Servicii AdministrativeDirecţia Generală AdministrativăDirecția Administrativă Cămine și CantineServiciul Cămine Cantine

Serviciul Cămine Cantine 

 • Descriere

Serviciul Cămine-Cantine este conceput pentru rezolvarea problemelor studenţilor şi gestionarea altor activitaţi specifice din cadrul Universităţii din Craiova.

Serviciul Cămine-Cantine este răspunzator de asigurarea condiţiilor de trai ale studenţilor şi are urmatoarele atribuţii:

 1. administrează căminele, cantinele şi spălătoria universităţii;

 2. ţine evidenţa studenţilor cazaţi şi coordonează activitatea de determinare şi încasare a regiei de cămin aprobată de Consiliul de Administraţie al Universităţii şi ia măsuri de recuperare a debitelor;

 3. se ocupă cu aprovizioarea, conform cerinţelor, cu materiale de curăţenie şi materiale de reparaţii în cantităţile prevăzute în necesar, a căminelor, cantinelor şi spălătoriei şi urmăreşte folosirea judicioasă a materialelor repartizate de orice fel;

 4. răspunde de starea de curăţenie şi funcţionarea instalaţiilor care asigura utilităţi la cămine, cantine şi spălatorie;

 5. întocmeşte referate de necesitate pentru demararea procedurilor legale de achiziţii pentru lucrări de igienizare a spaţiilor, colectarea reziduurilor menajere, deratizare-dezinsecţie, prestari servicii pază, lucrări de reparaţii la instalaţii sanitare, electrice, termice si reparaţii construcţii;

 6. face propuneri privind lucrările de reparaţii necesare pe timp de vară pentru cămine, cantine şi spălatorie;

 7. asigură pregătirea spaţiilor de cazare în vederea obţinerii autorizaţiilor sanitare de funcţionare pentru toate căminele, cantinele şi spălatorie;

 8. răspunde prin administratori pentru buna gestionare a patrimoniului aflat în administrare şi asigură gestionarea spaţiilor de cazare astfel încat să asigure costurile minime/loc de cazare, pe tot parcursul anului universitar;

 9. colaborează cu comitetele studenţeşti ale căminelor pentru desfăşurarea în condiţii optime a cazării şi soluţionarea cât mai urgentă a tuturor problemelor ce apar pe parcursul anului universitar;

 10. răspunde de respectarea contractelor de închiriere încheiate cu studenţii, personalul didactic sau auxiliar al instituţiei, urmărind realizarea veniturilor şi încasarea contravalorii pagubei bunurilor constatate lipsă sau deteriorate;

 11. participă la procesul de cazare a studenţilor în cămine la inceputul anului universitar, asigurând transparenţa procesului;

 12. răspunde de respectarea reglementărilor interne privind evidenţa şi raportarea numarului de studenţi din cămine, de acurateţea informaţiilor furnizate

 

 • Regulament

Regulamentul privind Organizarea şi Funcţionarea Căminelor şi Cantinelor – ROFCC (pdf)

 

 • Stuctura

Serviciul Cămine-Cantine este organizat astfel:

Şef Serviciu Cămine-Cantine – Inginer Emil Ionuţ Staicu

Telefon: 0754028223

email: staicuemil@yahoo.com

Serviciul Cămine-Cantine are în structura sa urmatoarele compartimente:

1. Compartimentul de evidenţă a personalului şi secretariat – Inginer Daniela Prodoiu

Email: danielap1969@yahoo.com

2. Compartiment plăţi prestari servicii, facturi, ordonanţări – Inginer Sandu Maria

Email: sand.lumi@yahoo.com

3. Compartiment logistică şi aprovizionare – Economist Viorel Constantinescu

Email: badeaviorelconstantinescu@yahoo.com

4. Compartiment internet si telecomunicaţii – Inginer Cristian Călin

Email: oake@social.ucv.ro

5. Compartiment administrare cămine–cantine – Administratori cămine (lista este în documentul contact_camine.doc, eventual poate fi pus un link catre secţiunea Campus – Locaţii şi program cantine, sau la Lista detaliată)

 

 • Contact

Birou Serviciu Cămine-Cantine

Telefon-Fax: 0251 411751

Email: office@social.ucv.ro