Servicii AdministrativeDirecţia Generală AdministrativăDirecția TehnicăRegulament/Circuitul Documentelor

Regulament/Circuitul Documentelor

RELAȚII

Ierarhice: - se subordonează: Directorului GeneralDirectorului General Adjunct

Funcționale: - se află sub autoritatea funcțională a Prorectorului cu managementul economic și financiar și probleme sociale ale studenților

De colaborare: - cu Direcția Economică, Direcția Achiziții, Direcția Administrativă Cămine Cantine, Direcția Resurse Umane, Direcția Juridică, și celelalte structuri organizatorice ale Universității

De reprezentare: - cu M.E.N. , autoritățile locale, Institutul Național de Statistică

PROCEDURI

În vederea desfășurării activității, Direcția Tehnică aplică procedurile interne de funcționare stabilite la nivelul fiecărui serviciu, birou ,compartiment.

CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Documentele preluate de la secretariatul Direcției Generale Administrative sunt repartizate de către Directorul Direcției Tehnice în vederea prelucrării. Acestea precum și documentele emise de către Direcția Tehnică sunt evidențiate în registrul de intrări - ieșiri. Circuitul documentelor la nivelul fiecărui serviciu, birou , compartiment este stabilit prin procedurile interne de funcționare.

Serviciul Investiții

Compartiment Investiții

1. Gestionarea patrimoniului

- Întocmește referate în vederea aprobării următoarelor plăți :

 •  taxa Certificat de atestare fiscala
 •  taxa legalizari acte
 •  taxe onorariu notar
 •  taxe depunere documentație la Oficiul de cadastru
 •  multiplicări planșe , documentație cadastrală

- Întocmește PAC, AB, ALI, OP pentru suma aprobată în referat

- Întocmește si actualizează situația cu repartizarea spațiilor de învățămînt pentru fiecare facultate, în funcție de destinație– săli curs, laboratoare, cabinete , ateliere, săli sport,etc.

- Întocmește și actualizează situația cu spațiile de cazare pe fiecare camin studentesc .

- Întocmește și raportează la INCS situația patrimoniului

- Schimbarea de destinație a clădirilor total sau parțial :

 •  Referat pentru aprobare Rector UCV si aprobare în sedința consiliului de senat
 •  Întocmește Nota de Fundamentare , necesitatea si oportunitatea schimbare destinatie,
 •  Solicită aprobare MEN , la care se atașează Nf si Experiza Tehnica a clădirii

- Gestionarea documentelor de proprietate sau deținere prin întocmirea situaþiei trimestriale privind gradul de actualizare al spațiilor și intocmirea situaþiei trimestriale privind gradul de actualizare al terenurilor .

- Transmite în contabilitate modificările apărute prin preluari sau retrocedări .

- Întocmește documentații pentru MEN în vederea inițierii HG pt. domeniul public al statului

2. Gestionarea Listei obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul de stat

- Elaborarea planului de buget , privind realizarea obiectivelor de investiții noi , în continuare, precum și a planului privind achiziții imobile, dotări independente, consolidări ,reabilitări, cheltuieli pentru elaborare, studii de prefezabilitate , SF si a altor studii aferente obiectivelor de investiții, alte cheltuieli de natura investițiilor reparații capitale . Propunerile se întocmesc avand in vedere prioritățile si necesitățile stringente ale instituției și se transmite la MEN pentru elaborarea planului de buget pentru anul urmator și Direcției Economice pentru întocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli.

Aprobare obiective noi de investiții

 •  Întocmirea notei de fundamentare privind oportunitatea și necesitatea promovării obiectivului de investiţii.
 •  Întocmirea temei de proiectare
 •  Aprobarea Notei de fundamentare și a temei de proiectare de catre Senatul UCV si a Rectorului
 •  Transmiterea la MEN a Notei de fundamentare in vederea aprobarii .
 •  Transmitere la MEN a filei de plan cu propunere alocații fonduri Cap C, pentru elaborarea studiului de prefezabilitate și fezabilitate aferent obiectivului nou de investitii.
 •  Aprobarea studiu de prefezabilitate şi studiu fezabilitate , de catre Senatul UCV si a Rectorului
 •  Transmiterea la MEN a Documentatiei tehnico economice- SF in vederea aprobarii de catre Consiliul Tehnico Economic al MEN si emiterea avizului tehnic
 •  Înaintarea studiului de fezabilitate Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru obţinerea avizului documentației tehnico economice - Includerea obiectivului în lista de investiţii la cap. B – Obiective noi de investitii , in functie de analiza posibilității finanţării obiectivului în cursul aceluiași an sau în anul următor și emiterea după caz a filei de plan .

