CercetareOrganizareDepartament Cercetare Ştiinţifică şi Management ProgrameRegulamente

Regulament

Universitatea din Craiova  este o instituţie de învăţământ superior care, prin misiunea asumată, îşi propune să contribuie la progresul ştiinţelor fundamentale şi aplicative prin cercetare ştiinţifică, inovare şi transfer tehnologic.


Din punct de vedere organizatoric, funcţional şi financiar, activitatea de cercetare ştiinţifică este organizată în baza principiului autonomiei universitare. Conţinutul autonomiei ştiinţifice, drepturile şi îndatoririle ce decurg în baza acestui principiu, sunt cele definite în Carta Universităţii din Craiova.


Întreaga activitate de cercetare ştiinţifică din Universitate are la bază prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Codului de etică şi deontologie universitară (Legea 206/2004), precum şi Cartei Universităţii din Craiova.

Norme referitoare la constituirea şi utilizarea fondului pentru sprijinirea activităţii de cercetare ştiinţifică (pdf).

Personalul de cercetare

 La activităţile efective de cercetare desfăşurate în laboratoarele Universităţii din Craiova pot participa cadre didactice, cercetători, personal auxiliar şi studenţi proprii, precum şi alţi specialişti din ţară sau din străinătate cuprinşi în colectivele de cercetare.


Cadele didactice titulare sau asociate desfăşoară activitatea de cercetare ştiinţifică în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale, a Cartei Universităţii din Craiova şi a obligaţiilor ce decurg din fişa postului pe care îl ocupă.


În activitatea de cercetare poate să fie angrenat şi personal cu sarcini exclusiv de cercetare ştiinţifică, pe posturi distincte. Posturile de cercetare se vor crea în conformitate cu prevederile Cartei Universităţii din Craiova şi ale Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. Aceste posturi vor putea să fie ocupate de personalul propriu sau asociat, inclusiv de studenţi de la toate ciclurile de învăţământ, cu contract de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată, conform prevederilor legale.


O componentă importantă a activităţii de cercetare ştiinţifică se realizează în cadrul şcolilor doctorale organizate în instituţie. Conducătorii de doctorat, cadrele asociate, precum şi studenţii doctoranzi cuprinşi în activitatea IOSUD din Universitatea din Craiova fac parte din personalul de cercetare al instituţiei. Activitatea lor este reglementată prin Codul studiilor doctorale, Carta universităţii şi Regulamentul IOSUD.


Activitatea personalului de cercetare de la Universitatea din Craiova este evaluată periodic, la intervale (detalii).