Servicii AdministrativeDirecţia Generală AdministrativăDirecția Administrativă Cămine și CantinePrezentare

Prezentare Direcţia Administrativă Cămine și Cantine

Direcţia Administrativă şi Cămine Cantine se organizează şi funcţionează în baza Hotărârii Consiliului de Administraţie şi implementează politicile şi strategiile adoptate de conducerea universităţii, în baza legislaţiei în vigoare, privind administrarea spaţiilor universtăţii.

Misiunea Direcţiei Administrative şi Cămine Cantine este asigurarea unui management administrativ performant vizand:

- optimizarea permanenta a activitaţilor administrative ale universităţii precum şi cresterea eficienţei acestora, în condiţiile respectării reglementarilor legale;

- dezvoltarea, modernizarea şi diversificarea bazei materiale, astfel încât să creeze condiţii cât mai bune de desfăşurare a activitaţilor administrative şi pentru personalul administrativ;

- creşterea motivaţiei personalului prin îmbunataţirea condiţiilor de muncă, a organizării muncii, prin perfecţionare, formare continuă şi stimulare materială în condiţiile legii;

- cultivarea responsabilitaţii individuale şi aplicarea principiilor şi valorilor conduitei etice universitare;

- asigurarea unei atmosfere care include descurajarea oricarei forme de discriminare şi promovează cooperarea în spatiul universitar;

- promovarea spiritului de echitate şi obiectivitate, care are în vedere respectarea criteriilor corecte şi obiective de evaluare şi promovare profesională, corectitudinea şi caracterul democratic, eliminarea oricaror forme de abuz, promovând egalitatea şanselor pentru angajaţii serviciului administrativ;

- asigurarea transparenţei deciziilor prin care Direcţia Administrativă şi Cămine-Cantine se angajează să aplice un tratament corect tuturor membrilor săi, în ceea ce priveşte promovarea, acordarea gradaţiilor de merit şi a premiilor;

- cultivarea responsabilităţilor individuale şi colective care presupun repectul reciproc, toleranţa şi cooperarea, asumarea răspunderii şi delimitarea atribuţiilor;

- aprecierea şi recunoasterea meritelor individuale, asigurarea sprijinului celor aflaţi în situaţii speciale, cultivând altruismul, amabilitatea, politeţea, solidaritatea, solicitudinea, promtitudinea şi atitudinea pozitivă.