Anunț selecție partener transnational / Transnational Partner Selection Announcement

ANUNT IMPORTANT !!!

Avand in vedere

-        Ordinul 8340 din 25.07.2019 al Ministrului Fondurilor Europene, prin care se modifica Ghidul solicitantului condiții generale – „Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 — 2020”, secțiunea Anexe,

Prezenta procedură de selecție a unui partener transnațional  se anulează. O nouă procedură de selecție a unui partener transnațional  , actualizată și conformă cu prevederile Ordinului 8340 din 25.07.2019, se va demara la o dată ulterioară o altă procedură de selecție.

 

IMPORTANT ANNOUNCEMENT !!!

Considering

- Order 8340 of 25.07.2019 of the Minister of European Funds, amending the Applicant's Guide General Conditions - "Guidelines for Accessing Financing under the Operational Programme Human Capital 2014-2020", section Annexes,

This selection procedure for a transnational partner is cancelled. A new selection procedure for a transnational partner, updated and in accordance with the provisions of Order 8340 of 25.07.2019 will start at a later date with another selection procedure.

 

 

 

Universitatea din Craiova a publicat procedura de selecție a unui partener transnațional pentru un proiect POCU.

University of Craiova has published the selection procedure for one transnational partner for a POCU financed project.

 

Beneficiar: Propunere de proiect realizată de Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică împreună cu Facultatea de Inginerie Electrică.

Beneficiary: Project proposal drafted by Faculty of Computers, Automation and Electronics along with Faculty of Electrical Engineering.

 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 și ale normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenta, O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale normelor metodologie de aplicare ale O.U.G 40/2015, Ghidul solicitantului condiții generale - Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 — 2020 (versiunea mai 2019) și Ghidul solicitantului condiții specifice – Stagii de practică pentru studenți.

According to the provisions of O.U.G (Emergency Ordinance – EGO) no. 64/2009 with the amendments and the subsequent additions, approved with changes through the Law no. 362/2009 and of the methodological rules of application of O.U.G. no. 64/2009 approved through HG (Government Decision – GD) no. 218/2012, for approval of the methodological rules of application of the provisions of O.U.G no. 64/2009 regarding the managing of the structural financial instruments and their application for the Convergence objective,  OUG no. 40/2015 regarding the efficient managing of the financial European funds for the appointment period 2014- 2020 and of methodological rules of application of  O.U.G 40/2015, Applicant's Guide general conditions - Guidelines regarding the accession of financing into the  Human Capital Operational Program 2014 - 2020 (Version May 2019) and the Applicant's Guide specific conditions - Internships for students.

 

Universitatea din Craiova, anunță organizarea unei proceduri de selecție a unui partener național pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării unui proiect ce va fi depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU), Axa prioritară 6: Educație și competente, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.IV: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie, Obiectivul tematic 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

University of Craiova, announces organization of a selection procedure for a  transnational partner for conclusion of an Partnership Agreement in the sight of the implementation of a project  that will be submitted into the Human Capital Operational Program 2014 - 2020 (POCU) Priority Axis 6: Education and competences, Thematic Objective 10: Making investments in education, training and professional training for obtaining of skills and lifelong learning, Priority of investment 10.IV: Increasing relevance in the labour market of the education and of the training systems, facilitating the transition from education to the labour market and the strengthening of training and training systems and also their quality including through skills anticipation mechanisms, adaptation of curricula and establishment and development of workplace learning systems, including dual learning and apprenticeship programs, The thematic objective 6.13 Increasing the number of university tertiary education graduates and non - university students who find a job as a result of accessing learning activities at a potential job / research / innovation, focusing on potential economic sectors competitively identified according to SNC and intelligent specialization areas according to SNCDI.

 

Anexe / Annexes:

  • Anexa 1 Scrisoare de intenție / Annex 1 – Letter of intent
  • Anexa 2 Fișa partenerului / Annex 2 – Partner file
  • Anexa 3 Grilă de evaluare - etapa de calificare / Annex 3 – Evaluation grid – qualification stage of the participants
  • Anexa 4 Grilă de evaluare - etapa de selecție / Annex 4 – Evaluation grid – selection stage of the participants
  • Anexa 5 Calendar procedura selectie parteneri / Annex 5 - Calendar of transnational partner selection procedure

 

Proiecte@UCV - 15.07.2019