AdmissionÎntrebări frecventeActe necesare

Acte necesare pentru înscrierea la facultate

La concursul de admitere în ciclul I - studii universitare de licenţă pot candida  absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor depune un dosar mapă care cuprinde următoarele documente:

  • FIŞA DE ÎNSCRIERE – ciclul I - de studii universitare de licenţă (ANEXA 1). În raport de specificul fiecărei facultăţi, decanatele mai pot adăuga alte date pe care le consideră de utilitate.
  • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original şi foaia matricolă; absolvenţii de liceu din promoţia 2012/2013 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, menţionându-se media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
  • foaia matricola;
  • certificatul de naştere, în original si copie; legalizarea se poate efectua şi de către comisiile de admitere ale facultăţilor;
  • adeverinţă medicală tip M.S., eliberată de cabinetele medicale şco­la­re, dispensarele teritoriale, dispensarele de întreprindere sau medicul de familie;
  • candidaţii înscrişi la domeniul Educaţie fizică şi sport vor prezenta, la înscriere, în mod obligatoriu, o adeverinţă medicală vizată de Policlinica pentru Sportivi Craiova;
  • două-trei fotografii (opţional, pentru fiecare facultate);
  • acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere(copii legalizate după certifi­catele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi; adeve­rinţe de la Casa de copii, în cazul celor aflaţi în această situaţie; adeverinţă pentru copiii salariaţilor Universităţii din Craiova sau din alte instituţii de învăţământ, conform legii;                                                
  • copie carte de identitate.