformă, urmând ca până la data de 15 iulie a.c. să încarce electronic diploma/adeverinţa.

Documentele de absolvire vor fi aduse în original pentru confirmarea locului la facultatea la care candidatul a fost admis până la data de 29 iulie a.c., conform calendarului de admitere la ciclul licenţă, sesiunea iulie, a.c.

 

Documente necesare pentru înscrierea la nivel licență:

 • fișă tip de înscriere - se completează on-line;
 • Documente scanate:
  • diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;  absolvenţii de liceu din promoţia 2024 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat o adeverinţă tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, menţionându-se media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
  •  certificatul de naștere;
  • carte de identitate;
  • adeverință medicală tip;
  •  dovada achitării taxelor de admitere (înscriere):
   • prin portalul web EvStud (evstud.ucv.ro), cu cardul bancar
   • numerar la Casieria universității (Str. Libertăţii, nr. 19, Complex Agronomie, Căminul 4) - Plata în numerar la casieria universităţii, a taxei de înscriere la concursul de admitere, se poaste efectua DOAR DUPĂ crearea dosarului electronic de înscriere.
  • adeverință că provine din sistemul de protecție socială sau de la o asociație a rromilor pentru candidații care optează pentru locurile speciale.
  • cerere de cazare
  • alte acte stabilite prin metodologia proprie a facultăților.
 • Fiecare document scanat și încărcat va avea semnătura candidatului și mențiunea „copie conform cu originalul”. 

 

Documente necesare pentru înscrierea la nivel master:

 • fișă tip de înscriere - se completează on-line;
 • Documente scanate:
  • diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;
  • diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență sau diplomă echivalentă acesteia; absolvenții promoției curente se pot înscrie cu adeverință de absolvire;
  •  certificatul de naștere;
  •  carte de identitate;
  • atestat/certificat de competență lingvistică;
  •  adeverință medicală tip;
  • dovada achitării taxelor de admitere (înscriere):
   • prin portalul web EvStud (evstud.ucv.ro), cu cardul bancar
   • numerar la Casieria universității (Str. Libertăţii, nr. 19, Complex Agronomie, Căminul 4)- Plata în numerar la casieria universităţii, a taxei de înscriere la concursul de admitere, se poaste efectua DOAR DUPĂ crearea dosarului electronic de înscriere.
  • cerere de cazare
  •  alte acte stabilite prin metodologia proprie a facultăților.
 •  Fiecare document scanat și încărcat va avea semnătura candidatului și mențiunea „copie conform cu originalul”.

 

Documente necesare pentru înscrierea la studii universitare de doctorat:

 • Fișa tip de înscriere - se completează on-line;
 • Documente scanate:
  • certificat de naștere;
  • carte de identitate;
  • certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (dacă este cazul);
  • diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia;
  • diploma de licență sau echivalentul acesteia;
  • foaia matricolă/suplimentul la diploma de licență;
  • diploma de masterat sau echivalentul acesteia (dacă este cazul) (adeverință care sa ateste finalizarea studiilor, nota la examenul final și media anilor de studii pentru absolvenții de studii masterale promoția 2021);
  • foaia matricolă/suplimentul la diploma de master;
  • curriculum vitae;
  • lista de lucrări științifice publicate sau comunicate;
  • atestat de cunoaștere a unei limbi străine de circulație internațională, Nivelul B2 (engleză, franceză, germană, italiană) sau echivalentul acestuia;
  • dovada achitării taxelor de admitere (înscriere):
    • prin portalul web EvStud (evstud.ucv.ro), cu cardul bancar
    • numerar la Casieria universității (Str. Libertăţii, nr. 19, Complex Agronomie, Căminul 4)
  • cerere de cazare
  • adeverinţă medicală
  • alte acte stabilite prin regulamentul propriu al școlilor doctorale și prin Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență, de masterat și de doctorat.
 • Fiecare document scanat și încărcat va avea semnătura candidatului și mențiunea „copie conform cu originalul”. 

 

Notă:

Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la admitere următoarele categorii de candidaţi:

 • copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat;
 • copiii tuturor salariaţilor de la Universitatea din Craiova;
 • candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la centrele de plasament sau din plasament familial.

Alte situaţii de scutire la plata taxelor de înscriere vor fi analizate, de la caz la caz, de comisiile de admitere ale facultăţilor.