Anunț (1) selecție parteneri proiect “Ține pasul”

Anunț selecție parteneri proiect “Ține pasul (1)”,  aferent Programului Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027

Universitatea din Craiova doreste organizarea unei proceduri de selecție in baza prevederilor OUG nr. 133/2021 si contine termenii, condiţiile şi responsabilităţile părţilor, asa dupa cum se prevede la art. 46 din HG nr. 829/2022 - Norme  metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă, a doi parteneri naționali pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării unui proiect ce va fi depus în cadrul Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027, Prioritatea P09 Consolidarea Participării populației în procesul de invățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității, Apel “Ține pasul”.

Obiectivul general al proiectului ”Ține Pasul”  vizează programe de formare de actualizare a competențelor specifice ale angajaților ca urmare a evoluțiilor tehnologice rapide si a apariției de noi competențe prin acțiuni relevante pentru piața forței de muncă și care să faciliteze accesul la un loc de muncă sau păstrarea unui loc de muncă.

Conditii de eligibilitate pentru partenerii naţionali:

- partenerii sunt entități legal constituite în România, cu personalitate juridică (nu sunt eligibile persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale și alte entități similare fără personalitate juridică), ce desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului;

- au în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării proiectului, conform cu activitatea/activităţile la care doreşte să fie parteneri;

- se incadreaza in categoriile de organizații eligibile stabilite prin Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice aplicabile apelului de proiecte: solicitanții sunt furnizori de FPC publici și privați, autorizați, conform legii, respectiv furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională, autorizați, conform legii;

- este obligatoriu ca fiecare partener să fie implicat cu resurse umane proprii în cel puțin o activitate relevantă și obligatorie (activitate de bază). Prin activitate relevantă se înţelege aceea activitate care contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor;

- partenerul nu este în incapacitate de plată/ în stare de insolvență, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrative teritoriale, respective conform Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, după caz;

- nu a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptata împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forță de judecată;

- nu se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, are încheiate concordate, și-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii de finanțare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;

- reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea solicitantului nu au comis în conduita profesională greșeli grave, demonstrate în instanță, pe care autoritatea contractantă le poate justifica;

Capacitate financiară și operațională

- Partenerul are experiență în implementarea a cel puțin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă in domeniul antreprenoriatului si al economiei sociale (a avut calitatea de administrator de schema de minimis);

- Partenerul demonstrează capacitate financiară, respectiv dispune de resursele financiare necesare, în funcție de tipul organizației;

- Capacitatea financiară se va calcula in baza informaţiilor furnizate în cererea de finanţare, pentru fiecare membru al parteneriatului, in funcție de două seturi de date:

a) Vechimea Partenerului;

b) Cifra de afaceri/veniturile totale (CA/VT).

Cerințe minime solicitate:

În copie, semnat, ștampilat și certificat conform cu originalul de către reprezentantul legal:

a. Certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului (operatori economici) / Certificatul de Înregistrare la Judecătorie (organizații neguvernamentale).

b. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul teritorial, eliberat cu cel mult 30 zile înainte de data depunerii ofertelor care să ateste că domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii și faptul ca nu sunt înscrise mențiuni cu privire la aplicarea legii privind procedura insolvenței -operatori economici.

c. Statutul / Actul Constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfășurarea unor activități relevante pentru prezentul proiect.

d. Certificat de înregistrare fiscală.

e. Experienta relevantă – se va prezenta contractul de finanțare sau alte documente considerate relevante pentru demonstrarea experienței – administrator schemă de minimis în cel puțin un proiect cu finanțare nerambusabilă.

In original:

- Scrisoare de intenție (conform modele atașat - Anexa 1)

- Fișa partenerului (conform model atașat - Anexa 2)

În scrisoarea de intenție și în fișa partenerului participanții vor menționa cel puțin o activitate în cadrul proiectului pentru care dispun de resursele materiale și umane necesare și vor furniza o scurtă descriere a acțiunilor propuse în cadrul acestei activități cu prezentarea aspectelor considerate esențiale pentru obținerea rezultatelor așteptate și atingerea obiectivelor și a contribuției în parteneriat: plus valoarea adusă proiectului.

- Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnată și ștampilată de către acesta) că nu se încadrează în niciuna din situațiile de excludere stipulate în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanților menționate la punctul 1.8. -Regulilor generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanțare nerambursabilă prin PEO - așa cum sunt prezentate in cadrul sectiunii criterii de eligibilitate.

