InternaţionalStudenti strainiCRID

CRID – CENTRU DE RESURSE DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE

 

Misiunea CRID

Este aceea de a asigura corectitudinea şi echitatea în recunoasterea şi/sau echivalarea academica a unor perioade de studiu realizate de către studenţi la alte instituţii de învăţământ superior din ţară sau strainătate, în condiţiile respectării prevederilor legale. CRID funcţionează pe baza Regulamentului privind recunoaşterea perioadelor de studii efectuate în străinatate în cadrul unor mobilităţi nereglementate.

 

Atribuţii CRID în procedura de recunoaştere a perioadelor de studii

a) stabilesc documentele suplimentare care pot fi solicitate faţă de cele prevăzute la art.4 din OMECTS 3223/2012;

b) evalueaza dosarele de recunoaştere a perioadelor de studii sau le înaintează spre evaluare cadrelor didactice de specialitate, după caz;

c) pot propune spre aprobare conducerii universităţii o comisie formată din cadre didactice cu expertiză în specializări diferite faţă de cele deţinute  de membrii CRID, având următoarele atribuţii:

 • evaluarea dosarelor de recunoaştere;
 • comunicarea rezultatului evaluării;
 • recomandarea, în urma evaluării, de înmatriculare a solicitantului în anul universitar corespunzător sau de nerecunoaştere a studiilor efectuate anterior;

d) comunică secretarului-şef rezultatul evaluării.

Secretarul-şef:

 • comunică solicitantului rezultatul evaluării effectuate de CRID sau de comisiile de specialitate;
 • înaintează rectorului universităţii spre aprobare decizia de înmatriculare a solicitantului în anul universitar corespunzător;
 • completează şi actualizează baza de date cu studenţii care au beneficiat de recunoaşterea perioadelor de studii.

 

Dosarul de recunoaştere

 1. cererea de înscriere – formular tipizat care este disponibil pe pagina web proprie fiecărui CRID;
 2. copia legalizată a diplomei de bacalaureat obţinută în România sau, după caz, atestatul emis de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, de recunoaştere a diplomei de acces în învăţământul superior obţinute în străinătate/scrisoarea de acceptare la studii;
 3. copia legalizată a diplomei de licenţă sau master obţinute în România sau, după caz, atestatul emis de direcţia de specialitate din cadrul cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, de recunoaştere a diplomei de acces la studii doctorale obţinute în străinătate/scrisoarea de acceptare la studii;
 4. documentul,  apostilat sau supralegalizat, după caz, care atestă situaţia şcolară pentru anii de studii absolviţi, care să conţină disciplinele, notele, numărul de credite/numărul de puncte şi numărul de ore de curs pentru fiecare disciplină, emis de instituţia de învăţământ superior de la care provine solicitantul, şi traducerea legalizată în limba română;
 5. programele analitice pentru disciplinele studiate în instituţia de învăţământ superior de la care provine solicitantul, după caz, şi traducerea legalizată în limba romănă;
 6. certificatul de competenţă lingvistică pentru limba de predare şi de examinare;
 7. copia legalizată a certificatului de naştere şi a actului de identitate sau a paşaportului şi după caz traducerea legalizată în limba română;
 8. copia legalizată a certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu cel din actul de identitate, şi, după caz, traducerea legalizată;
 9. declaraţie pe propria răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică şi deontologie al universităţii de provenienţă.

Comisia CRID

Preşedinte: Conf. univ. Dr. Gabriela Eugenia Iacobescu – Facultatea de Ştiinţe Exacte

Membri: Conf. univ. Dr. Mircea Zăvăleanu – Secretar Şef Universitate

             Lect. univ. Dr. Monica Tilea – Facultatea de Litere

             Conf. univ. Dr. Titela Vîlceanu – Facultatea de Litere

Contact

Sediul CRID

Universitatea din Craiova, sala C445

Craiova, str. A.I.Cuza nr.13, 200585 CRAIOVA

Persoană de contact: Conf. dr. Gabriela Eugenia Iacobescu

E-mail: crid@central.ucv.ro

Link-uri utile

Metodologia de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor