Anunt selecție parteneri proiecte în cadrul programului PEO -Propunere 3

Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027, Prioritatea 6 - Prevenirea părăsirii timpurii a scolii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație, Apel- Primul student din familie. – Propunere 3

            Universitatea din Craiova doreste organizarea unei proceduri de selecție in baza prevederilor OUG nr. 133/2021 si contine termenii, condiţiile şi responsabilităţile părţilor, asa dupa cum se prevede la art. 46 din HG nr. 829/2022 -Norme  metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă, a unui partener național (ONG-uri) pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării  a  unui proiect ce va fi depus în cadrul Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027, Prioritatea 6 - Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație, Apel- Primul student din familie.

Obiectivul general al proiectelor vizează promovarea accesului egal la educație și formare de calitate, favorabil incluziunii, precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea timpurie, continuând cu educația și formarea generală și profesională până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scopul învățării pentru toți și a accesibilității pentru persoanele cu dizabilități .

Conditii de eligibilitate pentru partenerii naţionali:

- sunt entități legal constituite în România, cu personalitate juridică (nu sunt eligibile persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale și alte entități similare fără personalitate juridică), ce desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului;

- au în obiectul de activitate activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri;

- se incadreaza in categoriile de organizatii eligibile stabilite prin Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice aplicabil  apelului de proiecte;

- partenerii naţionali trebuie să fie implicaţi în cel puţin o activitate relevantă (activitate de bază). Prin activitate relevantă (activitate de bază) se înţelege aceea activitate care contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor (de exemplu: formare profesională, informare și șansă”, incluziune socială, măsuri pentru ocupare, educație preuniversitară/ universitară, economie socială etc).

- nu este în incapacitate de plată/ în stare de insolvență, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrative teritoriale, respective conform Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, după caz;

- nu a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptata împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forță de judecată;

- nu se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, are încheiate concordate, și-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii de finanțare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;

- reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea solicitantului au comis în conduita profesională greșeli grave, demonstrate în instanță, pe care autoritatea contractantă le poate justifica;

Capacitate financiară și operațională

- Partenerul are experiență în domeniul educației, respectiv în implementarea politicilor publice în domeniului învățământului preuniversitar și/sau superior, în implementarea proiectelor cu impact social în domeniul educației, dovedește experiență în implementarea a cel puțin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă în domeniul educației.

- Partenerul demonstrează capacitate financiară, respectiv dispune de resursele financiare necesare, în funcție de tipul organizației;

Cerințe minime solicitate:

În copie, semnat, ștampilat și certificat conform cu originalul de către reprezentantul legal:

a. Certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului (operatori economici) / Certificatul de Înregistrare la Judecătorie (organizații neguvernamentale).

b. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul teritorial, eliberat cu cel mult 30 zile înainte de data depunerii ofertelor care să ateste că domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii și faptul ca nu sunt înscrise mențiuni cu privire la aplicarea legii privind procedura insolvenței -operatori economici.

c. Statutul / Actul Constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfășurarea unor activități relevante pentru prezentul proiect.

d. Certificat de înregistrare fiscală.

e. Experiența relevantă – se va prezenta contractual de finantare sau  alte  documente  considerate  relevante  pentru  demonstrarea  experienței - implementarea a cel puțin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă în domeniul educației.

In original:

- Scrisoare de intenție (conform modele atașat - Anexa 1)

- Fișa partenerului (conform model atașat - Anexa 2)

În scrisoarea de intenție și în fișa partenerului participanții vor menționa cel puțin o activitate în cadrul proiectului pentru care dispun de resursele materiale și umane necesare și vor furniza o scurtă descriere a acțiunilor propuse în cadrul acestei activități cu prezentarea aspectelor considerate esențiale pentru obținerea rezultatelor așteptate și atingerea obiectivelor și a contribuției în parteneriat: plus valoarea adusă proiectului.

- Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnată și ștampilată de către acesta) că nu se încadrează în niciuna din situațiile de excludere stipulate în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanților menționate la punctul 1.8. -Regulilor generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanțare nerambursabilă prin PEO - așa cum sunt prezentate in cadrul sectiunii criterii de eligibilitate.

- Declarație pe propria răspundere (semnată și ștampilată de către reprezentantul legal) prin care își asumă să depună toate diligentele pentru a asigura resursele financiare și umane necesare pe toată durata de implementare a proiectului și susținerea cofinanțării;

- Notă justificativă (Ghidul Solicitantului - Condiții Generale) care va conține o analiză a valorii adăugate a parteneriatului în ceea ce privește utilizarea eficientă a fondurilor precum și rolul partenerului/partenerilor în implementarea proiectului.

Notă justificativă va fi însoțită de:

- CV-urile în format Europass ale experților cheie propuși de partener pentru proiect. Fiecare CV trebuie să specifice poziția pentru care expertul este propus în proiect; Se va depune în original și o declarație/acord de disponibilitate a fiecărui expert propus.

Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română și vor fi depuse în forma precizată și în termenul stabilit prin prezentul anunț, asumate de reprezentantul legal (semnătura și ștampila), după caz.

NOTĂ: Orice candidatură care nu respectă aceste cerințe sau formatul propus prin anexele aferente acestui anunț va fi automat respinsă.

Criterii de verificare în etapa de calificare:          

Pe baza documentației depuse, comisia va verifica îndeplinirea criteriilor de calificare conform grilei de evaluare etapa de calificare a participanților - Anexa 3, iar cei care nu trec de aceasta etapa vor fi respinși și nu vor participa în etapa următoare.

Activitatile in care vor fi implicati partenerii sunt cele prevazute in Ghidul Solicintantului – conditii Specifice:

  1. Măsuri de tip „punte” în vederea facilitării tranziției la studiile universitare începând cu clasa a XI-a;
  2. Măsuri de prevenire și combatere a abandonului universitar în rândul studenților proveniți din medii și grupuri dezavantajate;
  3. Măsuri dedicate accesibilizării instituțiilor de învățământ superior, inclusiv prin achiziția de echipamente IT și dezvoltarea de instrumente specifice proceselor educaționale care includ studenți cu dizabilități, inclusiv admiterea;

Observatie: Nu este obligatoriu ca partenerii selectati sa participle la implementarea tuturor activitatilor

Evaluarea participanților:

Cei care au îndeplinit criteriile de calificare (Anexa 3) vor trece în etapa de evaluare în care se va folosi grila de evaluare și selectarea participanților - Anexa 4. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declarați admiși candidații care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 65 de puncte. Vor fi declarați respinși candidații care întrunesc mai puțin 65 de puncte. Partenerii vor fi selectați în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, până la acoperirea tuturor activităților proiectului din Ghidul Conditii Specifice apelului.

Perioadele de desfășurare a concursului sunt:

1 .Înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor se va face la sala 430 din cadrul Universităţii din Craiova, în perioada 08.04.2024 - 26.04.2024, între orele 09:00 – 15:00;

2. Evaluarea dosarelor şi publicare rezultatelor se va face in perioada 26.04.2024-28.04.2024;

3. Depunerea contestaţiilor se va face la Sala 430 din cadrul Universităţii din Craiova, între orele 09:00 – 15:00, în data de 29.04.2024;

4. Soluţionare contestaţii: 30.04.2024;

5. Afisarea rezultatelor finale 30.04.2024.

Depunerea documentelor:

Organizațiile interesate să participe la selecție vor depune dosarul cuprinzând toate documentele și informațiile solicitate cu mențiunea: " Prioritatea 6 - Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație, Apel- Primul student din familie., la Sala 430 din incinta Universitatii din Craiova, Str. A.I.cuza, Nr.13 pana la data de 26.04.2024, ora 16:00, prin email, fax, curier, posta pana la data de 26.04.2024, ora 24:00.

Persoana de contact: Simona ROȘOGA

Adresa de e-mail: proiecte.structurale@ucv.ro

Transmiterea eventualelor solicitări de clarificări de către aplicanți se poate face până la data de 25.04.2024 inclusiv, la adresa de e-mail de mai sus. Transmiterea răspunsurilor la clarificările solicitate de aplicanți se va efectua pana la data de 25.04.2024

Rezultatul procedurii

Rezultatul procedurii de selecție se va publica pe site-ul Universitatii din Craiova printr-un anunț care va conține informațiile privind participanții la procedură admiși și respinși și punctajul obținut de fiecare dintre aceștia, iar partenerii selectați vor fi contactați direct, la datele de contact furnizate în fișa partenerului. Faptul ca o entitate a fost selectată ca potențial partener conform acestei proceduri, nu creează nicio obligație pentru Universitatea din Craiova în situația în care cererea de finanțare depusă nu a fost selectată pentru finanțare. Toate activitățile desfășurate în timpul elaborării dosarului cererii de finanțare nu fac obiectul niciunei pretenții de natură financiară, sau de orice alta natură, pentru niciuna dintre părți.

 Universitatea din Craiova își rezervă dreptul de a solicita documente suport suplimentare partenerului selectat înainte de încheierea acordului de parteneriat.

Soluționarea contestațiilor:

Ofertanții care nu au fost selectați de Universitatea din Craiova ca parteneri în vederea aplicării cererii de finanțare pentru proiectele care face obiectul anunțului de selecție pot depune contestații, conform Anexei 5; contestațiile vor fi soluționate de către altă comisie decât cea inițială.

Anexe:

Prorector Informatizare şi Administrarea Fondurilor Europene

Prof.univ.dr. Nicu George BIZDOACA

Detalii:

 

 

Proiecte@UCV - 08.04.2024