Anunț selecție partener POCU - Axa 6

Universitatea din Craiova a elaborat procedura de selecție a unui partener național pentru un proiect POCU.

Beneficiar: Propunere de proiect realizată de Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică împreună cu Facultatea de Inginerie Electrică.

 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 și ale normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenta, O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale normelor metodologie de aplicare ale O.U.G 40/2015, HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, Ghidul solicitantului condiții generale - Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 — 2020 (versiunea iulie 2019) și Ghidul solicitantului condiții specifice pentru apelul Stagii de practică pentru studenți.

 

Universitatea din Craiova, anunță organizarea unei proceduri de selecție a unui partener național pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării unui proiect ce va fi depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU), Axa prioritară 6: Educație și competente, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.IV: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie, Obiectivul tematic 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

 

Anexe:

Proiecte@UCV - 05.09.2019