StudențiComisia de MonitorizareProcedura de sesizare

Procedura de sesizare a comisiei de monitorizare a respectării codului drepturilor și obligațiilor studentului

I. CINE POATE SESIZA COMISIA

1. Conform prevederilor CDO-UCv, coroborate cu cele ale Cartei Universității din Craiova,
Comisia de Monitorizare poate fi sesizată de către oricare dintre membrii comunității
universitare, și anume:

  • studenți;
  • personal didactic și de cercetare;
  • personal didactic și de cercetare auxiliar.

2. În principiu, sunt admisibile numai sesizările privitoare la cauze proprii. În funcție de
gravitatea situațiilor descrise, Comisia poate accepta și evaluarea unor sesizări înaintate de
persoane ale căror interese nu sunt direct vătămate în respectivele cauze.

3. Comisia se poate autosesiza la solicitarea întemeiată a oricăruia dintre membrii săi.

II. CE POATE FI SESIZAT


Comisia de Monitorizare poate fi sesizată cu privire la încălcări ale prevederilor Codului
Dreptului și Obligațiilor Studentului (ordinul MECTS nr. 3666/2012) și ale Codului
Drepturilor și Obligațiilor Studentului din Universitatea din Craiova (16.07.2012).

III. PROCEDURA DE EVALUARE A SESIZĂRILOR

PASUL 1: Petentul depune o sesizare scrisă la Secretariatul Comisiei.

  • Petentul va primi un număr de înregistrare a sesizării.
  • Sesizările trebuie să fie semnate și să conțină datele de identificare ale petentului, precum șidatele sale de contact (număr de telefon și/sau adresă de e-mail).

Adresa de e-mail, la care pot fi transmise sesizările către Comisie, este
comisiemonitorizare@yahoo.com.

PASUL 2: Secretarul Comisiei transmite fiecăruia dintre membrii Comisiei câte o copie după
sesizare și după orice eventuale documente anexate.
* Pentru eficientizarea activității, copiile vor fi transmise, de preferat, prin e-mail.

PASUL 3: După analizarea sesizării, specialistul în drept al Comisiei comunică celorlalți
membri opinia argumentată asupra admisibilității acesteia.

PASUL 4: a) Dacă plenul declară sesizarea admisibilă, Președintele Comisiei fixează
termenul pentru evaluarea în fond a sesizării, după consultarea celorlalți membri.
b) Dacă plenul declară sesizarea inadmisibilă, cauza este declarată închisă, soluția aducându-i-
se la cunoștință petentului.

PASUL 5:

1. Comisia de Monitorizare se întrunește la data și ora stabilite și evaluează
sesizarea. Pentru clarificarea împrejurărilor de fapt și de drept, plenul poate întreprinde
următoarele:
a) audierea petentului;

b) audierea persoanei sau persoanelor reclamate;

c) audierea oricăror persoane care ar putea oferi informații utile;
d) colectarea de informații de la structurile academice și administrative ale Universității din
Craiova;
e) orice alte măsuri derivate din cele de mai sus, în limita utilității lor.
2. În măsura posibilităților practice, măsurile descrise mai sus pot fi luate chiar pe data
întrunirii Comisiei sau pot fi amânate pentru termene ulterioare.

PASUL 6: În termen de 30 de zile lucrătoare de la depunerea sesizării, Comisia de
Monitorizare are obligația de a lua o decizie privitoare la sesizarea depusă.
1. În cazul în care informațiile colectate sunt suficiente pentru conturarea tabloului
evenimentelor, decizia are un format constatativ, Comisia putând să constate, motivat,
existența uneia dintre următoarele împrejurări:

  • Încălcarea uneia sau mai multor prevederi ale celor două Coduri sau
  • Neîncălcarea prevederilor celor două Coduri.

2. În cazul în care Comisia nu a putut colecta informații sau puncte de vedere importante
pentru cauză, din pricina lipsei de cooperare a unor membri ai comunității universitare ori a
unor structuri ale Universității din Craiova, Comisia nu va lua nicio decizie constatativă, ci va
trimite un memoriu către Rectorat și/sau Senat.
3. În oricare dintre circumstanțele de mai sus, Comisia va aduce la cunoștință petentului, în
cel mai scurt timp, decizia adoptată (încălcare, neîncălcare, trimitere memoriu).

PASUL 7: Decizia Comisiei se trimite către Rectorat și/sau Senat, în cel mai scurt timp de
la adoptarea ei. În cazul în care decizia Comisiei este una de tipul prevăzut la litera a de la
PASUL 6, ea va putea fi însoțită și de propuneri de soluționare deficiențelor constatate și/
sau de propuneri de sancționare a eventualilor vinovați. Aceste propuneri sunt documente
confidențiale ale Comisiei și nu pot fi aduse la cunoștința petentului.

PASUL 8: Petentul este înștiințat prin telefon sau e-mail cu privire la emiterea unei decizii de
către Comisia de Monitorizare și este invitat să ridice un exemplar tipărit de la Secretariatul
Comisiei.

PASUL 9: În cazul în care decizia Comisiei este una de tipul prevăzut la litera a de la PASUL
6, ulterior intrării în posesia ei, petentul se va putea adresa Universității din Craiova pentru
a solicita informații cu privire la măsurile luate de conducerea Universității, ca urmare a
respectivei decizii.

Responsabilitatea Comisiei de Monitorizare este limitată la constatarea încălcării sau
neîncălcării prevederilor celor două Coduri și la formularea de propuneri către Rectorat și/sau
Senat. Comisia de Monitorizare nu răspunde pentru hotărârile ulterioare luate de conducerea
Universității din Craiova, ca urmare a deciziilor sau propunerilor Comisiei.