Rezultat selectie proiect POCU

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Strada Alexandru Ioan Cuza 13, Craiova 200585

E-mail: rectorat@central.ucv.ro

Web: www.ucv.ro

 

REZULTAT EVALUARE SELECȚIE PARTENER

Proiect - Educatie si competente prin stagii de practica pentru studenti din domeniul drept si administratie publica

Data: 25.09.2019

 

în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU)

 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 și ale normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenta, O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale normelor metodologie de aplicare ale O.U.G 40/2015 și Ghidul solicitantului condiții generale, Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 — 2020 (iulie 2019).

Comisia de evaluare anunță rezultatul evaluării procedurii de selecție a partenerului național pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării unui proiect ce va fi depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU), Axa prioritară 6: Educație și competente, Prioritatea de investiții – 10.iv. Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusive prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie, Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI:

Nr.crt.

Aplicant

A întrunit criteriile de evaluare

Punctaj obținut

1.

BAROUL DOLJ

DA (X)

NU (   )

82 puncte

 

Conform procedurii de selecție, eventualele contestații se pot depune până la data 26.09.2019, ora 15:30.

 

Comisia de evaluare, calificare și selecție partener transnațional:

Prof. univ. dr. Edmond Gabriel Olteanu – președinte

Lect. univ. dr. Oana Stăiculescu – membru

Lect. univ. dr. Raluca Camelia Voinea – membru

Mandache Georgeta - secretar

Proiecte@UCV - 25.09.2019