StudențiBurse studentesti

Burse pentru cetăţenii ucrainieni şi cetăţenii din state terţe

pentru anul universitar 2022-2023

 

Candidaţii din state terţe ale U.E. şi cetăţenii din Ucraina, care doresc să-şi continue studiile la Universitatea din Craiova, pot aplica pentru obţinerea unui loc fără plata taxelor de şcolarizare.

Depunere dosare de candidatură

 1. A.    Cetăţeni din Ucraina:

Candidaturile pentru locurile fără plata taxelor de şcolarizare se depun on-line pe platforma de admitere EvStud online  respectând calendarul de admitere pentru cetăţenii din state terţe U.E. Calendarul de admitere poate fi consultat aici: (link calendar admitere CPv actualizat)

Dosarul de candidatură trebuie să conţină:

 1. Anexa 2_cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii_Ucraina 
 2. Copie după pașaport;
 3. Copie după actul de naștere;
 4. Copie după diploma de finalizare a studiilor preuniversitare și foile matricole aferente anilor de studii pentru învățământul secundar superior;
 5. Copia diplomei de licență și a suplimentului la diplomă (foaia matricolă) sau adeverința din care să reiasă situația școlară pentru toți anii de studiu, precum și notele obținute la examenul de licență (pentru absolvenții anului în curs) pentru candidații care solicită continuarea studiilor universitare de master.

 

 1. B.    Pentru cetăţenii din state terţe:

Dosarele de candidatură se depun online la adresa de email: relint@ucv.ro, în perioada 5-10 Septembrie 2022

Lista dosarelor declarate admise care vor fi înaintate către Ministerul Educaţiei se va afişa la data de 15 Septembrie 2022.

Conditii de atribuire a burselor pentru cetăţenii din state terţe:

 • Studiază/sunt admiși pe locuri cu taxă în valută, în primul an de studii, la studii universitare de licență, master sau doctorat, în anul academic 2022-2023;
 • Sunt absolvenți ai studiilor liceale/licență/master într-o instituție educațională din străinătate și au obținut minim media 9.00 (convertită în sistem de notare românesc);
 • Sunt absolvenți ai unui program de studii universitare din România, în calitate de bursieri ai statului român, forma de învățământ cu frecvență, în limba română, au obținut o medie generală de cel puțin 9.00 și își continuă studiile la Universitatea din Craiova
 • Sunt absolvenți ai unui program de studii universitare din Romania, forma de învățământ cu frecvență, care au obținut o medie generală de cel puțin 9.00 și care își continuă studiile la Universitatea din Craiova
 • Sunt studenți la Universitatea din Craiova, forma de învățământ cu frecvență,  care au absolvit cel puțin un an de studii, în afara anului pregătitor și cu excepția celor care se afla în an terminal, care au obținut cel puțin media 9,00
 • nu au mai beneficiat de bursă din partea statului român pe același ciclu de studii;
 • nu au cetățenie română, nu au solicitat sau nu au dobândit o formă de protecție în România sau nu sunt apatrizi a căror ședere pe teritoriul României este oficial recunoscută conform legii;
 •  nu sunt membri ai corpului diplomatic sau membri de familie ai corpului diplomatic acreditat în România;
 • prezintă acte de studii din care rezultă că studiile efectuate anterior şi durata acestora permit înscrierea în România în domeniul şi la nivelul de studii solicitat;
 • nu au, până la data de 31 decembrie a anului în care au fost nominalizați, vârsta mai mare de 35 de ani - pentru studii de licență și master, respectiv 45 de ani - pentru studii de doctorat sau pentru studii postuniversitare. 

Dosarul de candidatură trebuie să conţină:

 1. Cerere de bursă pentru studii in România; 
 2. Copie după pașaport;
 3. Copie după actul de naștere;
 4. Copie după diploma de finalizare a studiilor preuniversitare și foile matricole aferente anilor de studii pentru învățământul secundar superior;
 5. Copia diplomei de licență și a suplimentului la diplomă (foaia matricolă) sau adeverința din care să reiasă situația școlară pentru toți anii de studiu, precum și notele obținute la examenul de licență (pentru absolvenții anului în curs) pentru candidații care solicită continuarea studiilor universitare de master, doctorat;
 6. Copia diplomei de master și a suplimentului la diplomă pentru toți anii de studiu pentru candidații care solicită continuarea studiilor universitare de doctorat.
 7. Situație școlara pe fiecare an de studiu (exceptând anul pregătitor) pentru candidații care solicita continuarea studiilor universitare de licență
 8. curriculum vitae, lista lucrărilor științifice, publicații de specialitate, referate, recomandări de la cel puțin două cadre didactice universitare sau specialiști ai domeniului - pentru candidații la studii universitare de doctorat;
 9. copie după permisul de ședere în România

 

Lista nominală şi dosarele candidaţilor din state terţe (maximum 5) vor fi înaintate către M.E..-D.G.R.I.A.E., în vederea evaluării acestora şi emiterii Scrisorilor de acceptare la studii.