Aprobarea altor cheltuieli de investitii – lucrari de intervenții ca reabilitari, modernizări consolidari, reparații capitale .

 •  Întocmirea notei de fundamentare privind oportunitatea și necesitatea intervenției la obiectiv
 •  Aprobarea Notei de fundamentare cu precizarea etapelor de parcurs,elaborarea expertizei tehnice, elaborarea documentației de avizare a lucrarilor de intervenție ( DALI ), de către Senatul UCV și a Rectorului ,
 •  Aprobarea documentației de avizare a lucrarilor de interventie ( DALI ), de catre Senatul UCV si a Rectorului ,
 •  Transmiterea la MEN Nota de fundamentare si DALI in vederea aprobarii lucrarilor de interventii propuse în Consiliul Tehnico Economic al MEN si emiterea avizului tehnic
 •  Includerea obiectivului propus si aprobat în lista de investiţii la cap. C – Alte cheltuieli de investitii , in functie de analiza posibilitatii finanţării în cursul aceluiași an sau în anul următor și transmiterea după caz a filei de plan .

Repartizarea alocatiilor bugetare pe obiective si aprobare “ Lista obiectivelor de investitii pe anul in curs. cu finantare partiala sau integrala de la bugetul de stat repartizate pentru Universitatea din Craiova “

 • Pentru obiective de investitii Anexa 1, fondurile alocate sunt transmise de catre MEN la inceputul anului ,fondurile fiind cele aprobate de MF pentru fiecare obiectiv de investitii in functie de propunerile proiectului de buget transmis.
 •  Pentru anexa 1b ,capitolul C - alte cheltuieli de investitii - alocatii buget si venituri proprii , MEN transmite suma alocata de la bugetul de stat pentru UCV care se repartizeaza pe obiective de catre conducerea UCV in functie de prioritati. Alocatiile din venituri proprii le stabileste si repartizeaza conducerea UCV .
 •  Redactarea Listei obiectivelor de investiții , aprobarea de catre Rectorul UCV si transmiterea propunerilor la MEN

Deschiderea de finantare a obiectivelor

 •   Se completeaza si transmite la Trezoreria Craiova “ Cerere pentru deschidere de finanatre obiective de investitii “ pe surse de finantare si se semneaza de catre Directorul Economic si Conducerea UCV
 •  La începutul anului se introduce in programul de contabilitate lista obiectivelor de investitii noi si in continuare , alte cheltuieli de investitii aprobata in vederea emiterii PAC,AB,ALI,OP
 •  Emitere si semnare PAC pentru fiecare pozitie din “ Lista obiectivelor de investitii “, obtinere aprobare de la Directia Economica si conducerea UCV difuzarea un exemplar Directia Economica un exemplar Compatiment Monitorizare Investitii .

3. Estimare lucrari , estimare servicii obiective de investitii

 •  Intocmire estimare lucrari si servicii pentru constructii noi sau interventii la constructii, instalatii aferente constructiilor, lucrari tehnico edilitare conform 11N/1991 si Ordinul arhitectilor
 •  Intocmire estimare lucrari si servicii prin preluarea si actualizarea valorilor ( cu indici statistici INCS) din DG al documentatiei tehnice realizate de catre proiectanti SF si DALI
 •  Adresa catre conducerea UCV cu valoarea rezultata din estimari pentru realizarea serviciilor sau a lucrarilor pentru prioritizarea lor si introducere in planul de investitii.
 •  Actualizarea valorilor aprobate pentru servicii si lucrari din DG ale obiectivelor cu indici statistici (INCS), necesare la demararea procedurilor de achizitii servicii sau lucrari

4. Derulare servicii ( servicii de audit energetic, de studii geotehnice, servicii expertiza tehnica, servicii de proiectare faza SF (DALI) AC, PT,DDE pentru obiective noi de investitii , pentru lucrari de interventie ca reabilitari, consolidari, reparatii capitale , reparatii curente , consultanta tehnica , asistenta tehnica (dirigintie de santier) servicii artistice, servicii de cadastru imobiliar si topografice)

 

