CercetareOrganizareDepartamentul de Cercetare Stiințifică și Management ProgrameAtributii DCMP

 

Departamentul de Cercetare și Management Programe (DCMP)

Atributii

 

(1)       Informează comunitatea academică despre oportunitățile de participare la programe de cercetare, monitorizează și susține activitatea de cercetare științifică și tehnologică.

(2)       Asigură asistență, consiliere și sprijin logistic membrilor comunității academice în vederea elaborării și derulării proiectelor de cercetare științifică.

(3)       Solicită informații legate de activitatea de cercetare de la nivelul fiecărui departament din universitate și le înregistrează într-o bază de date proprie. Baza de date va menționa activitățile științifice și de creație artistică contractuale și necontractuale ale unităților de cercetare, precum și producția științifică a fiecărui cadru didactic din UCV.

(4)       Realizează analize, rapoarte și buletine informative privind activitățile de cercetare și propune strategii pentru conectarea la standardele de performanță naționale și intonaționale în cercetarea științifică.

(5)       Organizează activitatea de raportare a datelor referitoare la cercetarea științifică solicitate de ME, MCI, UEFISCDI, CNCS, ARACIS și de alte organisme abilitate în vederea procesului de clasificare a universităților și de ierarhizare a programelor de studii.

(6)       Propune realizarea unor cheltuieli din fondul de cercetare al instituției, în conformitate cu regulamentul de utilizare a acestui fond. Aceste cheltuieli pot consta în:

              - acordarea unor prime de performanță sau a unor stipendii de cercetare;

              - întreținerea paginii web a departamentului și editarea unor materiale promoționale;

              - organizarea unor manifestări științifice sau de promovare a rezultatelor obținute în cercetare în cadrul instituției.

(7)       Promovează cercetarea științifică din UCV pentru creșterea vizibilității naționale și internaționale a instituției.

(8)       Popularizează la nivelul comunității academice baza materială destinată cercetării științifice existentă în universitate prin acțiuni specifice și prin diferite platforme (EERIS etc.), asigurând astfel o mai eficientă utilizare a acesteia de întreaga comunitate academică, inclusiv în sistem de bază cu utilizatori multipli.

(9)       Asigură interfața între unitățile de cercetare din UCV și agențiile sau organizațiile naționale și internaționale implicate în susținerea, promovarea și finanțarea cercetării.

(10)    Monitorizează contractele de cercetare, dezvoltare, proiectare, consultanță și expertiză.

(11)    În limita bugetului aprobat de Consiliul de Administrație, propune acordarea unor stimulente pentru performanța științifică și inițiază competiții interne de granturi.

(12)    Organizează evaluarea internă a activității de cercetare pe baza unor criterii și punctaje avizate de Senatul UCV.

(13)    Sprijină procesul de acreditare a centrelor de cercetare din UCV prin CNCS sau prin alte agenții și organisme naționale și internaționale.

(14)    Stimulează și popularizează relațiile de cooperare științifică internațională încheiate la nivel instituțional, precum și activitățile organizate de echipele de cercetare în acest domeniu.

(15)    Poate iniția proiecte, iar personalul DCMP poate conduce sau face parte din echipele proiectelor și poate beneficia de toate drepturile ce îi revin în această calitate. Eventualele conflicte de interese vor fi rezolvate în spiritul eticii și deontologiei profesionale.