AdmitereÎntrebări frecventeActe necesare

Acte necesare pentru înscrierea online la concursul de admitere

 

Documente necesare pentru înscrierea la nivel licență:

 • fișă tip de înscriere - se completează on-line;
 • Documente scanate:
  • diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;  absolvenţii de liceu din promoţia 2020/2021 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat o adeverinţă tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, menţionându-se media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
  •  certificatul de naștere;
  • carte de identitate;
  • adeverință medicală tip;
  •  dovada achitării taxelor de admitere (înscriere), prin BRD în conturile:
   • RO48BRDE170SV46910431700
   • RO47BRDE170SV71982041700  - pentru plata cu numerar, la ghiseu
  • alte acte stabilite prin metodologia proprie a facultăților.
 • Fiecare document scanat și încărcat va avea semnătura candidatului și mențiunea „copie conform cu originalul”. 

 

Documente necesare pentru înscrierea la nivel master:

 • fișă tip de înscriere - se completează on-line;
 • Documente scanate:
  • diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;
  • diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență sau diplomă echivalentă acesteia; absolvenții promoției curente se pot înscrie cu adeverință de absolvire;
  •  certificatul de naștere;
  •  carte de identitate;
  • atestat/certificat de competență lingvistică;
  •  adeverință medicală tip;
  • dovada achitării taxelor de admitere (înscriere), prin BRD în conturile:
   • RO48BRDE170SV46910431700
   • RO47BRDE170SV71982041700  - pentru plata cu numerar, la ghiseu
  •  alte acte stabilite prin metodologia proprie a facultăților.
 • Fiecare document scanat și încărcat va avea semnătura candidatului și mențiunea „copie conform cu originalul”. 

 

Documente necesare pentru înscrierea la studii universitare de doctorat:

 • Fișa tip de înscriere - se completează on-line;
 • Documente scanate:
  • certificat de naștere;
  • carte de identitate;
  • certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (dacă este cazul);
  • diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia;
  • diploma de licență sau echivalentul acesteia;
  • foaia matricolă/suplimentul la diploma de licență;
  • diploma de masterat sau echivalentul acesteia (dacă este cazul) (adeverință care sa ateste finalizarea studiilor, nota la examenul final și media anilor de studii pentru absolvenții de studii masterale promoția 2021);
  • foaia matricolă/suplimentul la diploma de master;
  • curriculum vitae;
  • lista de lucrări științifice publicate sau comunicate;
  • atestat de cunoaștere a unei limbi străine de circulație internațională, Nivelul B2 (engleză, franceză, germană, italiană) sau echivalentul acestuia;
  • dovada achitării taxelor de admitere (înscriere), prin BRD în conturile:
   • RO48BRDE170SV46910431700
   • RO47BRDE170SV71982041700  - pentru plata cu numerar, la ghiseu
  • alte acte stabilite prin regulamentul propriu al școlilor doctorale și prin Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență, de masterat și de doctorat.
 • Fiecare document scanat și încărcat va avea semnătura candidatului și mențiunea „copie conform cu originalul”. 

 

NOTĂ: Conform Hotărârii Senatului Universității din Craiova din data de 12.06.2019, pot fi scutiți, o singură dată, de la plata taxelor de înscriere la admitere, următoarele categorii: copiii tuturor salariaților de la Universitatea din Craiova; copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat; candidații orfani de ambii părinți, cei proveniți de la casele de copii sau din plasament familial.