 •  Referat repartizat la Compartimentul Investitii cu solicitare de achizitionare a unor servicii necesare
 •  Intocmire estimare servicii de proiectare faza expertiza tehnica, SF ,PT , DDE pentru constructii noi sau interventii la constructii, instalatii aferente constructiilor, lucrari tehnico edilitare , intocmire estimare servicii cadastru imobiliar si topometrie conform legislatiei in vigoare ,etc.
 •  Adresa catre conducerea UCV cu valoarea rezultata din estimari pentru realizarea serviciilor solicitate prin referat
 •  Preluarea referatelor( adreselor) de la secretariatul DGA si verificarea aprobării documentelor şi surselor de finanţare de către persoanele autorizate
 •  Intocmire si aprobare PAC si transmiterea la Serv.Ec Financiar
 •  Intocmire si transmitere la Directia Achizitii Publice cu adresa prin secretariatul DT si DGA , a ”Documentatiei tehnice pentru achiziţii de servicii”
 •  Primire prin secretariatul DGA de la Directia Achizitii Publice a ofertelor achiziţiei de servicii in vederea evaluarii tehnico economice de catre comisia compusa din personalul Comparimentului Investitii.
 •  Transmitere prin secretariat DGA la Directia Achizitii Publice a Raportului de evaluare a ofertelor
 •  Primirea prin secretariatul DGA si DT de la Directia Achizitii Publice a contractului de servicii , AB,ALI rezultat in urma procedurii achizitie servicii ( numai servicii de proiectare toate fazele , serviciile de asistenta tehnica proiectant – diriginte santier, servicii management proiect)
 •  Intocmire si aprobare OP pentru plata serviciilor din contractele monitorizate , transmitere la Serv.Ec Financiar

5. Derulare lucrari – Lucrari reparatii curente realizate cu terti

 • Referat repartizat la Compartimentul Investiții cu solicitare de realizare lucrari reparatii curente cu terti
 •  Intocmire estimare executie lucrari de reparatii curente cu terti
 •  Adresa catre conducerea UCV cu valoarea rezultata din estimari pentru realizarea lucrarilor solicitate.
 •  Preluarea referatelor( adreselor) de la secretariatul DGA si Verificarea aprobării documentelor şi surselor de finanţare de către persoanele autorizate
 •  Intocmire si aprobare PAC si transmiterea la Serv.Ec Financiar
 •  Intocmire si transmitere la Directia Achizitii Publice cu adresa prin secretariatul DT si DGA a ”Documentatia tehnica pentru achiziţii de lucrari reparatii curente”
 •  Primire prin secretariatul DGAsi DT de la Directia Achizitii Publice a ofertelor tehnico economice a achiziţiei de lucrari in vederea evaluarii de catre comisia compusa din personalul Comparimentului Investitii.
 •  Transmitere prin secretariatul DT si DGA la Directia Achizitii Publice “ Raportul de evaluare al ofertelor”
 •  Transmiterea cu adresa prin secretariatul DT catre Compartimentul Monitorizare Investitii a Documentatiei tehnice ( Avize Autorizatii, PT DDE )daca este cazul ,in vederea urmaririi executiei lucrarilor achizitionate .

Lucrari, pentru investitii publice si alte cheltuieli de investitii

 •  Verificarea existentei aprobarilor in Senat , alocatiilor in Lista de Investitii, deschiderilor de finantare in Trezorerie, PAC
 •  Intocmire si transmitere la Directia Achizitii Publice cu adresa prin secretariatul DT si DGA a “Documentatiei tehnice achiziþii de lucrari, pentru investitii publice si alte cheltuieli de investitii adica obiective nou de investitii , consolidari, reabilitari, reparatii capitale ,” .
 •  Primire prin secretariatul DGA si DT de la Directia Achizitii Publice a ofertelor tehnico economice a achiziþiei de lucrari in vederea evaluarii de catre comisia compusa din personalul Comparimentului Investitii.
 •  Transmitere prin secretariatul DT si DGA la Directia Achizitii Publice “ Raportul de evaluare al ofertelor”
 •  Transmiterea cu adresa prin secretariatul DT si DGA catre Compartimentul Monitorizare Investitii a Documentatiei tehnice ( Avize Autorizatii, PT DDE )in vederea urmaririi executiei lucrarilor achizitionate .

