Servicii AdministrativeDirecţia Generală AdministrativăDirecția EconomicăPrezentare generala Directia Economica

Prezentare generală Direcția Economică

Universitatea din Craiova organizează şi conduce contabilitate proprie, respectiv contabilitate financiară şi contabilitate de gestiune, precum şi activitate de control financiar preventiv propriu în cadrul Direcţiei Economice aflată în directa subordonare a Direcţiei General Administrative.

Direcţia Economică a Universităţii din Craiova coordonează, prin personal de specialitate cu pregătire în domeniul economic, întreaga activitate financiar-contabilă a Universităţii şi ţine evidenţa tuturor resurselor bugetare şi extrabugetare ale acestei instituţii.

Director Economic
Ec. Mic Ionela
Craiova, Str. Libertăţii, nr. 19, Complex Agronomie, Căminul 4, Camera 106
Tel/Fax: 0251.415.899


Direcţia Economică are în structura sa următoarele subdiviziuni organizatorice:

Serviciul Contabilitate în structura căruia se delimitează următoarele compartimente:

 • Compartiment Contabilitate Activitate de Învăţământ - asigură evidenţa contabilă pe facultăţi şi departamente pentru activitatea de învăţământ şi anume : finanţare de bază, venituri proprii, finanţare complementară, activitate cu TVA (nondidactică), donaţii şi sponsorizări.
 • Complex Agronomie, Căminul 4, Camera 10, Tel: 0251.411.755
 • Compartimentul contabilitate cămine cantine – asigură evidenţa contabilă la activitatea cămine-cantine.
 • Complex Agronomie, Căminul 4, Camera 9, Tel/Fax: 0251.412.057
 • Compartimentul contabilitate proiecte fonduri structurale – asigură evidenţa contabilă a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare.
 • Complex Agronomie, Căminul 4, Camera 9, Tel/Fax: 0251.412.057
 • Compartimentul contabilitate cercetare, alte fonduri externe – asigură evidenţa contabilă a contractelor de cercetare cu finanţare de la bugetul de stat, precum şi a celor care nu se regăsesc în Planul Naţional de Cercetare.
 • Complex Agronomie, Căminul 4, Camera 8
 • Compartiment Contabilitate Gestiuni Materiale asigură evidenţa contabilă a tuturor intrărilor şi ieşirilor de active fixe corporale şi necorporale, materiale şi obiecte de inventar în şi din magaziile centrale şi gestiunile instituţiei. Complex Agronomie, Căminul 4, Camera 8
 • Compartimentul contabilitate angajamentele bugetare ţine evidenţa creditelor bugetare aprobate, angajamentelor bugetare, urmărind respectarea procedurilor privind parcurgerea celor patru faze ale execuţiei bugetare.
 • Complex Agronomie, Căminul 4, Camera 7, Tel: 0251.414.021

Biroul Financiar în structura căruia se delimitează următoarele compartimente:

 • Compartimentul plăţi - are rolul de a efectua plăţile pe toate sursele de finanţare, de a verifica deconturile pentru deplasări interne şi externe, de a întocmi dispoziţiile de plată/încasare în numerar prin casieria universităţii.
 • Complex Agronomie, Căminul 4, Camera 11, Tel: 0251.414.021
 • Compartimentul evidenţă taxe de şcolarizare - are rolul de a înregistra, de a urmări şi de a ţine evidenţa debitorilor din taxe de şcolarizare. Complex Agronomie, Căminul 4, Camera 15, Tel: 0251.411.755

          Program cu publicul:

 • pentru fişe de lichidare şi alte informaţii – Luni – Vineri 08.30 – 12.30
 • pentru cereri restituire burse şi abonamente – Marţi 08.30 – 12.30

Biroul Control Financiar Preventiv Propriu asigură exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul universităţii şi centralizarea propunerilor de venituri şi cheltuieli prezentate de facultăţi, compartimente funcţionale şi subunităţi pentru întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru întreaga instituţie.

Complex Agronomie, Căminul 4, Camera 7, Tel: 0251.414.021

Biroul Încasări-Plăţi – asigură efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi prin casieria universităţii pentru toate sursele de finanţare.

Complex Agronomie, Căminul 4, Camera 6 (Casieria Universităţii)

Program cu publicul:

 • pentru încasări - Luni-Joi 08.30-12.30, Vineri 08.30-11.00;
 • pentru plăţi - Luni-Vineri 08.00-15.00.

Compartimentul informatic administrează reţeaua de calculatoare în cadrul Direcţiei Economice şi asigură buna funcţionare a sistemului informatic.

Complex Agronomie, Căminul 4, Camera 20

La nivelul subunităţilor fără personalitate juridică din cadrul Universităţii din Craiova, activitatea financiar-contabilă este organizată astfel:

Birou Contabilitate - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă din Caracal
Caracal, Str. Vasile Alecsandri, nr. 106, Tel/Fax: 0249.511.990

Birou Contabilitate - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Vâlcea
Vâlcea, Str. Calea lui Traian, nr. 464, Tel/Fax: 0250.740.885

Birou Contabilitate - Staţiunea Didactică Banu Mărăcine

Craiova, Str. Libertăţii, nr. 19, Complex Agronomie, Căminul 4, Camera 12

Tel/Fax: 0251.412.057


Birou Contabilitate - Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin
Drobeta Turnu Severin, Str. Traian, nr. 277A, Tel/Fax: 0252.319.303
La subunităţile din stuctura instituţiei, activitatea contabilă se desfaşoară până la nivel de balanţă de verificare, care se preia în bilanţul contabil al Universităţii din Craiova.