DespreStrategiePlan Strategic

Plan Strategic 2012-2016

INTRODUCERE

Universitatea din Craiova împărtăşeşte valorile şi principiile declaraţiei de la Lima asupra Libertăţii Academice şi Autonomiei Instituţiilor de Învăţământ Superior (1988), precum şi ale Magna Charta a Universităţilor Europene (Bologna, 1988), este membru în Asociaţia Universităţilor Europene, Asociaţia Internaţională a Universităţilor şi Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF).

La realizarea prezentului Plan strategic 2012 – 2016 s-au avut în vedere Strategia Lisabona, Programul Naţional de Reforme, Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare II (PNCDI-II) şi Programul Cadru (PC7).

 

I. MISIUNEA UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVA

Universitatea din Craiovaeste o unitate fundamentală a învăţământului superior, o componentă esenţială a sistemului educaţional şi, totodată, o instituţie de prim rang în societatea contemporană, românească şi europeană. Ea acumulează, prelucrează şi transmite un volum impresionant de informaţii, furnizând tinerilor cunoştinţe de specialitate, schimbându-le sensul vieţii şi rolul lor social şi profesional.

Universitatea din Craiova se constituie într-un generator de cunoaştere şi competenţe bine adaptate la realităţile societăţii moderne. În acest sens, Universitatea din Craiovaşi-a asumat de-a lungul anilor aceste misiuni, contribuind la dezvoltarea ştiinţei şi culturii naţionale, la tezaurizarea şi difuzarea valorilor culturii şi civilizaţiei, la formarea şi perfecţionarea resurselor umane înalt calificate, la integrarea contribuţiilor ştiinţifice româneşti în dezvoltarea ştiinţei universale.

Universitatea din Craiova îşi asumă ca misiuni fundamentale:

Academic/educaţional:

Procesul de educaţie la Universitatea din Craiova, pe lângă funcţia formativă, inovativă şi de transmitere a valorilor culturale, are drept scop şi dezvoltarea funcţiei de mobilitate ocupaţională, care presupune susţinerea absolvenţilor în efortul de a se adapta rapid la schimbările permanente de pe piaţa muncii determinate de impactul noilor tehnologii într-o lume globalizată.

 

  • furnizarea de forme şi programe de pregătire performante, adaptate nu doar realităţilor prezentului ci şi perspectivelor de dezvoltare ale României şi contribuţiei la coeziune şi mobilitate în Europa;
  • furnizarea de parcursuri personalizate de pregătire şi formare profesională, inclusiv stagii de practică dezvoltate cu contribuţia şi în interacţiune cu beneficiarii potenţiali;
  • dezvoltarea unui sistem de pregătire şi formare la distanţă şi frecvenţă redusă, adresat celor cu dorinţă de dezvoltare profesională şi personală, dar cu mobilitate geografică şi disponibilitate temporală mai reduse (datorate şi problemelor de infrastructură sau constrângerilor de natură profesională sau personală);
  • dezvoltarea formării continue şi stimularea învăţării pe toată durata vieţii, în concordanţă cu dinamica societăţii şi a mediului economic românesc şi european;
  • consolidarea politicilor de promovare a egalităţii de şanse şi  de valorificare a potenţialului individual şi colectiv al studenţilor;
  • consolidarea unei atitudini de responsabilitate publică cu privire la calitatea programelor de educaţie şi formare furnizate;
  • punerea unui accent deosebit pe unul dintre aspectele responsabilităţii publice a instituţiei noastre: răspunsul prompt şi coerent la cerinţele pieţei muncii, dezvoltarea coeziunii sociale prin sporirea angajabilităţii (capacităţii de inserţie) a absolvenţilor celor 3 cicluri pe o piaţă a muncii diversificate, şi extrem de dinamică în contextul crizei economice şi financiare.

 

 Întregul document privind Planul Strategic al Universităţii Din Craiova poate fi vizualizat (aici).