Lucrari, pentru investitii publice si alte cheltuieli de investitii

 •  Verificarea existentei aprobarilor in Senat , alocatiilor in Lista de Investitii, deschiderilor de finantare in Trezorerie, PAC
 •  Intocmire si transmitere la Directia Achizitii Publice cu adresa prin secretariatul DT si DGA a “Documentatiei tehnice achiziţii de lucrari, pentru investitii publice si alte cheltuieli de investitii adica obiective nou de investitii , consolidari, reabilitari, reparatii capitale ,” .
 •  Primire prin secretariatul DGA si DT de la Directia Achizitii Publice a ofertelor tehnico economice a achiziţiei de lucrari in vederea evaluarii de catre comisia compusa din personalul Comparimentului Investitii.
 •  Transmitere prin secretariatul DT si DGA la Directia Achizitii Publice “ Raportul de evaluare al ofertelor”
 •  Transmiterea cu adresa prin secretariatul DT si DGA catre Compartimentul Monitorizare Investitii a Documentatiei tehnice ( Avize Autorizatii, PT DDE )in vederea urmaririi executiei lucrarilor achizitionate .

Compartiment Monitorizare Investitii

 •  Primeste prin secretariatul DGA si DT de la Directia Achizitii Publice contractul de executie lucrari incheiat in urma procedurii de achizitie publica , ( si AB, ALI numai pentru executie lucrari reparatii curente cu terti )
 •  Primeste cu adresa prin secretariatul DT si DGA de la Compartimentul Investitii “ Documentatia tehnica ( Avize Autorizatii, PT DDE )in vederea urmaririi executiei lucrarilor din contract.
 •  Transmite adresa de instiintare, prin secretariatul DT si DGA catre Executantul lucrarii cu data de incepere a executiei lucrarilor – predarea frontului de lucru
 •  Transmite adresa de instiintare, prin secretariatul DT si DGA catre toti factorii implicati ( daca este cazul ) cu data de incepere a executiei lucrarilor – predarea frontului de lucru ( proiectant, Regia de apa , CEZ, Termoficare etc )
 •  Transmite adresa de instiintare, prin secretariatul DT si DGA catre Primarie Craiova , Inspectia de Stat in Constructii data la care se demareaza lucrarile contractate (Formular tip )
 • Transmite prin secretariatul DT si DGA adrese catre executant cu privire la:
  •  sume alocate ,
  •  solicitari de prezentare situatii de lucrari pana la o anumita data ,
  •  prezentare grafic pe o anumita perioada ,
  •  atentionari de lucrari realizate necorespunzator
 • Transmite prin secretariatul DT si DGA adrese catre proiectantul lucrarilor cu privire la:
  •  necesitatea prezentei in santier , pentru solutionare neconcordate intre proiect si executie
  •  solicitare pentru prezentare mai multe variante de proiectare , solutionare.........................
 • Primeste cu adresa prin secretariatul DGA si DT de la fiecare executant ,situatiile de lucrari real executate in santier in vederea verificarii si platii acestora
 • Intocmeste si aproba AB,ALI,OP la fiecare situatie de lucrari real executate, avizate de dirigintele de santier si facturate .
 •  Intocmeste si aproba AB,ALI,OP pentru virarea cotelor legale la Inspectia de Stat in Constructii si Casa Constructorului
 •  Intocmeste si transmite lunar cu adresa prin secretariatul DT si DGA si mail catre MEN situatia monitorizarii investitiilor in functie de alocatiile anului in curs ( model MEN)
 •  Primeste cu adresa prin secretariatul DGA si DT de la executant anuntul de finalizare a lucrarilor contractate si programarea receptiei
 •  Intocmeste Referat cu propunere comisie RTL , in vedere emiterii Deciziei
 •  Primeste Decizia cu componenta comisiei de RTL ,
 •  Transmite adresa de instiintare, prin secretariatul DT si DGA catre toti factorii implicati cu privire la data stalilita pentru RTL
 •  Intocmeste si inregistreaza la secretariatul DT si DGA Procesul verbal de receptie la terminatrea lucrarilor
 •  Transmite prin secretariatul DT si DGA , PV RTL la Executant, Primarie , Proiectant , ISU etc.
 •  Transmite prin secretariatul DT si DGA la Directia Economica PV Receptie la Terminarea Lucrarilor ( numai la Obiectivele cuprinse in Lista de Investitii)
 •  Intocmeste Referat cu propunere comisie, Receptie Finala in vedere emiterii Deciziei
 •  Primeste Decizia cu componenta comisiei de Receptie Finala ,
 •  Transmite adresa de instiintare, prin secretariatul DT si DGA catre toti factorii implicati cu privire la data stalilita pentru RF - Intocmeste si inregistreaza la secretariatul DT si DGA Procesul verbal de Receptie Finala
 •  Transmite prin secretariatul DT si DGA , PV Receptie Finala la Executant, Primarie , Proiectant , ISU etc.

