Concurs pentru acordarea burselor post-doctorale in cadrul proiectului „Performanță în cercetare”

Universitatea din Craiova organizeză concurs pentru acordarea burselor post-doctorale cofinanţate din Fondul Social European şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de cercetare a bursierilor au la bază condiţiile generale şi condiţiile specifice ale proiectului „Performanță în cercetare”,ID 153178, proiect implementat de către Universitatea din Craiova  în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova și Universitatea Politehnică din București.

Metodologia de recrutare și selecție a grupului țintă (burse post-doctorale) este aici.

În mod obligatoriu şi cumulativ, candidaţii concursului pentru acordarea burselor post-doctorale vor trebui să:

- aibă cetățenia română sau a unui stat membru UE;

- aibă domiciliul sau reședința în una din cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect din România (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est şi Sud-Muntenia);

- fie cercetători post-doctorat, la instituțiile care au calitatea de beneficiar sau parteneri în proiect; aceștia trebuie să facă dovada participării la un program de cercetare cu componentă aplicată, selectat în funcție de tema de cercetare studiată, și desfășurat în cadrul unei instituții colaboratoare (sector academic și non academic);

- prezinte un document justificativ pentru înmatricularea la studii universitare de post-doctorat pentru unul dintre domeniile prioritare ale domeniilor prioritare ale Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020, respectiv în domeniile de specializare inteligentă, identificate pe baza potențialului lor științific şi comercial, prevăzute în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020;

- dețină titlul științific de doctor, obținut în România sau în străinătate cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul post-doctoral. La data selecției ca grup țintă, cercetătorii care au obținut titlul științific de doctor în străinătate trebuie să facă dovada echivalării acestuia în România, conform legislației naționale în vigoare;

- nu fi beneficiat de burse post-doctorale în cadrul altor proiecte finanțate din POCU și nu beneficiază simultan de bursă acordată de la bugetul de stat.

Componența grupului țintă aferent Universității din Craiova este prezentată în Anexa 1 – Grup țintă partener.

BURSE POST-DOCTORALE

Perioada

Înscrierea la concursul pentru acordarea burselor post-doctorale

Perioada: 28.09-07.10.2022 - zilele lucrătoare

Locația :  Sala 448, Universitatea din Craiova, str.A.I.Cuza, nr.13,

Interval orar :  09.00 – 15.00

Pentru ușurința localizării săli puteți folosi aplicația: https://maps.ucv.ro/

 

Evaluarea dosarelor de concurs pentru acordarea burselor post-doctorale

07-10.10.2022

Publicare rezultate concurs pentru acordarea burselor post-doctorale

10.10.2022

Depunere contestaţii cu privire la evaluarea dosarului de candidatură

Perioada: 11.10.2022

Locația :  Sala 448, Universitatea din Craiova, str.A.I.Cuza, nr.13,

Interval orar :  09.00 – 15.00

Pentru ușurința localizării săli puteți folosi aplicația: https://maps.ucv.ro/

 

Soluţionare contestaţii depuse

12.10.2022

Semnare contracte de bursă post-doctorală

14.10.2022

 

Candidatul la concursul pentru acordarea burselor post-doctorale va depune un dosar de înscriere în format fizic şi în format scanat pe suport electronic, înregistrat la locul depunerii acestuia, care trebuie să conţină următoarele documente:

-         Coperta dosar de înscriere (Anexa 3) – format fizic şi scanat pdf;

-         Cerere de înscriere (Anexa 4) – format fizic, scanat pdf şi format word;

-         Declaraţie pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări (Anexa 5) – format fizic şi scanat pdf;

-         Curriculum vitae în format Europass – format fizic semnat şi datat şi scanat pdf;

-         Dovada participării la un program de cercetare cu componentă aplicată, selectat în funcție de tema de cercetare studiată, și desfășurat în cadrul unei instituții din colaboratoare (sector academic și non academic);

-         Copie a diplomei de doctor/documentului de atestare/echivalare a titlului ştiinţific de doctor obţinut în România sau în străinătate cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul post-doctoral al proiectului pentru unul dintre domeniile prevăzute în art. 5 din prezenta Metodologie – format fizic şi scanat pdf;

-         Dovada înmatriculării ca cercetători post-doctorat la nivelul universității partener;

-         Formular de aplicaţie bursă post-doctorală (Anexa 6) – format fizic, scanat pdf. şi format word.

