StudențiBurse studenţeștiBurse studenţi străini

Burse studenţi străini

 

Burse pentru cetăţenii ucrainieni şi cetăţenii din state terţe

pentru anul universitar 2023-2024

Candidaţii din state terţe ale U.E. şi cetăţenii din Ucraina, care doresc să-şi continue studiile la Universitatea din Craiova, pot aplica pentru obţinerea unui loc fără plata taxelor de şcolarizare, cu bursă din bugetul Ministerului Educației.

Depunere dosare de candidatură

 1. A.    Cetăţeni din Ucraina:

Candidaturile pentru locurile fără plata taxelor de şcolarizare se depun on-line pe platforma de admitere EvStud online  respectând calendarul de admitere pentru cetăţenii din state terţe U.E. Calendarul de admitere poate fi consultat aici: Selecția acestora se va face cu respectarea criteriilor de admitere la studii universitare de licență/master/doctorat stabilite prin Procedura de admitere a cetățenilor străini pentru anul 2023-2024.

 

Dosarul de candidatură trebuie să conţină:

 1. Anexa 2_cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii_Ucraina 
 2. Copie după pașaport;
 3. Copie după actul de naștere;
 4. Copie după diploma de finalizare a studiilor preuniversitare și foile matricole aferente anilor de studii pentru învățământul secundar superior;
 5. Copia diplomei de licență și a suplimentului la diplomă (foaia matricolă) sau adeverința din care să reiasă situația școlară pentru toți anii de studiu, precum și notele obținute la examenul de licență (pentru absolvenții anului în curs) pentru candidații care solicită continuarea studiilor universitare de master.
 6. Copia diplomei de master și a suplimentului la diplomă pentru toți anii de studiu pentru candidații care solicită continuarea studiilor universitare de doctorat.

 

 1. B.    Pentru cetăţenii din state terţe:

Dosarele de candidatură se depun online la adresa de email: relint@ucv.ro, în perioada 5-10 Septembrie 2023

Lista dosarelor declarate admise care vor fi înaintate către Ministerul Educaţiei se va afişa la data de 15 Septembrie 2023.

Conditii de atribuire a burselor pentru cetăţenii din state terţe:

 • Studiază/sunt admiși pe locuri cu taxă în valută, în primul an de studii, la studii universitare de licență, master sau doctorat, în anul academic 2022-2023;
 • Sunt absolvenți ai studiilor liceale/licență/master într-o instituție educațională din străinătate și au obținut minim media 9.00 (convertită în sistem de notare românesc);
 • Sunt absolvenți ai unui program de studii universitare din România, în calitate de bursieri ai statului român, forma de învățământ cu frecvență, în limba română, au obținut o medie generală de cel puțin 9.00 și își continuă studiile la Universitatea din Craiova
 • Sunt absolvenți ai unui program de studii universitare din Romania, forma de învățământ cu frecvență, care au obținut o medie generală de cel puțin 9.00 și care își continuă studiile la Universitatea din Craiova
 • Sunt studenți la Universitatea din Craiova, forma de învățământ cu frecvență, cu excepția celor care se afla în an terminal, care au absolvit cel puțin un an de studii, în afara anului pregătitor și au obținut cel puțin media 9,00
 • nu au mai beneficiat de bursă din partea statului român pe același ciclu de studii;
 • nu au cetățenie română, nu au solicitat sau nu au dobândit o formă de protecție în România sau nu sunt apatrizi a căror ședere pe teritoriul României este oficial recunoscută conform legii;
 •  nu sunt membri ai corpului diplomatic sau membri de familie ai corpului diplomatic acreditat în România;
 • prezintă acte de studii din care rezultă că studiile efectuate anterior şi durata acestora permit înscrierea în România în domeniul şi la nivelul de studii solicitat;
 • nu au, până la data de 31 decembrie a anului în care au fost nominalizați, vârsta mai mare de 35 de ani - pentru studii de licență și master, respectiv 45 de ani - pentru studii de doctorat sau pentru studii postuniversitare. 

Dosarul de candidatură trebuie să conţină:

 1. Cerere de bursă pentru studii in România; 
 2. Copie după pașaport;
 3. Copie după actul de naștere;
 4. Copie după diploma de finalizare a studiilor preuniversitare și foile matricole aferente anilor de studii pentru învățământul secundar superior;
 5. Copia diplomei de licență și a suplimentului la diplomă (foaia matricolă) sau adeverința din care să reiasă situația școlară pentru toți anii de studiu, precum și notele obținute la examenul de licență (pentru absolvenții anului în curs) pentru candidații care solicită continuarea studiilor universitare de master, doctorat;
 6. Copia diplomei de master și a suplimentului la diplomă pentru toți anii de studiu pentru candidații care solicită continuarea studiilor universitare de doctorat.
 7. Situație școlara pe fiecare an de studiu (exceptând anul pregătitor) pentru candidații care solicita continuarea studiilor universitare de licență
 8. curriculum vitae, lista lucrărilor științifice, publicații de specialitate, referate, recomandări de la cel puțin două cadre didactice universitare sau specialiști ai domeniului - pentru candidații la studii universitare de doctorat;
 9. copie după permisul de ședere în România

Lista nominală şi dosarele candidaţilor din state terţe (maximum 5) vor fi înaintate către M.E..-D.G.R.I.A.E., în vederea evaluării acestora şi emiterii Scrisorilor de acceptare la studii.

Mai multe informații pot fi regăsite în Metodologia de selecţie a candidaţilor străini pentru ocuparea locurilor fără plata taxelor de şcolarizare, cu bursă din bugetul Ministerului Educaţiei de către cetăţenii ucraineni şi cetăţenii ţărilor terţe pentru anul universitar 2022-2023.

Documente: