Servicii AdministrativeDirecţia Generală AdministrativăDirecția Resurse Umane-SalarizareRegulament de Organizare și Funcționare DRUS

Regulament de Organizare și Funcționare DRUS

 

CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE

1.1 Misiune

Direcţia Resurse Umane-Salarizare are rol de a coordona rezolvarea problemelor privind asigurarea şi folosirea eficientă a resurselor umane din Universitate, în concordanţă cu politica instituţiei în domeniul resurselor umane şi cu reglementările în vigoare.

Principalele responsabilităţi ale Direcţiei Resurse Umane-Salarizare:

 • recrutarea, selectarea, încadrarea şi promovarea personalului;
 • gestiunea dosarului de personal al angajaţilor;
 • salarizarea;
 • evaluarea postului şi a personalului;
 • perfecţionarea şi dezvoltarea carierei personalului;
 • comunicarea cu mediul intern şi extern în probleme referitoare la managementul resurselor umane.

1.2 Relaţii cu alte departamente

 • ierarhice, de subordonare: Director - Direcţia Generală Administrativă.
 • funcţionale: cu toate facultăţile / departamentele / direcţiile din cadrul Universităţii din Craiova.
 • de colaborare:
  • interne: Prorectoratele, Direcţia Generală Administrativă, Direcţia Juridică.
  • externe: Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului; Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă; Direcţia Judeţeană de Statistică; Direcţia Generală a Finanţelor Publice; Alte organisme locale şi naţionale.

CAP. II. PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE BIROURILOR DIN

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ:

2.1 Directorul Direcţiei Resurse Umane-Salarizare:

 • potrivit dispoziţiilor Conducerii Universităţii din Craiova, rezolvă problemele de angajare de personal şi de salarizare a acestuia, conform legislaţiei în vigoare;
 • aplică, în instituţie, legislaţia privind salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar şi de execuţie aprobată şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acesteia;
 • coordonează lucrările pentru stabilirea necesarului de personal didactic, didactic auxiliar, de cercetare, de execuţie, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare şi hotărârilor Conducerii Universităţii;
 • la indicaţiile Conducerii Universităţii coordonează lucrările de recrutare, selecţie şi promovare în muncă;
 • se îngrijeşte de întocmirea anuală, de către toţi şefii de compartimente, a evaluării personalului;
 • răspunde de organizarea şi funcţionarea, potrivit legii a comisiilor tehnice de încadrare şi promovare a personalului auxiliar didactic şi de execuţie;
 • potrivit dispoziţiilor conducerii şi dispoziţiilor legale în vigoare coordonează întocmirea statelor de funcţii pentru personalul didactic, auxiliar didactic şi de execuţie;
 • propune organului de conducere colectivă locurile de muncă şi profesiile cu condiţii vătămătoare sau periculoase la care se acordă sporuri.
 • răspunde de repartiţia gradaţiilor de merit, conform Legii nr. 1∕2011 şi Legii nr. 63∕2011 pentru personalul didactic şi didactic auxiliar;
 • coordonează întocmirea corespunzătoare şi la timp a statelor de plată a salariilor şi altor drepturi, precum şi a lucrărilor corespunzătoare promovării în funcţii;
 • răspunde de întocmirea la timp a dosarelor de pensionare pentru angajaţii care îndeplinesc condiţiile standard de pensionare, fie pe Legea nr. 263∕2010 (personal didactic auxiliar şi personal de execuţie), fie pe Legea nr. 1∕2011 pentru personalul didactic;
 • întocmeşte fişa postului şi stabileşte sarcinile proprii de muncă ale personalului din subordine;
 • vizează deciziile Conducerii Universităţii care privesc probleme de personal;
 • se preocupă de întărirea disciplinei la locul de muncă, informează conducerea instituţiei despre eventualele abateri, propune măsurile disciplinare şi organizatorice ce se impun;
 • avizează cererile de încadrare în cadrul Direcţiei şi participă, în calitate de membru, la examenele sau concursurile organizate în acest scop;
 • ţine evidenţa corespondenţei adresată serviciului şi urmăreşte respectarea termenelor de soluţionare;
 • participă la şedinţele Senatului Universităţii şi ale Consiliului de Administratie al Universitătii din Craiova, la datele când dispune conducerea instituţiei;
 • întocmeşte situaţiile centralizatoare şi anexele statelor de funcţii ale personalului didactic, didactic auxiliar şi de execuţie;
 • întocmeşte situaţia privind posturile didactice vacante propuse pentru scoaterea la concurs.

 

2.2 Compartiment Resurse Umane

 • Ţine evidenţa întregului personal din Universitate (dosare personale, dosare de arhivă);
 • întocmeşte lucrările de personal corespunzătoare activităţilor de încadrare şi promovare în muncă, delegare, sancţionare sau desfacere a contractului de muncă;
 • ţine legătura cu Oficiul Forţelor de Muncă privind posturile vacante în vederea repartizării de persoane;
 • efectuează lucrările necesare, în vederea acordării gradelor, treptelor profesionale, sporurilor de vechime în învăţământ sau neîntreruptă în aceeaşi unitate, precum şi promovărilor în funcţie;
 • întocmeşte documentele necesare promovării în funcţii de conducere şi rezervarea posturilor didactice, declararea bazei la alt angajator, conform Legii 53/2003, art.35;
 • întocmeşte statele de funcţii pentru personalul didactic auxiliar, de cercetare şi de execuţie;
 • întocmeşte lucrările corespunzătoare acoperirii prin plata cu ora a posturilor didactice vacante;
 • întocmeşte lucrările necesare obţinerii avizelor, persoanelor înscrise la concursurile organizate, în vederea ocupării posturilor didactice, a celor care urmează forma perfecţionării profesionale prin doctorat, a celor care solicită deplasări în străinătate şi eliberarea adeverinţelor corespunzătoare, dacă este cazul;
 • întocmeşte documentele necesare reţinerii pe perioadă determinată în învăţământul superior sau în cercetare a absolvenţilor;
 • întocmeşte şi întreţine Registrul de evidenţă a salariaţilor în format electronic (REVISAL);
 • efectuează lucrările de cercetare disciplinară pentru abaterile săvârşite de personalul didactic, didactic auxiliar şi de execuţie;
 • întocmeşte fişelor electronice de evidenţă a activităţii angajaţilor, precum şi completarea acestora cu schimbările intervenite;
 • calculează vechimea totală şi neîntreruptă în aceeaşi unitate sau în învăţământ pentru acordarea sporurilor de stabilitate, conform Legii nr. 1∕2011 sau conform Contractului colectiv de muncă;
 • întocmeşte dosarele de pensionare pentru limită de vârstă, pentru invaliditate şi de urmaşi şi înaintarea acestora în termenul legal, la Casa Judeţeană de Pensii;
 • redactează, evidenţiează şi comunică deciziile Rectoratului care privesc probleme de personal; perfectează contractele de muncă şi comunicarea acestora părţilor interesate;
 • întocmeşte lucrările corespunzătoare acordării de grade, trepte profesionale în vederea supunerii lor spre aprobare Conducerii Universităţii;
 • întocmeşte, la propunerea şefilor de compartimente, cu avizul organelor în drept, a listelor cu locurile de muncă şi meseriile cu condiţii vătămătoare sau periculoase pentru care se acordă sporuri la salarii;
 • probleme curente.

2.3 Biroul Salarizare

 • Verifică dosarele cadrelor didactice asociate ce prestează activitate prin plata cu ora;
 • întocmeşte statele de plată a salariilor, cu calculul drepturilor şi obligaţiilor salariale pentru: funcţia de bază, cumul de funcţii, plata cu ora, contracte de cercetare, concedii medicale, concedii de odihnă, alte drepturi salariale cuvenite;
 • calculează sumele aferente practicii pedagogice a studentilor.
 • operează în statele de plată popririle salariale;
 • întocmeşte listele pentru acordarea tichetelor de masa
 • întocmeşte fluturaşii de salarii
 • întocmeşte fişele de câştiguri lunare pentru toţi angajaţii cu carnet de muncă şi pentru personalul asociat;
 • întocmeşte fişele fiscale pentru veniturile de la funcţia de bază şi în afara funcţiei de bază;
 • transmite declaraţia D112, privind obligaţiile de plată a impozitului şi a contribuţiilor sociale obligatorii la Bugetul asigurărilor sociale de stat, Bugetul asigurărilor sociale de şomaj, la Bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate şi, atunci când este cazul, a rectificativelor aferente.
 • elaborează centralizatoarele de salarii şi a recapitulaţiilor de salarii, pe articole de calculaţie, pentru fiecare tip de activitate: Finanţare de bază, Venituri proprii, Cămine-Cantine, SCDA Caracal, SCDP Vâlcea, Cercetare, Editură, Proiecte din fonduri externe nerambursabile.
 • calculează contribuţiile datorate de către angajator pentru fiecare tip de activitate: Finanţare de bază, Venituri proprii, Cămine-Cantine, SCDA Caracal, SCDP Vâlcea, Cercetare, Editură, Proiecte din fonduri externe nerambursabile.
 • întocmeşte Propunerile de angajare a cheltuielilor şi a Angajamentelor bugetare pe articole de calculaţie, pentru fiecare tip de activitate.
 • întocmeşte Ordonanţările de plată a salariilor;
 • eliberează adeverinţe;
 • alte probleme curente.