-         Copii ale celorlalte documente necesare pentru dovedirea competenţei ştiinţifice şi profesionale anterioare – format fizic şi scanat pdf.

Documentele incluse în dosarul de înscriere vor fi despărţite prin separatoare, iar scanarea se va efectua pe fiecare tip de document. Candidaţii trebuie să anexeze la dosarul de înscriere, doar în format scanat, dovezile activităţii de cercetare anterioare utilizate în completarea rubricii „Prestanţa ştiinţifică a candidatului” din Formularul de aplicaţie bursă post-doctorală (articole publicate, coperta şi cuprins monografii sau cursuri, apartenenţă proiecte de cercetare, burse de cercetare etc.). Nedepunerea acestor dovezi poate atrage neluarea în considerare a punctajului declarat de către candidat în formularul de aplicaţie.

Concursul pentru acordarea burselor post-doctorale este un concurs de dosare care se va desfăşura după următoarele criterii principale de eligibilitate şi evaluare, conform Ghidului de evaluare a candidaţilor şi dosarelor de concurs POSTDOC (Anexa 7): relevanța temei de cercetare, caracterul interdisciplinar, aplicativ, potentialul de inovare, potentialul de valorificare in domeniul antreprenorial a rezultatelor cercetarii post-doctorale și rezultatele ştiinţifice, academice şi profesionale anterioare ale candidatului.

Verificarea eligibilităţii candidatului şi a dosarului de concurs se realizează de către Comisia de Evaluare şi Selecţie a dosarelor candidaţilor post-doctoranzi (CES-POSTDOC) prin întocmirea Fişei de eligibilitate DOC (Anexa 7.1). Neeligibilitatea candidaturii atrage excluderea automată din concurs.

Evaluarea dosarului de concurs, din perspectiva relevanței temei de cercetare, caracterul interdisciplinar, aplicativ, potentialul de inovare, potentialului de valorificare in domeniul antreprenorial a rezultatelor cercetarii post-doctorale și a rezultatelor ştiinţifice, academice şi profesionale anterioare ale candidatului, se desfăşoară la nivel de şcoală doctorală din cadrul universităților partenere şi se realizează de câte o Comisie de Evaluare pe Domenii a dosarelor candidaţilor post-doctorat (CED-POSTDOC), care acordă un punctaj pentru fiecare dosar evaluat prin întocmirea Fişei de evaluare POSTDOC (Anexa 7.2).

Verificarea eligibilităţii şi evaluareadosarelor de candidatură depuse are loc conform calendarului aprobat de CES-POSTDOC, urmând ca rezultatele concursuluipentru acordarea burselor post-doctorale să fie centralizate de către CES-POSTDOC şi făcute publice prin afişare la locul înscrierii sau publicare pe site-ul universității partener (Anexa 7.3 – Rezultate selecţie POSTDOC). Fiecare candidat poate solicita o copie a Fişei de evaluare personale.

Candidații care au obținut bursă post-doctorale, în cadrul concursului organizat de Universitatea din Craiova, bursă susținută financiar prin bugetul proiectului „Performanță în cercetare”, ID 153178, vor avea ca obligaţii MINIME IMPUSE, până la terminarea contractului de bursa  următoarele:

- o prezentare la o conferinţă în domeniul de interes ştiinţific și un articol PUBLICAT în reviste indexate în Nature sau ISI sau ISIArts&Humanities sau ISI Emerging Sources Citation Index sau  ERIH+ sau ISI Proceedings sau IEEE Proceedings sau BDI

 

Articolele publicate vor trebui OBLIGATORIU să aibă inclus acknowledgementul proiectului :

This work was supported by the grant POCU/993/6/13/153178, ”Performanță în cercetare” - "Research performance" co-financed by the European Social Fund within the Sectorial Operational Program Human Capital 2014-2020.


 

Proiecte@UCV - 19.09.2022