Finalizarea proiectului "Universitatea Antreprenorială" POCU - id 123990

Finalizarea proiectului „Universitatea Antreprenorială – sistem de educaţie superioară şi de formare pentru piața muncii din România prin acordarea de burse pentru doctoranzi şi cercetători post-doctorat şi implementarea de programe de formare antreprenorială inovative“ (cod contract POCU380/6/13/123990)

Pe data de 23 mai 2019, Universitatea din Craiova a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Universitatea Antreprenorială – sistem de educaţie superioară şi de formare pentru piața muncii din România prin acordarea de burse pentru doctoranzi şi cercetători post-doctorat şi implementarea de programe de formare antreprenorială inovative”.

Joi, 17 noiembrie 2022, ora 12.00, la sala 420  din cadrul Universității din Craiova, sediul central (Craiova, str. A. I. Cuza, nr. 13), va avea loc conferința de finalizare a proiectului, în cadrul căreia vor fi prezentate obiectivele proiectului, activitățile ce au fost desfășurate, precum și rezultatele obținute.

Proiectul a fost câștigat prin competiție națională în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU), Axa prioritară 6: Educație și competente, Prioritatea de investiții – 10.iv. Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie, Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Proiectul s-a implementat începând cu data de 23 mai 2019, pe o perioadă de 42 de luni, de către Universitatea din Craiova în parteneriat cu IPA SA.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 6.173.828,15 lei, din care finanțarea nerambursabilă aprobată este de 6.024.267,16 lei. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

Obiectivul general al proiectui a constat în creșterea calităţii sistemului de educaţie superioară şi de formare pentru piața muncii din România prin acordarea de burse pentru doctoranzi şi cercetători post-doctorat și prin dezvoltarea de mecanisme de consiliere și orientare profesională, necesare creșterii angajabilității în domeniul studiilor realizate, şi de promovare a componentei practice a cercetării prin furnizarea de module de cursuri complementare, cu componentă aplicativă și de formare a competențelor transversale și antreprenoriale în sprijinul cercetării și inovării.

Grupul țintă al proiectului a fost format din 67 de doctoranzi din ciclul de studii universitare de doctorat şi 30 de cercetători post-doctorat. Pe durata proiectului, doctoranzii și postdoctoranzii au beneficiat de sprijin financiar pentru cercetare, concretizat în burse lunare (maxim 12 luni) în cuantum de 1.600 lei (pentru doctoranzi) și 2.550 lei (pentru postdoctoranzi), precum și de posibilitatea de a efectua stagii de mobilitate în centre de cercetare și inovare, institute de cercetare și universități din Uniunea Europeană. De asemenea, cercetătorii au beneficiat de sprijin financiar pentru participarea la conferințe internaționale și pentru publicarea de articole. Totodată, grupul țintă a participat la un program de consiliere profesională și la un program de formare antreprenorială în legătură cu tema studiilor doctorale realizate, cu o componentă practică, realizat, la nivelul partenerului IPA SA.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 

Date de contact:

Conf. univ. dr. Cristian Stanciu, Responsabil informare și publicitate, Universitatea din  Craiova

E-mail: valeriu.stanciu@gmail.com

Telefon: 0744622061

 

Detalii:

Proiecte@UCV - 17.11.2022