InternaţionalProgramePrograme EuropeneComenius

Comenius

Comenius este prima componentă a Programului de Învățare pe Tot Parcursul Vieții. Se adresează instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat și privat (de la grădinițe la școli postliceale) și tuturor membrilor comunității educaționale care își desfășoară activitatea în acest sector: elevilor, tuturor categoriilor de personal didactic, precum și autorităților locale, asociaţiilor de părinți sau ONG-urilor care activează în domeniul educațional.

 

Comenius sprijină financiar realizarea de parteneriate școlare, proiecte de formare a personalului didactic, rețele de parteneriat școlar, precum și participarea la stagii de formare inițială și continuă pentru a crește calitatea și a consolida dimensiunea europeană în educație.

Stagiile Comenius se desfășoară în altă țară europeană decât aceea în care participantul își desfășoară activitatea profesională. Astfel, acțiunea sprijină elevii pentru a dobândi competențele și abilitățile necesare dezvoltării personale pentru integrare profesională și cetățenie activă și susține dezvoltarea cunoașterii și înțelegerii diversității culturale și lingvistice europene în rândul profesorilor și elevilor.

Durata stagiilor de formare poate fi de 5 zile efective - 6 săptămâni.

 

Cine poate participa?

 • Elevi din sistemul de învăţământ preuniversitar până la finalul ciclului liceal şi postliceal;
 • Şcoli, conform specificaţiilor statelor membre, de la nivel preşcolar până la finalul ciclului liceal şi postliceal;
 • Profesori şi alte categorii de personal din aceste şcoli;
 • Asociaţii, organizaţii non-profit, ONG-uri şi reprezentanţi ai celor implicaţi în învăţământul şcolar;
 • Persoane şi organisme care răspund de organizarea şi asigurarea învăţământului la nivel local, regional şi naţional;
 • Centre de cercetare şi organisme interesate de învăţarea pe tot parcursul vieţii;
 • Instituţii de învăţământ superior;
 • Organisme care oferă servicii de orientare, consiliere şi informare.

 

Reguli specifice de eligibilitate:

Şcolile care participă la Programul Comenius trebuie să fie situate într-o ţară participantă la Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii şi să aparţină unuia din tipurile de instituţii  precizate de autorităţile naţionale în lista lor de tipuri  de  şcoli  eligibile.

 

Programul Comenius finanţează următoarele activităţi:

 • Mobilitate individuală către o altă ţară europeană, care poate include:
 • Schimb de elevi şi profesori în cadrul unui proiect sau parteneriat;
 • Participare la activităţi de formare a profesorilor şi a altor categorii de personal din învăţământ;
 • Vizite   pregătitoare   pentru   parteneriate   şcolare,   reţele   şi   proiecte multilaterale;
 • Perioade de stagiu pentru viitori profesori.
 • Parteneriatele şcolare între şcoli din diferite ţări europene, cu scopul de a dezvolta proiecte comune de învăţare pentru elevii şi profesorii acestora.
 • Parteneriatele Comenius Regio între autorităţi locale şi regionale care au rol în educaţia şcolară. Scopul lor este de a îmbogăţi oferta educaţională pentru tinerii de vârstă şcolară, prin sprijinirea cooperării între autorităţile şcolare, şcoli şi alţi furnizori de educaţie din diferite regiuni ale Europei.
 • Iniţiativa eTwinning utilizează oportunităţile oferite de Internet şi mass-media digitale, pentru a promova cooperarea la nivel european între şcoli, învăţarea prin colaborare şi pedagogia pe bază de proiecte.
 • Proiectele multilaterale au ca scop dezvoltarea, promovarea şi diseminarea de noi programe şcolare, de noi cursuri sau materiale de pregătire a profesorilor, de noi metode de predare, ca şi oferirea unui cadru pentru organizarea activităţilor de mobilitate pentru viitorii profesori.
 • Reţelele multilaterale au ca scop promovarea cooperării la nivel european şi inovaţia în domenii tematice specifice de importanţă deosebită pentru învăţământul şcolar în context european.
 • Măsurile  acompaniatoare  au  ca  scop  sprijinirea  diferitelor  activităţi  care contribuie în mod clar la realizarea obiectivelor Programului Comenius.

 

Informaţiile au fost preluate de pe site-ul www.llp-ro.ro. Puteţi găsi mai multe informații pe pagina web a Uniunii Europene.