Obiectivele generale ale DPSS:

 • Sprijinirea activităţilor sociale, culturale şi sportive organizate de către studenţi;

 • Colaborarea cu organizaţiile studenţilor legal înfiinţate din universitate în vederea evidenţierii şi soluţionării problemelor sociale;

 • Colaborarea cu organizaţiile studenţilor din universitate în activitatea de elaborare şi aplicare a codurilor şi regulamentelor ce privesc activitatea studenţilor;

 • Implicarea organizaţiilor studenţeşti existente la nivel de universitate în desfăşurarea activităţilor de cazare în căminele studenţeşti, în organizarea taberelor studenţeşti, acordarea burselor şi altor forme de sprijin social pentru studenţi, monitorizarea respectării codului drepturilor şi obligaţiilor studentului.

 

Obiective specifice ale DPSS:

 • participă la elaborarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului din Universitatea din Craiova, conform Art. 34 şi Art. 126, alin (1), din Carta UCV;

 • urmăreşte respectarea drepturilor şi obligaţiilor studentului, prin intermediul Comisiei permanente de monitorizare a respectării codului drepturilor şi obligaţiilor studentului;

 • susţinerea studenţilor în înfiinţarea în cadrul UCV de cluburi, cenacluri, ateliere, cercuri, formaţii sportive şi artistice, reviste cultural-educative, conform Art. 126, alin (3), din Carta UCV;

 • participă la elaborarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea căminelor şi cantinelor studenţeşti, cu implicarea organizaţiilor studenţeşti din universitate în organizarea şi desfăşurarea activităţii de cazare în căminele studenţeşti;

 • susţinerea organizaţiilor studenţeşti din universitate în implicarea în acţiuni de voluntariat;

 • implicarea în derularea eficientă a programelor sociale adresate studenţilor prin intermediul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru acordarea taberelor studenţeşti, burselor sociale şi altor programe propuse de către MECTS pentru sprijin financiar acordat anumitor categorii de studenţi;

 • sprijinirea logistică şi materială a activităţilor cultural-educative organizate de către studenţi, prin intermediul organizaţiilor studenţeşti legal înfiinţate din universitate;

 • acordarea de sprijin şi consultanţă studenţilor pentru soluţionarea problemelor de natură socială şi colaborarea cu ceilalţi reprezentanţi ai universităţii şi ai facultăţilor pe linia soluţionării problemele sociale ale studenţilor.