Programul de Conversie Profesională în Limba și Literatura Engleză

Programul de Conversie Profesională în Limba și Literatura Engleză

Universitatea din Craiova, prin Facultatea de Litere, Departamentul de Studii Anglo-Americaneși Germane, organizează Programul de conversie profesională în Limba și literatura engleză, cu durata de 4 semestre (120 credite). Programuleste derulat în baza Ordinului M.E.C.T.S. nr. 6139/2012, se adresează cadrelor didactice din învăţământu lpreuniversitar care au diplomă de licenţăşi se va finaliza prinexamen de absolvire, în urma căruia se va obţine Diploma de conversie profesională în Limba și literatura engleză. Diploma atestă obţinerea unei noi specializări şi conferă titularului dreptul de a ocupa posturi de profesor de limba și literatura engleză.

Înscrierea candidaților se va face înperioada 16-21 iulie 2018 iar taxa de școlarizare este 1.400 lei pe semestru.

Dosarul de înscriere va conține următoarele documente:

 • Dosar mapă;  
 • Cerere de înscriere tip (se ia de la Secretariat înmomentul înscrierii);
 • Diploma de bacalaureat - original şicopie; 
 • Diploma de licenţă sau adeverinţa de licenţă (numai pentru absolvenţii 2018)- original şicopie; 
 • Foaia matricolă facultate / suplimentul la diplomă- original şicopie; 
 • Certificatul de naştere- original şicopie; 
 • Buletin de identitate / Carte de identitate -original şicopie ;
 • Adeverinţă medicală eliberată de cabinetele medicale şcolare sau medicul de familie

(cu specificaţia medicului "apt pentru facultate")- original; 

 • Chitanţa doveditoare a achitării taxei de înscriere la concursul de admitere; 
 • Adeverință de salariat, care să ateste statutul de cadru didactic în învățământul preuniversitar al candidatului (titular sau suplinitor)- original.
 • Procură notarială pentru împuternicit (încazul în care candidatul nu se prezintă personal la înscriere) - original.

 

Decan,                                                                                                                               Director Departament,

Conf .univ.dr. Anamaria Magdalena PREDA                                                                        Lect.univ. dr. Sorin Cazacu

Știri@UCV 11.07.2018