- Declarație pe propria răspundere (semnată și ștampilată de către reprezentantul legal) prin care își asumă să depună toate diligentele pentru a asigura resursele financiare și umane necesare pe toată durata de implementare a proiectului și susținerea cofinanțării.

Criterii de verificare în etapa de calificare:

Pe baza documentației depuse, comisia va verifica îndeplinirea criteriilor de calificare conform grilei de evaluare etapa de calificare a participanților - Anexa 3, iar cei care nu trec de aceasta etapa vor fi respinși și nu vor participa în etapa următoare.

Activitatile in care vor fi implicați partenerii sunt cele prevazute in Ghidul Solicintantului – condiții specifice:

1. Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajaților și angajatorilor privind importanța participării la FPC;

2. Consilierea profesională a angajaților pentru încurajarea participării la programele de FPC, inclusiv în legătură directă cu dezvoltarea carierei și apariției de noi competențe pe piața muncii;

3. Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru angajați, inclusiv persoane care ocupă poziții de management;

4. Acțiuni inovative pentru creșterea participării la FPC și oferirea unui sprijin educațional individualizat, inclusiv prin activități de transfer de bune practici.

Observație: Nu este obligatoriu ca partenerii selectati sa participe la implementarea tuturor activitatilor.

Evaluarea participanților:

Cei care au îndeplinit criteriile de calificare (Anexa 3) vor trece în etapa de evaluare în care se va folosi grila de evaluare și selectarea participanților - Anexa 4. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declarați admiși candidații care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 65 de puncte. Vor fi declarați respinși candidații care întrunesc mai puțin 65 de puncte. Partenerii vor fi selectați în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, până la acoperirea tuturor activităților proiectului din Ghidul Conditii Specifice apelului.

Perioadele de desfășurare a concursului sunt:

  1. Înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor se va face la sala 448 din cadrul Universităţii din Craiova, în perioada 20.11.2023 – 05.12.2023, între orele 09:00 – 15:00;
  2. Evaluarea dosarelor se va face in perioada 06.12.2023-07.12.2023;
  3. Publicare rezultatelor se va face pe 08.12.2023.
  4. Depunerea contestaţiilor se va face la Sala 430 din cadrul Universităţii din Craiova, între orele 09:00 – 15:00, în data de 11.12.2023.
  5. Soluţionare contestaţii: 12.12.2023.
  6. Afisarea rezultatelor finale 13.12.2023.

Depunerea documentelor:

Organizațiile interesate să participe la selecție vor depune dosarul cuprinzând toate documentele și informațiile solicitate cu mențiunea: "Pentru selecția de partener PEO “Ține pasul”, la Sala 430 din incinta Universitatii din Craiova, Str. A.I.Cuza, Nr.13 pana la data de 05.12.2023, ora 16:00, prin email, fax, curier, posta pana la data de 05.12.2023, ora 24:00.

Persoana de contact: Nellida Dăogaru

Adresa de e-mail: proiecte.structurale@ucv.ro

Transmiterea eventualelor solicitări de clarificări de către aplicanți se poate face până la data de 28.11.2023 inclusiv, la adresa de e-mail de mai sus. Transmiterea răspunsurilor la clarificările solicitate de aplicanți se va efectua pana la data de 29.11.2023.

Rezultatul procedurii

Rezultatul procedurii de selecție se va publica pe site-ul Universitatii din Craiova printr-un anunț care va conține informațiile privind participanții la procedură admiși și respinși și punctajul obținut de fiecare dintre aceștia, iar partenerii selectați vor fi contactați direct, la datele de contact furnizate în fișa partenerului. Faptul ca o entitate a fost selectată ca potențial partener conform acestei proceduri, nu creează nicio obligație pentru Universitatea din Craiova în situația în care cererea de finanțare depusă nu a fost selectată pentru finanțare. Toate activitățile desfășurate în timpul elaborării dosarului cererii de finanțare nu fac obiectul niciunei pretenții de natură financiară, sau de orice alta natură, pentru niciuna dintre părți.

 Universitatea din Craiova își rezervă dreptul de a solicita documente suport suplimentare partenerului selectat înainte de încheierea acordului de parteneriat.

Soluționarea contestațiilor:

Ofertanții care nu au fost selectați de Universitatea din Craiova ca parteneri în vederea aplicării cererii de finanțare pentru proiectul care face obiectul anunțului de selecție pot depune contestații, conform Anexei 5; contestațiile vor fi soluționate de către altă comisie decât cea inițială.

 

Anexe:

Proiecte@UCV - 18.11.2023