Serviciul Întreţinere și Reparații Patrimoniu

DOMENIUL “ Lucrari de intretinere si reparatii curente in regie”

a) primirea referatului de catre sef S.I.R.P., sub semnatura, de la secretariatul D.T. cu toate vizele legale, cu indicatia sursei de finantare.
b) repartizarea referatului catre persoanele din compartimentul de masuratori si evaluari de catre sef S.I.R.P.
c) efectuarea masuratorilor, a incadrarilor (conform indicatarelor norme de deviz editia 1981, a N.L. sau a asimilarilor) si a devizului estimativ al lucrarii
d) intocmirea referatului de necesitate si oportunitate si depunerea lui cu semnatura sef S.I.R.P. si D.T.( in doua exemplare – original si copie), la secretariatul D.T.
e) inregistrarea referatului de necesitate si oportunitate de catre persoana desemnata, la secretariatul D.G.A., cu numar de inregistrare ( doua exemplare – original si copie)
f) dupa analizarea si vizarea documentelor de catre Directorul General si/sau Prorector cu baza materiala, dupa caz, acestea se transmit catre D.A., Serviciul de aprovizionare, ( un exemplar – original) si catre secretariatul D.T., pentru S.I.R.P. un exemplar ( copie).
g) urmeaza circuitul documentelor Biroului de Aprovizionare.
h) dupa sosirea materialelor in magazie, acestea se ridica de catre seful de compartiment ( persoana cu gestiune), pe baza de aviz de insotire a marfii, numerotat si datat, semnat de : gestionar magazie centrala, gestionar sef compartiment, sef S.I.R.P., sef Monitorizare Aprovizionare si Director General.
i) materialele se distribuie la punctele de lucru cu bon de consum, semnat de
primitor, gestionar sef compartiment, sef S.I.RP., Director General, numerotat si datat la secretariatul D.G.A.
j) dupa executia lucrarii, se intocmeste devizul lucrarii, cu consumurile reale,
semnat de : administratorul facultatii, al spatiului de invatamant sau a caminului ( beneficiarul lucrarii), sef compartiment, sef S.I.R.P., Director General, numerotat si datat la secretariatul D.G.A.
k) se intocmeste P.V. de receptie la terminarea lucrarii, semnat de membrii
comisiei desemnati prin decizie

l) Actele contabile ( bon de consum si deviz de lucrare) se depun in contabilitate pe baza de semnatura, pentru operarea si scaderea din gestiune a materialelor introduse in opera.

DOMENIUL “Reparații și întreținere echipamente electrice și informatice”

a) întocmire referat de către facultate/direcție/departament/(etc.) vizat de persoane autorizate din cadrul facultății/direcției/departamentului/(etc).
b) viză referat de către Rector/Prorector cu baza materială/ Director General Administrativ (după caz).
c) primire referat de către }ef S.I.R.P., sub semnătură, de la secretariat D.T. cu toate vizele legale, cu indicația sursei de finanțare.
d) repartizare referat de catre Sef S.I.R.P. compartimentului IT.
e) încadrare în proceduri operaționale:
e.1.) întreținere și reparații echipamente electrice, electronice, informatice și periferice ale acestora:

 • e.1.1.) întocmire notă de constatare,
 • e.1.2.) depunere documente (referat, notă de constatare) la secretariat D.T,
 • e.1.3.) urmează circuit documente secretariat D.T.

e.2) reparații efectuate în baza contractelor încheiate cu terți:

 • e.2.1.) întocmire comandă de reparație și a documentelor contabile,
 • e.2.2.) depunere documente la secretariat D.T.,
 • e.2.3.) urmează circuit documente secretariat D.T.,
 • e.2.4.) transmitere c-dă reparații către prestator, semnată de persoanele autorizate din cadrul D.G.A.,
 • e.2.5.) deplasare prestator la locul de amplasarea al echipamentului pentru ridicare în vederea reparării la sediul prestatorului. (Ridicarea echipamentului se face în baza unui proces verbal de predare-primire semnat de prestator și beneficiarul echipamentului.),
 • e.2.6.) efectuare reparație de către prestator, aducere echipament la sediul beneficiarului, însotit de documente reparație (deviz, certificat de garanție, proces verbal de predare-primire a echipamentului reparat semnat de ambele părți),
 • e.2.7.) întocmire documente contabile necesare efectuare plată reparație,
 • e.2.8.) depunere documente la secretariat D.T.,
 • e.2.9.) urmează circuit documente secretariat D.T.

e3.) Asistență hardware și software:

