Despre SiteLista informațiilor publice

Lista informațiilor publice

Legea 544-2001

 

Resursă informațională

 1. Carta Universitară
 2. Numele și prenumele persoanelor din conducerea Universității (Senat, CA)  precum și al funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice (Rector, Prorectori, Consiliul de Administratie-membri, Senat-membri).
 3. Coordonatele de contact ale Universității:denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de email, pagina WEB.
 4. Programele și strategiile proprii (Plan strategic, Plan operational).
 5. Evenimente, conferințe de presă, declarații de presa.
 6. Rezultate la concursuri.
 7. Reviste de specialitate.
 8. Web Site.
 9. Interviuri și comunicate de presă.
 10. Raportul anual al Comisiei de Etică a UCv.
 11. Hotărâri ale Consiliilor Facultăților, care privesc informații de interes public prevăzute de art.5 alin.1 din Legea nr.544/2001.
 12. Hotărâri al Consiliului de Administrație
 13. Hotărâri ale Senatului.
 14. Raport de activitate privind cercetarea științifică.
 15. Declarațiile de avere și de interese.
 16. Materiale de informare postate pe site-ul - www.ucv.ro
 17. Ghiduri de informare a studenților.
 18. Lista școlilor doctorale și a profesorilor conducători de doctorat
 19. Regulament instituțional de organizare și funcționare a programelor de studii universitare de doctorat al IOSUD-UCv.
 20. Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență, de master și de doctorat.
 21. Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă și disertație.
 22. Bugetul de venituri și cheltuieli al Universității.
 23. Documentațiile privind achizițiile publice cu excepția informațiilor declarate confidențiale de ofertanți conform legii (licitatii, achizitii).
 24. Legislație specifică învățământului superior.
 25. Comisiilor de concurs pentru ocuparea prin concurs a posturilor didactice conform legislației în vigoare.
 26. Structura organizatorică, programul de funcționare, programul de audiențe al Universității (Organigrama, Rector, Prorectori).
 27. Metodologii/regulamente proprii aprobate în conformitate cu legislația în vigoare.
 28. Informații privind posturile vacante și ocuparea lor prin concurs.
 29. Programele postuniversitare de dezvoltare profesională continuă.
 30. Liste provizorii (pe perioada limitata de timp) cu studenții admiși la concursul de admitere.
 31. Raportul anual al rectorului privind starea instituției.
 32. Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea Universității din Craiova.
 33. Informații privind acordarea de burse.
 34. Rapoarte anuale de aplicare a Legii nr.544/2001.
 35. Lista cu documentele de interes public.
 36. Contractul Colectiv de Muncă al Ucv.
 37. Situaţie încasări şi plăţi cămine şi cantine.
 38. Regulamentul intern.
 39. Situații financiare (Bilanț, cont de rezultat patrimonial, execuție bugetară).
 40. Regulamentele de alegeri ( senat, președinte senat,rector, consiliul facultății).
 41. Regulament de organizare și desfășurare a concursului public pentru selectarea decanilor în cadru Universității din Craiova.
 42. Metodologie de alegere a directorilor de departament.