 

Mai multe informații pot fi regăsite în Metodologia de selecţie a candidaţilor străini pentru ocuparea locurilor fără plata taxelor de şcolarizare, cu bursă din bugetul Ministerului Educaţiei de către cetăţenii ucraineni şi cetăţenii ţărilor terţe pentru anul universitar 2022-2023. 

 

 

Documente:

 

 

Informare taxe şi burse UCv

Având în vedere evoluția situației epidemiologice pe teritoriul României care indică o creștere masivă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, și pentru limitarea infectării în rândul populației, Universitatea din Craiova prelungește perioada în care NU încasează taxe în numerar (taxe de școlarizare, taxe cămin, chirii, diverse taxe), pe durata stării de urgență. Acestea se pot plăti prin virament bancar, în contul Universității din Craiova, la BRD, IBAN: RO48BRDE170SV46910431700 CIF: 4553380.

Bursele studenților se vor plăti doar prin virament bancar (pentru studenții deținători de carduri) așa cum este specificat aici.

DETALII:

 • Locatia: camera 118 din Caminul 4 (Complex Agronomie)
 • Telefon: 0351.403.316
 • E-mail: burse.ucv@gmail.com

 

Studentii de la cursurile de zi pot beneficia de burse de performanta, burse de merit si burse sociale. In plus, studentii pot primi burse de la persoane fizice sau juridice - agenti economici, asociatii  neguvernamentale, fundatii, etc - pe baza de contract incheiat direct cu studentii. 
Bursele de performanta se acorda incepand cu anul II de studiu, pentru o perioada de 12 luni consecutive, inclusiv pe perioada vacantelor, pe baza de  concurs, studentilor integralisti numai de la programele de licenta, cursuri  de zi, cu rezultate profesionale de exceptie (media generala pe ultimele 2 semestre trebuie sa fie 10), dar si cu rezultate de cercetare stiintifica, culturale, sportive sau organizatorice. 
Bursele de merit si bursele sociale
 se acorda pe perioada unui semestru universitar, studentilor de la cursurile de zi, licenta si masterat. 
Pentru a beneficia de bursa de merit, studentii trebuie sa fie integralisti, scolarizati in regim bugetat,  care au o medie minima stabilita in functie de profilul facultatii  (minim 9 pentru facultatile cu profil uman si minim 8 pentru facultatile cu profil real). 
Bursele sociale
 se acorda, la cerere, studentilor care nu beneficiaza de bursa de merit, in functie de situatia materiala sau de sanatate a studentului, in limita de 10% din fondul total de bursealocat universitatii. 
Bursele de merit si sociale se revizuiesc la  inceputul semestrului II, in functie de rezultatele obtinute la  invatatura sau de starea materiala si de sanatate ale studentilor. 
Pe  langa aceste categorii de burse, se mai acorda si burse de ajutor social ocazional, indiferent daca studentul mai beneficiaza de o alta categorie de bursa, pe baza cererii studentului care se incadreaza in anumite situatii:  pentru imbracaminte (de maxim doua ori in decursul unui an universitar), de maternitate sau in caz de deces.

De asemenea, studenții Universității din Craiova pot beneficia de bursă de voluntariat in limita veniturilor proprii și în limita resurselor bugetare, câte una pe facultate, pe perioada unui semestru universitar. Studenţii de la cursurile de zi licență și master, indiferent de an, care doresc să aplice pentru acest tip de bursă vor depune la secretariatul facultăţii o cerere însoţită de diplome și documente doveditoare ale activităților de voluntariat.

Universitatea din Craiova şi facultăţile pot acorda si burse speciale (ex. bursele Forum si bursele INCESA) din veniturile proprii extrabugetare

Bursele se acorda in baza Regulamentului privind acordarea burselor si a altor forme de sprijin social pentru studenti, aprobat in sedinta Senatului Universitatii din Craiova din data de 31.10.2019.

 

Date contact pentru informaţii privind burse/abonamente:

BURSE:

 •  Pentru informatii cu privire la bursele neincasate de catre beneficiari  din lunile anterioare; - relatii la telefon nr. 0351/403 325
 •  Pentru transmiterea cererilor si extraselor de cont privind virarea  burselor/abonamentelor neincasate de catre beneficiari  din lunile anterioare; - Mail:  directia.economica@ucv.ro