Servicii AdministrativeDirecţia Generală AdministrativăDirecția TehnicăResponsabilități

Responsabilități

Director Direcția Tehnică

În calitate de director contribuie la managementul strategic și cotidian al Universității, execută prin intermediul serviciilor din subordine, deciziile luate de autoritățile academice în ceea ce priveste Directia Tehnica. #n conformitate cu prevederile legale, iniţiază și desfășoară activități care vizează ameliorarea eficacității gestionării resurselor Universității, întreprinde acțiuni pentru obținerea de resurse suplimentare de finanțare. Are responsabilitate totală în ceea ce privește eficiența tuturor serviciilor din subordine, fiind responsabil de gestionarea personalului, de gestionarea problemelor tehnice, este responsabil cu inițierea investițiilor, monitorizarea lor, cu întreținerea și gestionarea patrimoniului imobiliar.

Serviciul Investiții

Compartimentul Investiții

 • - programează realizarea investițiilor, consolidărilor, reabilitărilor, reparațiilor capitale, a dotărilor, a achizițiilor de imobile, achizițiilor de servicii de proiectare și execuție lucrări.
 • - deschide finanțările aprobate de M.E.N. pentru activitatea de investiții la Trezorerie.
 • - realizează măsurători și evaluări în vederea demarăririi lucrărilor de reparații de complexitate redusă în regie sau cu terț .
 • - realizează achiziții comandă directă pentru servicii de evaluare, documentație cadastrală, servicii de proiectare și execuție lucrări.
 • - întocmește documentația necesară privind achiziția de servicii de proiectare și de lucrări pentru Direcția Achiziții.
 • - participă la verificarea ofertelor tehnico - financiare depuse de ofertanți - proiectanți și antreprenori, la Direcția Achiziții în vedere respectării cerințelor esențiale privind calitatea în construcții.
 • - urmărește contractele de servicii de proiectare și întocmește propunerile de angajare a cheltuielilor, angajamentele de plată și ordonanțările de plată, legate de activitatea compartimentului.
 • - obține avizele, acordurile și autorizațiile necesare realizării investiţiilor.
 • - ține evidența cu privire la patrimoniul imobiliar, spații construite, terenuri și distribuția lor pe utilizatori, situația juridică a acestora.
 • - programează și efectuează reevaluarea patrimoniului.
 • - răspunde de întocmirea documentelor constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor contractuale de către furnizori și trimiterea acestora pentru înregistrare la A.N.R.M.A.P.

Compartimentul Monitorizare Investitii

Activitatea de baza a compartimentului este supravegherea execuției lucrărilor de investiții de către diriginții de șantier autorizați de Inspectoratul de Stat în Construcții, pentru construcții de categoria, de importanța specificată în proiecte și pe domeniile care să conțină toate categoriile de lucrări necesare realizării obiectivelor. Activitatea de supraveghere a execuției lucrărilor se desfășoară în contextul Legii 10/1995 privind calitatea în construcții și reglementările de aplicare ale acesteia.

 

 •  diriginții de șantier sunt reprezentanții U.CV., conform legii, pentru verificarea realizării corecte a execuției lucrărilor de construcții și a decontării lucrărilor.
 •  asigură urmărirea execuției lucrărilor și decontarea lucrărilor, în condițiile respectării contractelor de lucrări, a graficelor fizice și valorice stabilite, și în conformitate cu proiectele tehnice de execuție și a ofertelor tehnico - economice.
 • 11
 •  notifică antreprenorii în toate situațiile în care nu se respectă prevederile menționate în alineatul precedent și calculează penalităţile aferente în conformitate cu prevederile contractuale și le comunica Direcției Economice în vederea încasării acestora.
 •  verifică și răspund pentru încadrarea decontărilor în Devizul General refăcut după licitație lucrări și aprobat.
 •  întocmește raportările către M.E.N. privind monitorizarea decontărilor la cheltuieli de capital (investiții).
 •  întocmește raportările statistice trimestrial către I.N.S. ce vizează activitatea de investiții.
 • participă la verificarea ofertelor tehnico-financiare depuse de ofertanți
 •  proiectanți și antreprenori, la Direcția Achiziții în vedere respectarii cerințelor esențiale privind calitatea în construcţii.
 •  răspunde de întocmirea documentelor constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor contractuale de către executanții de lucrări și trimiterea acestora pentru înregistrare la A.N.R.M.A.P.

