Despre SiteAccesul la informaţii

Accesul la informații

Universitatea din Craiova este inregistrata ca operator in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal, gestionat de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter personal, sub nr. 10883, avand ca scop declarat "gestionarea bazei de date a cursantilor".

Universitatea din Craiova este o instituţie publică a statului român şi se supune legilor şi reglementărilor în vigoare în ceea ce priveşte liberul acces la informaţiile de interes public.

Constituţia României (detalii) reglementează dreptul la informare al persoanelor prin articolul 31: "Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit. Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal. Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor sau securitatea naţională. Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice".

Legea nr. 544 din 2001 (detalii) a Parlamentului României stipulează în art. 1 accesul liber şi neîngrădit al persoanelor la orice informaţii de interes public. Articolul 2 al acestei legi defineşte termenii instituţie publică precum şi informaţie de interes public:

 • prin autoritate sau instituţie publică se înţelege orice autoritate sau instituţie publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, companie naţională, precum şi orice societate comercială aflată sub autoritatea unei autorităţi publice centrale sau locale şi la care statul român sau, după caz, o unitate administrativteritorială este acţionar unic sau majoritar;
 • prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

 

Conform art. 5 al aceleiaşi legi, fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

 • actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
 • structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
 • numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 • coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 • sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 • programele şi strategiile proprii;
 • lista cuprinzând documentele de interes public;
 • lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
 • modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.