Anunt selectie Proiect POCU

 

Proiect - Educatie si competente prin stagii de practica pentru studenti din domeniul drept si administratie publica

Data: 09.09.2019

 

în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU)

 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Strada Alexandru Ioan Cuza 13, Craiova 200585

Date de contact:

Tel: 0251 414 398

Fax: 0251 414 398

E-mail: rectorat@central.ucv.ro

Web: www.ucv.ro

 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 și ale normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenta, O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale normelor metodologie de aplicare ale O.U.G 40/2015 și Ghidul solicitantului condiții generale, Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 — 2020 (iulie 2019).

Universitatea din Craiova, anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor naționali pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării unui proiect ce va fi depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU), Axa prioritară 6: Educație și competente, Prioritatea de investiții – 10.iv. Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusive prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie, Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectivul general al cererii de finanțare in creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar din domeniul drept și administrație publică care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la stagii de practică la potențiali angajatori, la parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru facilitarea tranziției de la educație la un loc de muncă, la un sistem de informare coordonată, la servicii de consiliere și orientare profesională axate pe dobândirea de competențe transversale corelate cu necesitățile pieței muncii, precum și la activități de formare de competente antreprenoriale prin întreprinderea simulată.

Scopul cererii de finanțare: Obținerea sprijinului financiar pentru accesare proiect POCU - Axa 6, OS 6.13.

Principalele activități ce vor fi derulate în cadrul proiectului:

A1: Managementul proiectului

 

A2. Activitati specifice de informare si publicitate aferente activitatilor desfasurate pentru asigurarea vizibilitatii, transparentei si promovarii proiectului si specifice cheltuielilor indirecte

 

A3: Dezvoltarea, monitorizarea si implementarea unui program de parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru facilitarea tranziției de la educație la un loc de muncă prin instituirea si implementarea unui sistem funcțional de stagii de practică la un potențial angajator, adresate studenților din domeniul drept si administratie publica (ISCED 5-7)

 

A4: Dezvoltarea si implementarea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat către rețeaua instituțiilor de învățământ superior privind nevoile lor de instruire, precum și de la instituțiile de învățământ superior către mediul privat, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional /local

 

A5: Dezvoltarea si implementarea unui Program de servicii de consiliere și orientare profesională axate pe dobândirea de competențe transversale corelate cu necesitățile pieței muncii

 

A6: Dezvoltarea, monitorizarea si implementarea unui Program de formare de competente antreprenoriale prin întreprinderea simulată, în special în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI adresate studenților

 

Activitățile în care va fi implicat partenerul:

A3: Dezvoltarea, monitorizarea si implementarea unui program de parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru facilitarea tranziției de la educație la un loc de muncă prin instituirea si implementarea unui sistem funcțional de stagii de practică la un potențial angajator, adresate studenților din domeniul drept si administratie publica (ISCED 5-7)

 

A4: Dezvoltarea si implementarea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat către rețeaua instituțiilor de învățământ superior privind nevoile lor de instruire, precum și de la instituțiile de învățământ superior către mediul privat, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional /local

 

A6: Dezvoltarea, monitorizarea si implementarea unui Program de formare de competente antreprenoriale prin întreprinderea simulată, în special în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI adresate studenților

 

Conform Ghidului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital-Uman 2014-2020, se va depune o notă justificativă care va conține o analiză a valorii adăugate a parteneriatului în ceea ce privește utilizarea eficientă a fondurilor, precum și rolul partenerului în implementarea proiectului.

Criterii de eligibilitate privind partenerii.

-        Partenerii naționali sunt entități legal constituite în România, cu personalitate juridică (cu excepția persoanelor fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și alte entități similare fără personalitate juridică) ce desfășoară activități relevante în cadrul proiectului și au în obiectul de activitate/statut și activitatea/activitățile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri;

-        Partenerul nu se află în niciuna din situațiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanțare nerambursabilă prin POCU menționate la punctul 4.1.2. din Ghidul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital-Uman 2014-2020, respectiv:

 • este în incapacitate de plată/ în stare de insolvență, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrative teritoriale, respective conform Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, după caz;
 • a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptata împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forță de judecată;
 • se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, are încheiate concordate, și-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii de finanțare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
 • reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea solicitantului au comis în conduita profesională greșeli grave, demonstrate în instanță, pe care autoritatea contractantă le poate justifica;
 • se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situația în care obligațiile de plată nete depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;
 • reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea solicitantului au fost condamnați printr-o hotărâre cu valoare de judecată pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităților;
 • solicitantul și partenerul și/sau reprezentanții lor legali/structurile de conducere ale acestora și persoanele care asigură conducerea solicitantului/partenerului se află în situația de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definit în legislația națională și comunitară în vigoare;
 • se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de AM/OI/POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informații.

-        Partenerul trebuie să fie implicat în cel puțin o activitate relevantă. Prin activitate relevantă se înțelege acea activitate care contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor (acele persoane juridice care au experiență de cel puțin 6 luni în domeniul uneia din activitățile vizate și care vor contribui în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin prezentele apeluri de proiecte).

-        Partenerul trebuie să contribuie financiar la realizarea proiectului prin asigurarea cofinanțării proprii aferente bugetului gestionat în cadrul proiectului, în functie de tipul categoriei de entitate din care face parte.

-        Partenerul nu poate participa în mai mult de 5 proiecte pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte, indiferent de calitatea sa de partener sau solicitant.