Serviciul Întreţinere și Reparații Patrimoniu

S.I.R.P. este structurat în cinci compartimente, după cum urmează :

 • 1. Compartimentul - Reparații arhitectura
 • 2. Compartimentul - Reparații instalații
 • 3. Compartimentul - Mecanic
 • 4. Compartimentul -Măsurători și evaluări
 • 5. Compartimentul -IT-
 • 6. Compartiment Electric

Prin intermediul acestora se asigură buna desfășurare a activității de întreținere și reparații curente executate în regie, la clădirile aflate în patrimoniul Universității din Craiova, reprezent`nd lucrări de natura - cheltuielilor materiale-, c`t și a activități -IT- reprezent`nd: proiectare și mentenanță rețele/servere, reparații și întreținere echipamente -IT-, instalare pachete software (sisteme de operare, drivere, aplicații specifice, programe comunicație electronică, programe antivirus), operații de recuperare/migrare date, reparații echipamente electrice și electrocasnice, aparate de aer condiționat, reparații și mentenanță rețele si posturi telefonice fixe și mobile. S.I.R.P. răspunde de :

 •  executarea măsurătorilor, întocmirea antemăsurătorilor, a încadrărilor în indicatoare norme de deviz sau NL, a necesarului de materiale și forță de muncă cu determinarea timpului necesar execuției fiecărei lucrări.
 •  executarea în conformitate cu legislația în vigoare a lucrărilor de întreținere și reparații curente în regie, urmărirea consumurilor de materiale și a calității lucrărilor, întocmirea procesului verbal de recepție a lucrării și a documentelor contabile de scădere din gestiune a materialelor.
 •  activitatea de proiectare și mentenanță rețele/servere, reparații și întreținere echipamente -IT-, instalare pachete software (sisteme de operare, drivere, aplicații specifice, programe comunicație electronică, programe antivirus), operații de recuperare/migrare date, reparații echipamente electrice și electrocasnice, aparate de aer condiționat, reparații și mentenanță rețele și posturi telefonice fixe și mobile, întocmind documentația necesară în vederea achiziționării serviciilor, urmărind derularea contractelor rezultate.
 •  răspunde ca plățile efectuate în cadrul serviciului să fie în conformitate cu prevederile contractuale sau cu cele din comenzile directe.
 •  transmite către Direcția de Achiziții situația îndeplinirii obligațiilor contractuale de către furnizori, în vederea transmiteri către A.N.R.M.A.P.
 •  răspunde de întocmirea tuturor situațiilor cerute de conducerea Universității și de alte organisme abilitate, privitor la activitatea desfașurată în cadrul serviciului.

Birou Inventariere Patrimoniu

 

 •  organizează și coordonează activitatea de inventariere anuală a întregului patrimoniu si urmărește valorificarea rezultatelor acesteia în contabilitate.
 •  instruiește toate comisiile de inventariere, întocmește procedurile de efectuare a inventarierii și le pune la dispoziția acestora.
 •  instruiește toți gestionarii de bunuri din cadrul instituției, întocmește metodologiile de primire, păstrare, eliberare și inventarierea bunurilor și le pune la dispoziția acestora.
 •  organizează activitatea de casare și declasare a bunurilor, centralizează propunerile privind casările, după aprobarea acestora de către conducere si M.E.C.T.S., urmărește dezmembrarea efectivă a acestora (cu excepția dispozitivelor electrice și electronice ce nu au în componență materiale ce se pot valorifica) și înregistrarea în contabilitate a mijloacelor fixe casate, precum și a materialelor valorificabile.
 •  răspunde de gestionarea deșeurilor/materialelor valorificabile, rezultate în urma casărilor sau a dezafectărilor și dezmembrărilor clădirilor (cu ocazia consolidărilor, modernizărilor, reabilitărilor, reparațiilor) și valorificarea acestora numai prin agenți economici autorizați ce au contract cu instituția, sau în urma procedurilor de vânzare prin licitație.
 •  gestionează baza de date cu privire la bunuri care sunt funcționale dar care nu se mai utilizează de deținătorii actuali și se ocupă de redistribuirea acestora în cadrul instituției, iar în caz că nu există solicitări interne, organizează și coordonează operațiunile de transfer fără plată a acestora;
 •  încheierea contractelor privind închirierea spațiilor și urmărirea respectării clauzelor contractuale;

Compartiment Parc Auto

 •  asigură întreținerea mijloacelor de transport din dotare în permanentă stare de funcționare, prin efectuarea reviziilor tehnice obligatorii și a reparațiilor atunci câ`nd acestea se impun;
 •  urmărește respectarea rutelor de deplasare, a locului de garat aprobat pentru fiecare vehicul, efectuarea vizitelor medicale și a testelor psihologice de către conducătorii auto;
 •  întocmește documentația necesară achiziționării serviciilor de întreținere, reparații, asigurări auto, taxe obligatorii pentru întreg parc auto și urmărește realizarea contractelor rezultate;
 •  gestionează bonurile de combustibil și urmărește încadrarea fiecărui vehicul în consumul normat al acestuia, pe baza foilor de parcurs completate de toți conducătorii auto;
 •  conduce evidența programărilor mijloacelor de transport și se asigură de realizarea transportului de personal sau materiale, at`ât cu mijloace proprii, c`t și închiriate, astfel înc`ât solicitările aprobate de conducere să fie rezolvate;
 •  întocmește propunerile de angajare a cheltuielilor, angajamentele de plată și ordonanțările de plată, legate de activitatea compartimentului.