Concurs pentru acordarea burselor doctorale in cadrul proiectului „Performanță în cercetare”

Universitatea din Craiova organizeză concurs pentru acordarea burselor doctorale cofinanţate din Fondul Social European şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de cercetare a bursierilor au la bază condiţiile generale şi condiţiile specifice ale proiectului „Performanță în cercetare”,ID 153178, proiect implementat de către Universitatea din Craiova  în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova și Universitatea Politehnică din București.

Metodologia de recrutare și selecție a grupului țintă (burse post-doctorale) este aici.

În mod obligatoriu şi cumulativ, candidaţii concursului pentru acordarea burselor doctorale vor trebui să:

- aibă cetățenia română sau a unui stat membru UE;

- aibă domiciliul sau reședința în una din cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect din România (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est şi Sud-Muntenia);

- fie înmatriculați ca doctoranzi în ultimul an de studii universitare de doctorat (pe locuri la buget sau cu taxă), sau în perioada de prelungire, la instituțiile care au calitatea de beneficiar sau parteneri în proiect; aceștia trebuie să facă dovada participării la un program de cercetare cu componentă aplicată, selectat în funcție de tema de cercetare studiată, și desfășurat în cadrul unei instituții din colaboratoare (sector academic și non academic);

- prezinte un document justificativ pentru înmatricularea la studii universitare de doctorat pentru unul dintre domeniile prioritare ale domeniilor prioritare ale Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020, respectiv în domeniile de specializare inteligentă, identificate pe baza potențialului lor științific şi comercial, prevăzute în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020, sunt înmatriculați in ultimul an al programului de studii doctoral sau în perioada de prelungire. Nu sunt eligibili doctoranzii aflați în perioada de grație, sau reînmatriculați, fiind selectați exclusiv doar cei care se află în ultimul an de studiu sau în perioada de prelungire;

- nu fi beneficiat de burse în cadrul altor proiecte finanțate din POCU și nu beneficiază simultan de bursă acordată de la bugetul de stat.

Componența grupului țintă aferent Universității din Craiova este prezentată în Anexa 1 – Grup țintă partener.

BURSE DOCTORALE

Perioada

Înscrierea la concursul pentru acordarea burselor doctorale

Perioada: 28.09-07.10.2022 - zilele lucrătoare

Locația :  Sala 448, Universitatea din Craiova, str.A.I.Cuza, nr.13,

Interval orar :  09.00 – 15.00

Pentru ușurința localizării săli puteți folosi aplicația: https://maps.ucv.ro/

 

Evaluarea dosarelor de concurs pentru acordarea burselor doctorale

07-10.10.2022

Publicare rezultate concurs pentru acordarea burselor doctorale

10.10.2022

Depunere contestaţii cu privire la evaluarea dosarului de candidatură

Perioada: 11.10.2022

Locația :  Sala 448, Universitatea din Craiova, str.A.I.Cuza, nr.13,

Interval orar :  09.00 – 15.00

Pentru ușurința localizării săli puteți folosi aplicația: https://maps.ucv.ro/

 

Soluţionare contestaţii depuse

12.10.2022

Semnare contracte de bursă doctorală

14.10.2022

 

Candidatul la concursul pentru acordarea burselor doctorale va depune un dosar de înscriere în format fizic şi în format scanat pe suport electronic, înregistrat la locul depunerii acestuia, care trebuie să conţină următoarele documente:

-         Coperta dosar de înscriere (Anexa 3) – format fizic şi scanat pdf;

-         Cerere de înscriere (Anexa 4) – format fizic, scanat pdf şi format word;

-         Declaraţie pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări (Anexa 5) – format fizic şi scanat pdf;

-         Curriculum vitae în format Europass – format fizic şi scanat pdf;

-         Anexă la CV (Anexa 6) – format fizic, scanat pdf şi format word;

-         Dovada participării la un program de cercetare cu componentă aplicată, selectat în funcție de tema de cercetare studiată, și desfășurat în cadrul unei instituții din colaboratoare (sector academic și non academic);

-         Document justificativ pentru înmatricularea la studii universitare de doctorat pentru unul dintre domeniile prioritare ale domeniilor prioritare ale Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020, respectiv în domeniile de specializare inteligentă, identificate pe baza potențialului lor științific şi comercial, prevăzute în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020;

-         Copii ale diplomelor de studiu şi ale foilor matricole (licenţă, master) – format fizic şi scanat pdf.;

-         Copii ale celorlalte documente necesare pentru dovedirea competenţei ştiinţifice şi profesionale anterioare – format fizic şi scanat pdf.

Documentele incluse în dosarul de înscriere vor fi despărţite prin separatoare, iar scanarea se va efectua pe fiecare tip de document. Candidaţii trebuie să anexeze la dosarul de înscriere, doar în format scanat, dovezile activităţii de cercetare anterioare conform Ghidului de evaluare a candidaţilor şi dosarelor de concurs DOC (Anexa 6) (articole publicate, coperta şi cuprins monografii sau cursuri, apartenenţă proiecte de cercetare, burse de cercetare etc.). Nedepunerea acestor dovezi poate atrage neluarea în considerare a punctajului declarat de către candidat în formularul de aplicaţie.

Concursul pentru acordarea burselor doctorale este un concurs de dosare care se va desfăşura după următoarele criterii principale de eligibilitate şi evaluare, conform Ghidului de evaluare a candidaţilor şi dosarelor de concurs DOC (Anexa 7):

- activitate publicistică în domeniu;

- participare la contracte/granturi de cercetare;

- burse în străinătate;

- participări la manifestări ştiinţifice;

- relevanţa temei de cercetare, caracterul interdisciplinar, potenţialul de inovare.

Admiterea în Proiect se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut la evaluarea dosarelor pe fiecare domeniu conform Anexei 1. La punctaje egale va prevala în ordine: Media anilor de studii licenţă, Media la examenul de licenţă.

Verificarea eligibilităţii candidatului şi a dosarului de concurs se realizează de către Comisia de Evaluare şi Selecţie a dosarelor candidaţilor doctoranzi (CES-DOC) prin întocmirea Fişei de eligibilitate DOC (Anexa 7.1). Neeligibilitatea candidaturii atrage excluderea automată din concurs.

Candidații care vor obține bursă doctorale, în cadrul concursului organizat de Universitatea din Craiova, bursă susținută financiar prin bugetul proiectului „Performanță în cercetare”, ID 153178, vor avea ca obligaţii MINIME IMPUSE, până la terminarea contractului de bursa  următoarele:

- o prezentare la o conferinţă în domeniul de interes ştiinţific și/sau un articol PUBLICAT în reviste indexate în Nature sau ISI sau ISIArts&Humanities sau ISI Emerging Sources Citation Index sau  ERIH+ sau ISI Proceedings sau IEEE Proceedings sau BDI.

Articolele publicate vor trebui OBLIGATORIU să aibă inclus acknowledgementul proiectului :

This work was supported by the grant POCU/993/6/13/153178, ”Performanță în cercetare” - "Research performance" co-financed by the European Social Fund within the Sectorial Operational Program Human Capital 2014-2020.

 

Proiecte@UCV - 19.09.2022