StudențiComisia de MonitorizareComisia de Monitorizare

Comisia de monitorizare

Comisia Permanentă de Monitorizare a Respectării Codului Drepturilor şi Obligaţiilor Studentului din Universitatea din Craiova (denumită – Comisia de Monitorizare) a fost constituită în baza Deciziei Rectorului nr. 327C/21.11.2012, în conformitate cu prevederile Codului Drepturilor şi Obligaţiilor Studentului din Universitatea din Craiova (CDO-UCv, adoptat în data de 16.07.2012), Codului Drepturilor şi Obligaţiilor Studentului (ordin MECTS nr. 3666/30.03.2012) şi Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 (art. 202, alin. 5) şi
cuprinde următorii membri:

 1. Prorectorul 3 al Universităţii din Craiova, responsabil cu Managementul economico-financiar şi probleme sociale ale studenţilor – Preşedinte;
 2. Preşedintele Convenţiei Organizaţiilor Studenţeşti (C.O.S.) – Vicepreşedinte;
 3. un reprezentant al studenţilor senatori – Vicepreşedinte;
 4. Directorul Departamentului pentru probleme sociale ale studenţilor;
 5. doi reprezentanţi ai studenţilor din Consiliile facultăţilor;
 6. un reprezentant al şefilor de cămin din campusurile UCv;
 7. un specialist în drept.

Conform prevederilor CDO-UCv, sfera de acţiune a Comisiei de Monitorizare include
următoarele tipuri de activităţi:

 1. informarea studenţilor cu privire la dispoziţiile Codului Drepturilor şi ObligaţiilorStudentului şi ale Codului Drepturilor şi Obligaţiilor Studentului din Universitatea dinCraiova;
 2. monitorizarea modului de aplicare a celor două Coduri, prin solicitarea de informaţii, lanivelul facultăţilor din Universitatea din Craiova, și analizarea acestora;
 3. efectuarea de sondaje în interiorul comunităţii studenţeşti, pentru verificarea gradului de cunoaştere şi respectare a drepturilor şi obligaţiilor studenţilor;
 4. formularea de propuneri către Rectorat şi către Senatul Universităţii, în scopul soluţionăriideficienţelor observate în implementarea celor două Coduri la nivelul Universităţii şi al facultăţilor acesteia;
 5. evaluarea sesizărilor primite de la membri comunităţii universitare privitoare la încălcările prevederilor celor două Coduri.