Departamente AcademicePrezentare generală

Prezentare generală 

Detalii curente

 

Istoric

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii din

Craiova s-a înfiinţat la începutul anului universitar 1993-1994, prin O.M. 5398/1994 sub denumirea de Seminar Pedagogic Universitar şi s-a reorganizat prin O.M. 4356/1996 sub denumirea actuală.

În conformitate cu prevederile legislative din România, DPPD este singura structură de învăţământ abilitată să ofere programe de pregătira psihopedagogică în vederea exercitării profesiei didactice. 

DPPD este o structură universitară autonomă, subordonată direct Rectorului şi  funcţionează pe baza unui regulament propriu, aprobat de Senatul Universităţii din Craiova.

 

Misiunea

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii din Craiova realizează pregătirea psihopedagogică şi metodică iniţială a studenţilor sau absolvenţilor de învăţământ superior care doresc să urmeze o carieră didactică, precum şi pregătirea psihopedagogică şi metodică continuă a profesorilor.

 

Activităţi

a. formarea iniţială psihopedagogică, metodică şi practică a studenţilor şi a absolvenţilor învăţământului universitar care optează pentru profesia de cadru didactic ;

b. formarea continuă şi dezvoltarea profesională a personalului didactic prin programe de formare/perfecţionare periodică, prin organizarea cursurilor de pregătire şi a examenelor de obţinere a gradelor didactice;

c. cercetarea ştiinţifică, teoretică şi aplicativă, în domeniul ştiinţelor educaţiei.  

 

Relaţia cu facultăţile

În realizarea activităţilor sale, DPPD este sprijinit de către facultăţi şi de către celelalte departamente ale  Universităţii.

Relaţia facultate - Program de studii psihopedagogice în vederea certificării pentru cariera didactică, se concretizează în: consultarea datelor de identificare a situaţiei unor studenţi, informarea asupra unor modificări în statutul acestora, utilizarea în comun a spaţiilor si a dotărilor pentru cursuri şi seminarii, includerea activităţilor în orare comune, programarea sesiunilor în aceeaşi etapă, utilizarea aceluiaşi carnet şi a aceleiaşi legitimaţii de student, eliberarea unor adeverinţe la cerere, transmiterea de liste cu înmatriculaţi şi absolvenţi ai acestui program, respectarea normelor generale ale Universităţii privind condiţiile desfăşurării procesului didactic, antrenarea unor cadre didactice ca metodişti sau pentru unele cursuri opţionale, echilibrarea taxelor prevăzute, participarea prin veniturile proprii încasate prin Universitate la păstrarea bazei didactico - materiale oferite de către facultăţi.

 

 

Acte normative de referinţă

DPPD îşi desfăşoară activitatea în baza următoarelor acte normative:

  • Ordinul 5720/20.10.2009 privind aprobarea Metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar (link).
  • Ordinul 5561/07.10.2011 privind aprobarea Metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar (link).
  • Ordinul 5745/13.09.2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică (link).