-        Capacitate financiară și operațională:

 • Partenerul are experiență în implementarea a cel puțin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă, și/sau să aibă experiență de cel puțin 6 luni în domeniul activităților proiectului;
 • Partenerul demonstrează capacitate financiară, respectiv dispune de resursele financiare necesare, în funcție de tipul organizației.

 

Cerințe minime solicitate:

În copie, semnat, ștampilat și certificat conform cu originalul de către reprezentantul legal:

 1. Certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului (operatori economici) / Certificatul de Înregistrare la Judecătorie (organizații neguvernamentale).
 2. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul teritorial, eliberat cu cel mult 30 zile înainte de data depunerii ofertelor care să ateste că domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii și faptul că nu sunt înscrise mențiuni cu privire la aplicarea legii privind procedura insolvenței -operatori economici.
 3. Statutul / Actul Constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfășurarea unor activități relevante pentru prezentul proiect.
 4. Certificat de înregistrare fiscală.
 5. Experiența relevantă - se va prezenta contractul adus ca referință, recomandare de la beneficiarul contractului respectiv, sau alte documente considerate relevante pentru demonstrarea experienței partenerului pentru domeniul proiectului.

 

În original:

-        Scrisoare de intenție (conform modele atașat - Anexa 1)

-        Fișa partenerului (conform model atașat - Anexa 2)

În scrisoarea de intenție și în fișa partenerului, participanții vor menționa activitățile în cadrul proiectului pentru care dispun de resursele materiale și umane necesare și vor furniza o scurtă descriere a acțiunilor propuse în cadrul acestei activități cu prezentarea aspectelor considerate esențiale pentru obținerea rezultatelor așteptate și atingerea obiectivelor și a contribuției în parteneriat: plus valoarea adusă proiectului.

-        Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnată și ștampilată de către acesta) că nu se încadrează în niciuna din situațiile de excludere stipulate în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanților menționate la punctul 4.1.2. -Regulilor generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanțare nerambursabilă prin POCU; - așa cum sunt prezentate la pct. 5, criterii de eligibilitate.

-        Declarație pe propria răspundere (semnată și ștampilată de către reprezentantul legal) prin care își asumă să depună toate diligentele pentru a asigura resursele financiare și umane necesare pe toată durata de implementare a proiectului și susținerea cofinanțării;

-        Notă justificativă care va conține o analiză a valorii adăugate a parteneriatului în ceea ce privește utilizarea eficientă a fondurilor precum și rolul partenerului/partenerilor în implementarea proiectului.

 

Notă justificativă va fi însoțită de CV-urile în format Europass ale experților cheie propuși de partener pentru proiect. Fiecare CV trebuie să specifice poziția pentru care expertul este propus în proiect și trebuie să fie datat și semnat de expert pe fiecare pagină; Se va depune în original și o declarație/acord de disponibilitate a fiecărui expert propus.

Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română și vor fi depuse în forma precizată și în termenul stabilit prin prezentul anunț, asumate de reprezentantul legal (semnătura și ștampila), după caz.

NOTĂ: Orice candidatură care nu respectă aceste cerințe sau formatul propus prin anexele aferente acestui anunț va fi automat respinsă.

 

Criterii de verificare în etapa de calificare:

Pe baza documentației depuse, comisia va verifica îndeplinirea criteriilor de calificare conform grilei de evaluare etapa de calificare a participanților - Anexa 3, iar cei care nu trec de aceasta etapa vor fi respinși și nu vor participa în etapa următoare.

 

Evaluarea participanților:

Cei care au îndeplinit criteriile de calificare (Anexa 3) vor trece în etapa de evaluare în care se va folosi grila de evaluare și selectarea participanților - Anexa 4. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declarați admiși candidații care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 65 de puncte. Vor fi declarați respinși candidații care întrunesc mai puțin 65 de puncte. Partenerii vor fi selectați în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, până la acoperirea tuturor activităților proiectului.

 

Calendar:

Organizațiile interesate să participe la selecție vor depune dosarul cuprinzând toate documentele și informațiile solicitate cu mențiunea: "Pentru selecția de partener POCU AP 6/PI 10.iv/ OS 6.13.", la Departamentul Fonduri Europene, Universitatea din Craiova, Camera 448, conform următorului calendar:

 

Înscrierea candidaturilor

10.09.2019-24.09.2019, orele 09-15.30

Solicitare clarificări

10.09.2019-16.09.2019, orele 09-15.30

Răspuns clarificări

17.09.2019-22.09.2019

Afișare rezultate

25.09.2019

Depunere contestații

26.09.2019, orele 09-15.30

Soluționare contestații și rezultate finale

26.09.2019

 

 

Persoana de contact: Lect.univ.dr. Oana Stăiculescu, adresa de e-mail: dfe_ucv@yahoo.com; oana.staiculescu@yahoo.com, tel:+40,773.821.350.

 

Rezultatele selecției și modul de soluționare a eventualelor contestații vor fi afișate în mod transparent pe site-ul Universității din Craiova.

 

Faptul ca o entitate a fost selectată ca potențial partener conform acestei proceduri, nu creează nicio obligație pentru Universitatea din Craiova în situația în care cererea de finanțare depusă nu a fost selectată pentru finanțare. Toate activitățile desfășurate în timpul elaborării dosarului cererii de finanțare nu fac obiectul niciunei pretenții de natură financiară, sau de orice alta natură, pentru niciuna dintre părți. Universitatea din Craiova își rezervă dreptul de a solicita documente suport suplimentare partenerului selectat înainte de încheierea acordului de parteneriat.

 

 

Anexe:

 

 

Proiecte@UCV - 09.09.2019