 • e.3.1.) deplasare la sediul solicitantului,
 • e.3.2.) diagnosticare natură defect,
 • e.3.3.) stabilire soluție tehnică de înlăturare a defectului:
  • e.3.3.1.) pentru defect hardware se întocmește referat de reparație - se merge la a),
  • e.3.3.2.) pentru defect software se reinstalează, configurează sau se corectează conținutul programelor defecte,
 • e.3.4.) se întocmește fișa de intervenție pentru fiecare solicitare semnată de ambele părți: beneficiar și persoană din cadrul compartimentului I.T.;
 • e.3.5.) în cazul defectului software, beneficiarul confirmă cu semnatura înlăturarea defectului;

e4.) Reparații-mentenanță-dezvoltare rețea informatică:

 • e.4.1) se contactează reprezentantul local pentru găsirea soluției tehnice,
 • e.4.2.) se întocmește un necesar de material și valoarea acestora,
 • e.4.3.) se depun documentele (referat, notă necesar materiale) la secretariat D.T.,
 • e.4.4.) urmează circuit documente secretariat D.T.,
 • e.4.5.) se verifică materialele solicitate din punct de vedere calitativ și cantitativ la ridicarea lor din magazie,
 • e.4.6.) se amplasează echipamentele pasive și active de rețea,
 • e.4.7.) se alocă adrese I.P. și se verifică modul de comunicare cu celelalte echipamente,
 • e.4.8.) se întocmește fișa de intervenție pentru fiecare solicitare semnată de ambele părți: beneficiar și cel care a efectuat lucrarea, e.4.9.) beneficiarul confirmă cu semnatura efectuarea lucrării.

Birou Inventariere Patrimoniu

Întocmește Graficul privind desfășurarea activității de inventariere anuală care se aprobă de conducătorul instituției. Întocmește Adresa pentru desemnarea comisiilor de inventariere pentru fiecare gestiune și stabilirea perioadei de inventariere, pe care o transmite conducătorilor structurilor din cadrul Universităţii din Craiova. Primește Decizia Rectorului de numire a comisiilor de inventariere emisă de Direcția Juridică. Întocmește Convocatorul la ședința de instruire a comisiilor de inventariere și gestionarilor și Procesul verbal de instruire. Arhivează Declarația de inventar întocmită de fiecare gestionar în parte. Arhivează Listele de inventar intocmite de comisiile de inventariere după confirmarea lor de către Serviciul de contabilitate. Arhivează Procesul verbal privind rezultatele inventarierii care se aprobă de conducătorul instituției. Întocmeste Centralizatorul privind valoarea și starea bunurilor la data inventarierii pe baza listelor și proceselor verbale de inventariere. Primește Referatul de disponibilizare a bunurilor aflate în stare de functionare întocmit de structurile funcţionale. Întocmeşte Centralizatorul bunurilor disponibilizate pe baza Referatului de disponibilizare întocmit de structurile funcţionale care se aprobă de conducătorul instituției. Întocmeşte Procesul verbal de predare-primire a bunurilor transferate fara plată care se aprobă de Ordonatorul principal de credite al instituției care solicita bunul si Ministerului Educaţiei Naţionale Întocmeşte Avizul de însoţire pentru bunurile transferate cu titlu gratuit. Primește procesele verbale de scoatere din funțtiune a mijloacelor fixe,de declasare a unor bunuri materiale pentru completarea datelor conform evidențelor care se aprobă de comisia de analiza si avizare constituită la nivelul instituției. Întocmeşte Situaţia centralizată a bunurilor propuse pentru scoaterea din funcţiune/declasare şi o transmite spre aprobare Ministerului Educaţiei Naţionale. Întocmește documentația si organizeaza licitație publică cu strigare și selecție de oferte pentru valorificarea bunurilor a căror scoatere din folosință a fost aprobată. Intocmește fișa de evidență a gestiunii deșeurilor nepericuloase. Intocmește formularul de incarcare –descarcare deșeuri nepericuloase Intocmește AIM si factura pentru deșeurile nepericuloase valorificate. Întocmește documentația si organizeaza licitația publică pentru inchirierea spațiilor temporar disponibile ale Universității din Craiova.

Compartiment Parc Auto

Întocmește documentația necesară achiziționării serviciilor de întreținere, reparații, asigurări auto, taxe obligatorii pentru întreg parc auto. Întocmește necesarul de combustibil pe instituție. Întocmește propunerile de angajare a cheltuielilor, angajamentele de plată și ordonanțările de plată, legate de activitatea compartimentului.