2.4 Compartiment Informatizare, Statistică

 • centralizarea situaţiilor statistice sau datelor pentru situaţii statistice, transmise de facultăţi şi servicii şi înaintarea lor la forul tutelar sau la alte organe competente;
 • analiza, proiectarea, elaborarea şi întreţinerea programelor de obţinere a statelor de plată;
 • proiectarea şi întreţinerea programelor de gestiune a bazelor de date privind evidenţa personalului;
 • implementarea şi întreţinerea bazelor de date de urmărire a fondurilor asigurărilor de sănătate, de pensii, şomaj, pensii facultative pentru salariaţii Universităţii;
 • implementarea şi întreţinerea programelor de elaborare a fişelor fiscale pentru personalul Universităţii;
 • elaborarea diverselor situaţii statistice solicitate de Conducerea Universităţii;
 • întocmeşte lunar lucrarea privind cheltuielile cu salariile, pe departamente;
 • urmărirea alimentării cardurilor salariaţilor Universităţii cu veniturile nete lunare şi distribuirea acestora către băncile corespunzătoare;
 • întocmirea centralizatoarelor privind consumul lunar cu salariile pe facultăţi.

CAP.III. DISPOZIŢII FINALE

Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare se modifică şi completează conform legislaţiei intrate în vigoare ulterior aprobării acestuia.

Personalul angajat răspunde de cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei specifice domeniului de activitate al compartimentului.

 

TABEL NOMINAL CU PROCEDURILE OPERAŢIONALE EXISTENTE

 

 

Nr.

crt.

Denumirea / titlul

Revizia

Data reviziei

Tipul de revizie

1.

Proceduri privind activitatea de încetare a contractului de muncă

 

 

 

2.

Proceduri privind activitatea de stabilire a drepturilor salariale ale personalului didactic, didactic auxiliar, salarizat conform O.G. 8/2000 cu modificările şi completările ulterioare şi personalul de execuţie salarizat conform O.G. 24/2000 cu modificările şi completările ulterioare

 

 

 

3.

Proceduri privind activitatea de angajare a personalului didactic

 

 

 

4.

Proceduri privind plata cu ora şi cumulul de postura didactice vacante sau temporar vacante

1

01.09.2007

 

5.

Proceduri privind activitatea de elaborare şi aprobare a statelor de funcţii

 

 

 

6.

Proceduri privind întocmirea statelor de plată

 

 

 

7.

Proceduri privind activitatea de sancţionare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic (de execuţie)

 

 

 

8.

Proceduri privind timpul lucrat peste programul normal de lucru

 

 

 

9.

Proceduri privind gestiunea carnetelor de muncă

 

 

 

10.

Proceduri privind completarea şi depunerea declaraţiilor de avere şi de interese la Universitatea din Craiova

 

 

 

11.

Proceduri privind activitatea de evaluare a personalului didactic auxiliar şi de execuţie promovare pe grade şi trepte profesionale

 

 

 

12.

Proceduri privind evidenţa prezenţei, concediilor, învoirilor şi recuperărilor

 

 

 

13.

Proceduri de atestare pe post a personalului didactic auxiliar şi nedidactic (execuţie) în cadrul Universităţii din Craiova

 

 

 

14.

Proceduri de arhivare

 

 

 

15.

Proceduri de sancţionare a personalului didactic

 

 

 

16.

Proceduri privind evaluarea periodică a personalului didactic auxiliar în vederea acordării de creşteri diferenţiate la salarii

 

 

 

17.

Proceduri privind ocuparea posturilor didactice auxiliare şi de execuţie vacante

1

MAI 2012

 

18.

Proceduri privind acordarea gradaţiei de merit personalului auxiliar