CercetareOrganizareDepartament Cercetare Ştiinţifică şi Management ProgrameStrategie

Strategie

Strategia cercetării ştiinţifice răspunde misiunii şi obiectivelor Universităţii din Craiova privind cercetarea ştiinţifică, inovarea şi transferul tehnologic definite de Carta Universităţii şi se încadrează în strategia naţională în domeniul cercetării şi în contextul european.


Strategia cercetării ştiinţifice se elaborează de către Consiliul Cercetării Ştiinţifice şi este aprobată de către Senatul universitar. Managementul activităţii de cercetare ştiinţifică din cadrul Universităţii din Craiova este asigurat de Departamentul de cercetare şi management programe, subordonat prorectorului cu cercetarea ştiinţifică şi relaţii cu mediul economic. Cadrul normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi financiar în care se realizează politicile în domeniu sunt stabilite prin “Regulamentul de organizare si coordonare a activităţii de cercetare ştiinţifică în Universitatea din Craiova”.
Strategia cercetării ştiinţifice vizează:

  • definirea obiectivelor în domeniul cercetării, inovării şi dezvoltării tehnologice;
  • asigurarea unei baze pentru elaborarea, aplicarea, evaluarea şi actualizarea politicilor în acest domeniu;
  • stimularea dezvoltării parteneriatului dintre instituţie şi mediul socio-economic, atât la nivel naţional cât şi internaţional;
  • dezvoltarea resursei umane pregătită pentru activitatea de cercetare ştiinţifică;
  • implicarea Universităţii din Craiova în cât mai multe proiecte complexe de cercetare, cu efect în îmbogăţirea şi modernizarea infrastructurii de cercetare, în domeniile majore de interes definite de strategiile naţionale şi europene;
  • crearea unui cadru favorabil pentru valorificarea activităţii de cercetare ştiinţifică a personalului propriu printr-un număr cât mai mare de publicaţii care să contribuie la afirmarea instituţiei şi la creşterea vizibilităţii sale internaţionale.

Obiectivele strategice generale ale activităţii de cercetare

Pentru îndeplinirea misiunii universităţii, ca instituţie de cercetare şi educaţie, componenta de cercetare are în vedere următoarele obiective strategice generale:(detalii)